store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

Store biler – Kategori C og D.

10. Særlige bestemmelser m.v. for store biler og vogntog.

Bus indtil 3500 kg totalvægt – 80 km/t.

  • På motorvej, såfremt anvendelsen er til rent privat formål – 130 km/t.
  • På motorvej, såfremt anvendelsen er såvel til erhvervsmæssig som til ikke erhvervsmæssig kørsel, SKAL busser ved ny registrering være forsynet med fartbegrænser, indstillet så hastigheden ikke kan overstige – 100 km/t.

Bus over 3500 kg. totalvægt samt ledbus – 80 km/t.

Bus med påhængsvogn – 80 km/t.

Lastbil over 3500 kg. totalvægt – 80 km/t.

Lastbil med påhængsvogn – 80 km/t.

Store biler m/u påhængsvogn må på motorvej køre – 80 km/t.

“Tættere bebygget område”
angiver den generelle fartgrænse på højst – 50 km/t.

I tættere bebygget område med højere lokal fartgrænse, skal den lokale fartgrænse følges.

Tavlen oplyser om maksimal vognhøjde under højspændingsledning ved jernbaneoverkørsel.

“Elektrificeret jernbane”
Tavlen oplyser om maksimal vognhøjde under højspændingsledning ved jernbaneoverkørsel.


Tavlen advarer om særlig risiko for kødannelse og anvendes på steder, hvor der med stor sandsynlighed optræder farlige kødannelser. Vil normalt kun forekomme på veje med stor trafikintensitet uden for byzone.

Lastbil forbudt
Forbudet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til kun at gælde for lastbiler, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.

Bus forbudt
På samme måde som ovenfor kan her ved vægtangivelse på undertavle begrænses for busser og busvogntog.

Totalvægt
Kørsel forbudt med køretøjer, hvis faktiske totalvægt er større end den angivne. Ved vogntog gælder vægtbegrænsningen hvert enkelt køretøj i vogntoget.

Totalvægt af vogntog
Kørsel forbudt med vogntog, hvis samlede faktiske totalvægt er større end den angivne.

Akseltryk
Kørsel forbudt med køretøjer, hvis faktiske akseltryk er større end det angivne.

Akseltryk
Kørsel forbudt med køretøjer, hvis faktiske akseltryk er større end det angivne.

Vognbredde
Kørsel forbudt med køretøjer, hvis bredde belæsset eller ubelæsset er større end det angivne.

Vognhøjde
Kørsel forbudt med køretøjer, hvis højde belæsset eller ubelæsset er større end det angivne.

Vognlængde
Kørsel forbudt med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde belæsset eller ubelæsset er større end det angivne.

Overhaling med lastbil forbudt
Tavlen forbyder overhaling med lastbiler og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulede cykler og tohjulede ikke registreringspligtige („små”) knallerter. Det kan angives på undertavle, at det også er forbudt at overhale med andre køretøjsarter (f.eks. med bus).

Ophør af overhaling med lastbil forbudt.

Kun motorvej
Overhaling forbudt for de køretøjer der er vist på undertavlen. Overhalingsforbuddet kan være tidsbegrænset til f.eks. almindelige hverdage 06-18. Vedrørende blokvognstransporter på motorvejen tillader „møllevingebekendtgørelsen” dig dog at foretage overhaling såfremt der opnås en hastighedsforskel på mellem 20 og 30 km/t.

Kørsel med farlig gods (over frimængden) forbudt.

Anbefalet rute med køretøjer med farligt gods (over frimængden).

Anbefalet rute for lastbiler
Tavlen anvendes især før vejstrækninger, hvor kørsel eller gennemkørsel med de pågældende køretøjer er forbudt. Den kan dog også anvendes alene til vejledning for disse køretøjer.

Undertavler
Undertavle der angiver, at hovedtavlen kun gælder for lastbiler.

Hastighedsangivelse for frakørsel
Tavlen angiver den hastighed, hvormed sving fra en frakørselsvej under normale forhold kan gennemkøres. (Særlig forsigtighed ved kørsel med visse former for belæsninger/opbygninger).

Indsnævring af vej

Fri vejbredde
Undertavle der angiver den frie bredde på den indsnævrede strækning

Tavlerne angiver vejens forløb samt flere farlige vejsving.

Stejl nedkørsel
(Ned gearing til passende lavt gear samt brug af evt. supplerende bremser).

Stejl stigning
(Vælg passende gear ved foden af bakken).

Krybespor
Tavlen angiver en særlig vognbane, som skal anvendes af køretøjer, der kører med lavere hastighed end den, der angives for den øvrige kørebane. I forbindelse med krybesporets ophør er det den brede kantlinjes bibeholdelse eller ophør, der er afgørende for om det er regel for vognbaneskift eller regel for sammenfletning der er gældende.

Bussignal
Signalet har hvidt lys i alle tre åbninger. Lys i øverste, øverste og midterste, midterste og nederste åbning har samme betydning som henholdsvis rødt, rødt og gult, gult og grønt lys. Bussignal gælder for busser i koncessioneret rutedrift.

