store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

7. Karrosseri og opbygning.

Karrosseriet omfatter førerhus (tag, sider, døre), motorhjelm og skærme samt vognbund med varelad eller varekasse. Opbygningen omfatter alt, hvad der er anbragt eller monteret ovenpå chassisrammen (F.eks. lad, tank, kran m.v.). Lastbilen kan være indrettet med flere forskellige opbygninger.

Nogle biler har ingen egentligt chassisramme, men kan være opbygget som en selvbærende konstruktion (f.eks. nogle busser og mindre lukkede lastbiler).

Et selvbærende karrosseri kan kun have begrænset opbygning.

Lovbestemmelser om karrosseri og opbygning

 • Karrosseri og ladopbygning skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele, og opbygningen skal være solidt fastgjort til køretøjet.
 • Karrosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter.
 • Køretøjets hjul skal være således afskærmet, eventuelt ved karrosseriets udformning, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk.

Man skal kontrollere følgende forhold:

 • At eventuelt tipbart førerhus er fastlåst efter fabrikantens forskrifter.
 • At døre til eventuelt lastrum er forsvarligt lukkede/fastgjort (for bus bagagerumslemme).
 • At eventuel container eller veksellad er forsvarligt fastgjort.
 • At eventuel presenning er tilspændt.
 • At eventuel gods er placeret og fastgjort forsvarligt.
 • Lastbiler skal bagpå være forsynet med bagkofanger, der forhindrer bagfra kommende i at køre ind under køretøjet. Der gælder særlige regler for f.eks. bil med veksellad.
 • Lastbiler skal normalt være forsynet med sideafskærmning i højre side.
 • Tippelad, læssebagsmæk, læssekran og veksellad skal mindst hver 12. måned af en leverandør eller en sagkyndig have foretaget et lovpligtigt hovedeftersyn efter leverandørens anvisninger.

Almindeligt forekommende opbygning

Fast lad er fastgjort med bolte til chassisrammen eller en hjælperamme, der fordeler belastningen på chassisrammen. Bolte skal være fastspændt, og chassis- og hjælperamme skal være uden revner eller brud.

Tippelad er et lad, der ved hjælp af et hydraulisk løftesystem (pumpe og løftecylinder) kan tippes bagud eller til siderne. Løftesystemet skal være solidt indbygget i chassisrammen og således indrettet, at tipningen automatisk ophører, når ladet er i øverste stilling. Ladet skal endvidere understøttes mekanisk i enhver stilling, når man arbejder under det.

Under kørsel skal tippelad fastholdes i transportstilling med låse.

Container er et lastrum, som med eller uden last er beregnet til at blive læsset af eller på et køretøj. Opbygning til container omfatter containerlåse i chassis eller hjælperamme, således at containeren kan være sikkert fastlåst i hvert hjørne under kørsel.

Containerlåse.

Veksellad (sættelad eller skiftelad, herunder „affaldscontainer” og „tankveksellad”) er ladtyper der er beregnet til af- og pålæsning:

Her er et lad beregnet til af- og pålæsning, som skal være hævet på støtteben i passende højde, så lastbilen kan køre ind under ladet.

Opbygning til kørsel med veksellad (sættelad eller skiftelad) omfatter anordninger, der kan fastholde ladet sikkert på lastbilen.

Tankkøretøj

Tanke kan være fast anbragt på køretøjet eller være aftagelige. Tanke med rumfang på 4 m3 eller derover anbragt på lad, skal være fastgjort til chassis- eller hjælperamme.

Mindre tanke kan være aftagelige, men skal under kørsel være fastgjort til ladets tværstrøer.

Risikoforhold
Kørsel med container, tank eller andre høje opbygninger bevirker, at tyngdepunktet hæves, hvorved køreegenskaberne ændres med øget risiko for væltning i sving. Under kraftig bremsning kan lasten (især væsker) forskubbes fremad med risiko for ustabil bremsning.

Læssebagsmæk er en løftbar platform til brug ved af- og pålæsning.

Læssebagsmæk må under kørsel ikke udnyttes som forlænget lad, men skal være slået op i korrekt transportstilling efter fabrikantens anvisninger.

Læssekran er et hjælpeværktøj til af- og pålæsning. Lastbilmonteret læssekran skal være solidt monteret til bilen enten mellem førerhus og lad eller bag ladet.

Under kørsel skal læssekran være sat i korrekt, sikret transportstilling efter fabrikantens anvisning. Der kræves særlig uddannelse og certifikat for at betjene større læssekraner. Dette gælder også for betjening af mobilkraner.

Risikoforhold
Læssekran monteret bag ladet forskyder bilens tyngdepunkt bagud, hvilket især under kørsel uden læs bevirker, at bilen bliver mindre retningsstabil og får tendens til overstyring. Den samme risiko kan være tilstede ved kørsel med en belæsset lastbil, hvor ladet (lad midten) er placeret længere bagude end normalt  denne risiko er især til stede ved kørsel med veksellad). Lastbil med bogiekonstruktion og bagmonteret læssekran må under kørsel på vej ikke have løftet bagaksel.

Transport af farligt gods

 • Lastbiler til transport af farligt gods i tanke samt visse lastbiler, der transporterer eksplosive stoffer, skal godkendes specielt af en synsvirksomhed og Beredskabsstyrelsen. Føreren skal være i besiddelse af ADR-bevis.

Det „gule” skilt viser at der medføres farligt gods (stykgods).

Viste lastbil til transport af farligt gods (stykgods) er ikke specielt indrettet og godkendt.

Det sammenfoldede skilt viser, at der ikke for øjeblikket medføres farligt gods.

Føreren skal være i besiddelse af ADR bevis.

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Afsnit 7

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvad omfatter karrosseriet?
Hvor tit skal tippelad, læssebagsmæk, læssekran og veksellad, have et lovpligtigt hovedeftersyn?
Hvor stor skal en tank være for, at være anbragt på et lad og være fastgjort til chassis- eller hjælperammen?
Må læssebagsmækken bruges som et forlænget lad, under kørsel?