store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

8. Indre indretning, udsyn og særligt udstyr.

Forruden skal kunne holdes ren med viskere og vaskere. Forruden skal kunne holdes fri for dug og rim f.eks. med en varmluftblæser (defroster).

Visker og vasker skal virke tilfredsstillende. Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde. Kan forruden ikke holdes ren, er det tegn på fejl i visker eller vasker.

Der må ikke være anbragt løse eller eftermonterede genstande såsom vindafvisere, hylder, skærme, gardiner, pynt eller andet, der tager selv en mindre del af førerens udsyn, gennem forrude og sideruder eller udsynet til spejlene.

Bilen skal være forsynet med udvendigt førerspejl i hver side.

På en bus, der er indrettet til befordring af mere end 19 passagerer, skal det højre førerspejl kunne holdes fri for dug ved opvarmning.

Alle lastbiler skal udvendigt i begge sider være udstyret med førerspejl. Endvidere skal der på højre side være et vidvinkelspejl samt et nærzonespejl. (Begge af “ny” type (med en anden krumning således at spejlene derved dækker et større område).

Nyere lastbiler fra 2007 og frem, med en totalvægt på over 7.500 kg. skal tillige være forsynet med et frontspejl eller et kamera.

Nærzonespejl kræves kun såfremt dette kan placeres mindst 2 meter over vejen (undtagelse – f.eks. lastbiler med lærredstag).

Blindvinkelspejl (findes kun på ældre lastbiler) kan erstattes af vidvinkelspejl og nærzonespejl af “ny” type.

Sådan indstiller du førerspejlet

Indstil førerspejlet på hver side således, at siden af bilen netop kan ses i den inderste del af spejlet og således at horisonten kan ses i den øverste del af spejlet.

Sådan indstiller du nærzonespejlet

Nærzonespejl skal give føreren af lastbilen udsyn i en afstand af mindst 2 m ud fra højre side af lastbilens førerhus.

Sådan indstiller du vidvinkelspejlet

Vidvinkelspejl eventuelt suppleret med blindvinkelspejl i lastbilens højre side skal give føreren af lastbilen udsyn skråt bagud fra lastbilens førerhus.

Frontspejl

Frontspejl skal give føreren af lastbilen udsyn umiddelbart foran lastbilen mindst 2 m. ud fra lastbilens front og mindst 2 m. ud fra lastbilens forreste højre hjørne.

Blindvinkelspejl.

På lastbilværksteder, større tankstationer og vigepladser er der i mange tilfælde opmalede felter, hvor man kan kontrollere sine spejles indstilling.

Særligt udstyr

Bilen skal være forsynet med speedometer, der normalt er kombineret med fartskriver. Nyere biler skal i stedet være forsynet med en digital fartskriver  (Tachograf). Kontrolapparatet skal normalt være installeret i lastbiler til godstransport (over 3500 kg.) og busser. Der er dog undtagelser, f.eks. redningskøretøjer, skolevogne og renovationskøretøjer. Fartskriveren skal fungere korrekt. Fartskriveren skal mindst hvert andet år efterses af et autoriseret værksted. I forbindelse med eftersynet skal installationspladen i fartskriveren udskiftes. Kontrolapparatet og førerkortet skal fungere rigtigt og anvendes korrekt. Kontrolapparatet skal være installeret korrekt, være afprøvet og plomberet af et autoriseret værksted og forsynet med en installationsplade. De nærmere bestemmelser om kontrolapparat er fastlagt i Europaparlamentets og Rådets forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og i Rådets forordning om kontrolapparatet inden for vejtransport.

Generelle EU-bestemmelser om køre- og hviletider

Køretid

 • Køretid er den tid, der registreres som kørsel af et kontrolapparat. Daglig køreperiode: Den samlede køretid mellem 2 hviletider. Den daglige køreperiode må ikke overstige 9 timer. Dog kan den 2 gange i en uge sættes op til 10 timer.
 • Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer.
 • Summen af køretid i 2 på hinanden følgende uger må ikke overstige 90 timer.

Pauser og hviletider

Køretid uden pause

 • En køretid uden pauser må højst være 41/2 time, hvorefter der skal holdes en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre føreren påbegynder en hviletid.
 • Denne pause kan erstattes af en pause på mindst 15 minutter, efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af pauserne. Ved to-mandsbetjening kan pausen afholdes i et kørende køretøj.
 • Føreren må ikke udføre kørsel eller andet arbejde i løbet af denne pause.

OBS! Vær opmærksom på „Lov for Mobile Arbejdstagere” som fastsætter chaufførens arbejdstid. Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 60 timer. Inden for en 1/2-årlig periode, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer.