Busholdeplads for nærtrafik og fjerntrafik.

Særlige færdselstavler ved områder, hvor store biler og påhængskøretøjer må parkere inden for områder, hvor der ellers er begrænsninger

Parkering tilladt
Under denne hovedtavlen vil der være undertavle med symbol.

Tavle ved parkeringspladser

Tavle ved kanstensparkering

Hvad må parkeres?
Parkeringsbegrænsningerne er ophævet for visse køretøjer (i det viste eksempel lastbiler og påhængskøretøjer): Står der tilladt på tavlen som vist nedenfor, så må alle slags køretøjer parkere det pågældende sted.

Parkering forbeholdt visse køretøjer (i det viste eksempel lastbiler og påhængs køretøjer):

Tavle ved parkeringspladser.

Tavle ved kantstensparkering.

“Tættere bebygget område”
angiver den generelle fartgrænse på højst – 50 km/t.

Zoneparkering
Zoneparkering giver tilladelse til parkering i et bestemt område.

Her begynder området.

Her ophører området.

Tavle der angiver at det er tilladt at parkere lastbil.
(Andre køretøjer må gerne standse). Gælder også for efterfølgende to tavler.

Tavle der angiver at det er tilladt at parkere turistbusser (ikke busser til privat bus kørsel).

Tavle der angiver at det er tilladt at parkere alle busser.

Trafikministeren kan i tøbrudsperioder eller under lignende særlige forhold midlertidigt forbyde færdsel med tunge køretøjer.

Meddelelser herom gives i pressen samt ved opstilling af færdselstavler typisk faktiske totalvægt eller faktiske akseltryk.

Vognbaneskift og sammenfletning
Der, hvor to vognbaner løber sammen, gælder enten reglen for vognbaneskift eller reglen for sammenfletning. Ved vognbaneskift skal du sørge for, at du ikke er til fare eller unødig ulempe for de trafikanter, der kommer bagfra. Ved sammenfletning skal trafikanterne vise gensidigt hensyn over for hinanden.

Vognbaneskift
Hovedansvaret påhviler den der skifter bane ind over en stiplet linje. Den evt. bagfra kommende har en „vis” forpligtigelse til at deltage i en hastighedsindpasning.
Det kan være en fordel i visse situationer at markerer vognbaneskiftet ved anvendelse af blinklys.

Sammenfletning
Foretages hvor to vognbaner eller en tilkørselsbane „glider” ind i vores vej. De to parter skal vise gensidig hensyn, den der er længst fremme må forventes at skulle køre forrest.

Ubetinget vigepligt
Det vil sige der er vigepligt for trafik såvel fra højre som fra venstre.

Højre vigepligt
D.v.s. hold tilbage for trafikken fra højre og sikre sig at trafikken fra venstre overholder sin højre vigepligt. Vigepligten findes typisk på lidt trafikerede veje.

Kørsel på motorvej
HUSK den „nye” regel om tvunget brug af blinklys ved kørsel på motorvej. (Ved enhver sammenfletning, vognbaneskift og overhaling samt ved til- og frakørsel).

Blinklys KAN anvendes i forbindelse med samme manøvrer på andre veje.

Havariblink SKAL benyttes i forbindelse med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorvej.

Havariblink KAN benyttes i forbindelse med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på andre vejtyper.

Ved kørsel på motorvej med mere end to baner i samme færdselsretning må bil over 3500 kg. samt vogntog med en længde på mere end 7 meter kun benytte bane et og to.

Hastighedsovertrædelser

Vedrørende eventuel overtrædelse af gældende hastighedsbestemmelser vil straframmen typisk være: „mindre” overskridelse = bøde, ved en overskridelse på mere end 40% = bøde, betinget frakendelse af kørekortet samt en kontrollerende køreprøve (teoriprøve og praktisk køreprøve).

HUSK at 3 „klip” inden for 3 år, giver betinget frakendelse (en hastighedsoverskridelse på mere end 30% giver 1 „klip”).

En betinget dom, uanset for hvad, udløser altid en teoriprøve og en praktisk prøve.

Hovedreglen er at prøverne aflægges i den køretøjstype hvori man har begået forseelsen.

Spiritusregler m.v.

Det tidligere begreb „promillekørsel” eksisterer ikke mere. Når promillen overstiger 0,5 hedder det altid „spirituskørsel”.

Førstegangsforseelse uden uheld med en promille på 0,51 og indtil 1,2 giver en betinget frakendelse i 3 år samt en stor bøde.

Deltagelse og gennemførelse af et AT kursus (alkohol og trafik).

En promille der overstiger 1,2 samt i gentagelsestilfælde med lavere promiller vil altid give en ubetinget frakendelse af kørekortet (minimum 3 år).

I forbindelse med generhvervelse skal der aflægges prøver til samtlige kategorier man ønsker generhvervet.

Som noget nyt er der lovmæssigt indført en bestemmelse om at en trafikant kan afkræves en sved eller spytprøve (kontrol af stoffer).