Hviletid

 • Inden for ethvert tidsrum af 24 timer efter afslutningen af den foregående daglige eller ugentlige hviletid, skal føreren have afholdt en regulær daglig hviletid på mindst 11 sammenhængende timer (regulær daglig hviletid).
 • Den regulære daglige hviletid kan tages i 2 perioder, hvoraf den første periode skal være på mindst 3 sammenhængende timer og den anden på mindst 9 sammenhængende timer.
 • Hviletiden kan nedsættes til mindst 9 sammenhængende timer (reduceret daglig hviletid) op til 3 gange mellem to ugentlige hviletider.
 • Hvis der er flere førere i køretøjet, skal hver fører have en daglig hviletid på mindst 9 sammenhængende timer inden for en periode på 30 timer.
 • En regulær daglig hviletid, der holdes, mens føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, må højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. Føreren skal have adgang til køje eller liggeplads.
 • I to på hinanden følgende uger skal føreren afholde mindst:
  – 2 regulære ugentlige hviletider, som hver er på mindst 45 timer,
  eller
  – en regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 timer. Den reducerede tid, på fx 21 timer (regulær ugentlig hviletid på 45 timer minus reduceret ugentlig hviletid på 24 timer) skal kompenseres med et tilsvarende hvil, der skal afholdes samlet inden tre uger efter udløbet af den pågældende uge.
 • Hvil, der tages som kompensation for reduceret ugentlig hviletid, skal afholdes i forlængelse af en anden hviletid på mindst 9 timer. I eksemplet med en reduceret ugentlig hviletid på 24 timer skal kompensationen mindst udgøre 30 timer (reduktionen på 21 timer plus 9 timer).
 • En ugentlig hviletid skal starte senest ved afslutningen af 6 på hinanden følgende 24 timers perioder efter afslutningen af den foregående ugentlige hviletid.
 • Daglige hviletider og reducerede ugentlige hviletider, der tages borte fra hjemstedet, kan afholdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med passende sovefaciliteter til hver fører, og køretøjet holder stille.

Anvendelse af kontrolapparatet

 • Kontrolapparatet kan enten være analogt med diagramark eller digitalt med førerkort. Et analogt kontrolapparat registrerer førerens aktiviteter på et diagramark. Et digitalt kontrolapparat registrerer førerens aktiviteter dels i kontrolapparatet, dels i chippen i førerkortet.
 • I visse særlige tilfælde fx beskadigelse eller tyveri af førerkortet kan det være nødvendigt at anvende en udskrift fra det digitale kontrolapparat til registrering af førerens aktiviteter.
 • Diagramark/førerkort skal anvendes hver dag fra det øjeblik køretøjet overtages og indtil afslutningen af den daglige arbejdsperiode.
 • Anvendes diagramark skal der anvendes et ark, der passer til kontrolapparatet. Det sikres ved at se på de trykte numre på bagsiden af diagramarket, hvor et nummer skal svare til nummeret på kontrolapparatets typeskilt.

Inden diagramarket sættes i kontrolapparatet, skal føreren på letlæselig og tydelig måde anføre følgende oplysninger på arket:

 • 1. Efternavn og fornavn. Det er ikke tilstrækkeligt at anføre initialer, og stempel må ikke anvendes.
 • 2. Startdato og startsted. Startsted kan angives enten med landekode (f.eks. DK), eller land (f.eks. Danmark) eller bynavn (f.eks. Esbjerg).
 • 3. Registreringsnummer på det køretøj, som skal anvendes. Ved skift af køretøj i arbejdsperioden skal registreringsnummeret for hver af de efterfølgende køretøjer anføres i rækkefølge på bagsiden af arket.
 • 4. Kilometerstand på starttidspunktet. Ved skift af køretøj i arbejdsperioden skal det første køretøjs slutkilometer anføres på forsiden, og det nye køretøjs startkilometer anføres på bagsiden sammen med det nye registreringsnummer.
 • 5. Tidspunktet for skift af køretøj. Tidspunktet anføres på bagsiden af diagramarket.
 • 6. Slutdato og slutsted samt kilometerstand skal anføres på diagramarket, når det ikke skal anvendes mere.
 • 7. Føreren skal betjene kontrolapparatets indstillingsknapper sådan, at alle tidsgrupper (køretid, andet arbejde, rådighedstid og hvil) registreres, og at førerens aktiviteter tydeligt kan ses på diagramark/data på førerkort og i det digitale kontrolapparat samt på eventuelle udskrifter.
 • 8. Diagramarket må først udskiftes ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode. Diagramarket må dog udtages ved skift af køretøj, eller når diagramarket
  ikke forventes anvendt yderligere i samme køretøj.
 • 9. Førerkortet må først udtages ved afslutningen af den daglige arbejdsperiode. Førerkortet kan dog udtages ved skift af køretøj, eller når førerkortet ikke forventes anvendt yderligere i samme køretøj.
 • 10. Diagramarket må højst sidde i kontrolapparatet i 24 timer.
 • 11. Diagramark/førerkort og alle manuelle registreringer og udskrifter for indeværende dag og de forudgående 28 dage skal medbringes under kørslen, og skal på forlangende forevises til politiet.
 • 12. Opstår der driftsforstyrrelser eller mangelfuld funktion af kontrolapparatet, skal føreren på diagramarket eller på et særligt ark, der vedlægges enten diagramarket eller førerkortet anføre alle de oplysninger, som kontrolapparatet ellers ville have registreret.

Fartskriver og diagramark (skiver)

Fartskriver
Kørslen skal kunne dokumenteres, idet afbrydelser og hviletid skal registreres. Biler, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal derfor være forsynet med en fartskriver, der på en diagramskive optegner, hvor hurtigt og hvor langt bilen har kørt, og hvornår og hvor længe den har holdt stille.

Betjening af omskifter for tidsgruppe

Omskifterens viser stilles på position 11 (køretid) ved kørslens begyndelse. Ved kørslens afslutning stilles viseren til position 11 eller 11 svarende til den aktivitet, der påbegyndes.

Diagramskiven udfyldes således:

Før skiven lægges i:
Fulde navn (efternavn – fornavn).
Sted, hvor turen begynder.
Dato for turens begyndelse.
Registreringsnummer.
Km.-stand ved start.

Ved skift til anden bil:
Tidspunkt for skift af bil.
Registreringsnummer.
Km.-stand ved slutning.
Km.-stand ved start.

Bagsiden anvendes endvidere i tilfælde af:

 • Defekt fartskriver.
 • Man forlader bilen.
 • Årsagen til overskridelse af køre- og hviletider.

Ved arbejdsperiodens afslutning:
Sted, hvor turen slutter.
Dato for turens slutning.
Km.-stand ved turens slutning.

Chaufføren skal overholde følgende bestemmelser om kontrolapparatet og diagramark

 • Må kun anvende rene og ubeskadigede skiver.
 • Nummeret på kontrolapparatet skal findes blandt de trykte numre på bagsiden af arket for at sikre, at korrekt diagramark anvendes.
 • Skal anvende skive hver dag fra det øjeblik, køretøjet overtages og i hele anvendelsesperioden.
 • Må ikke benytte den enkelte skive i mere end 24 timer.
 • Skal sørge for at tiden, der registreres, er i overensstemmelse med den officielle tid i det pågældende land.

Driftsforstyrrelser: Går fartskriveren i stykker, skal den repareres. Er bilen ikke tilbage på hjemstedet inden for en uge, skal reparationen foretages undervejs.
Er fartskriveren i stykker, skal chaufføren på skivens bagside notere køre- og hviletider.

 • For de tidsrum hvor chaufføren ikke har kørt eller har haft fri eller ferie, udfyldes en såkaldt “Ferieerklæring”, (erklæring for manglende diagramark). Eventuel erklæring eller flere, hvis dette forefindes, medbringes under kørslen og forevises, som dokumentation, sammen med diagramark og eventuelle udskrifter, på politiets forlangende. (Se eksempel på erklæring for manglende diagramark på. www.transit.dk).

Skive visende en typisk arbejdsdag!

A) Chaufføren isætter skiven ved overtagelse af køretøjet (påbegyndt registrering). Efternavn og fornavn noteres, startsted (nationalitetsbogstaver), køretøjets registreringsnummer, dato samt kilometertællerens stand.

B) Nålen registrerer dagens kørsel (hastighed samt evt. stop (af- og pålæsning) samt evt. stop i trafikken)

C) Pause i mindst 15 min. (Holdes altid som 1. pause)

D) Pause i mindst 30 min. (Holdes altid som 2. pause). (De to pauser kunne også holdes som én samlet pause på mindst 45 min.). Herefter igen kørsel sammenlagt højst 4,5 time. (Normalt maximal køretid 9 timer pr. dag)

E) To gange om ugen kan der køres én ekstra køretime. Bemærk, der skal forinden afholdes en ekstra pause af mindst 45 minutters varighed. (To gange ugentligt kan der altså køres 10 timer)

Skiven (diagramarket) udtages tidligst ved arbejdstids ophør, ved vognskift eller efter 24 timer.

Chaufføren påfører slutsted, dato samt kilometertællerens stand og udregner slutteligt antal kørte kilometre. (Skiven medbringes for kørselsdagen samt for de forudgående 28 kalenderdage, og afleveres derefter til arbejdsgiveren)

NB. Holdes der hvil i køretøjet anbefales det, at en skive starter med hvil (normalt 11 timer). Den digitale fartskriver registrerer chaufførens kørsel på samme måde som det analoge kontrolapparat.

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Afsnit 8

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvad kan holde din forrude ren og fri for dug og rim?
Alle lastbiler skal udvendigt være udstyre med?
Hvilke lastbiler er undtaget for brug af et nærzonespejl?
Hvilke store biler er undtaget for brug af kontrolapparat?
Den ugentlige køretid må ikke overstige?
Hvor lang må en køretid uden pauser være?
Hvornår skal et diagramark/førerkort anvendes?
Hvor længe må et diagramark sidde i kontrolapparatet?