store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

Bus – Kategori D.

Husk i forbindelse med erhvervelse af EP-kortet.

At der er indgående kendskab til:

 • Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 11 af 5. januar 2005.
 • Bekendtgørelse nr. 700 af 8. august 2003, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1342 af 15. december 2004.

Se nye bekendtgørelser under www.fstyr.dk – klik på love og gå ind under danske love og se derefter under buslovgivning.

1. Særlige bestemmelser om busser

Bus er en personbil, der er indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren medregnet.

Bussens indretning og udstyr

Bus med totalvægt over 3,5 tons kan være forsynet med reklame- eller destinationsskilt over forruden (destination: bestemmelsessted).

Udgange

En bus skal i hver side have et antal udgange hvortil der kræves særlige indretnings-, funktions- og målkrav. Udgangsantallet skal svare til det tilladte antal passagerer, således at de i tilfælde af uheld let kan komme ud af bussen.

Udgange kan være udstigningsdøre (normale ud- og indstigningsdøre), nød udgangsdøre, nødudgangsvinduer, eller taglem.

En bus skal have en udgang i bagsiden (f.eks. bagruden udformet som nødudgangsvindue). Denne kan dog erstattes af en taglem på betingelse af, at der findes udgange i begge sider så tæt ved bagsiden som muligt.

Enhver passager skal have adgang til de påbudte udgange, som dog efter særlige regler kan være spærret af sæde/sæder, såfremt disse f.eks. kan bortklappes. Ved automatiske døre skal der såvel udvendigt som indvendigt være en anordning der sætter automatikken ud af funktion, så døren kan åbnes manuelt. Det samme krav gælder ved eventuel løfteanordning (personelevator).

Automatiske udstigningsdøre, der ikke kan ses direkte fra førerpladsen, skal kunne overvåges ved hjælp af spejle eller fjernsynsudstyr og af en signalanordning, der giver signal, indtil dørene er helt lukkede.

Nødudgange skal såvel ud- som indvendigt være tydeligt afmærket med „nødudgang” eller standardiseret nødudgangssymbol. Om fornødent skal der være en betjeningsvejledning. Det samme krav om afmærkning og betjening gælder også for en eventuel løfteanordning.

Der skal altid være værktøj til knusning af ruden i et nødudgangsvindue anbragt tæt derved.

(Tryk/Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.)

Førerens udsyn

Ruder skal holdes rene. Forruden skal kunne holdes ren med viskere og vaskere. Forruden og de forreste sideruder skal kunne holdes fri for dug, f.eks. ved elopvarmning eller med varmluftblæser (defroster) eller for sideruders vedkommende som termoruder. Der må ikke i førerens synsfelt være anbragt genstande, der nedsætter udsynet unødigt.

Spejle

Bus skal være forsynet med et førerspejl i hver side. På en bus, der er indrettet til befordring af mere end 19 passagerer, skal det højre førerspejl kunne holdes fri for dug ved opvarmning.

Ildslukker

I nærheden af førerens plads skal der være anbragt mindst én godkendt ildslukker.

Påskrifter

På hver side af bussen ud for førerens plads skal der være en påskrift, som oplyser om:

 • Tilladt totalvægt (T).
 • Tilladt last (L).
 • Tilladt bagagevægt (kg).
 • Tilladt passagerantal fordelt på siddepladser og ståpladser

Personer og bagage

Personer og gods skal være anbragt, så føreren har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere bussen. Der må ikke være så mange i bussen, og de må ikke være anbragt således, at det er farligt for dem selv og andre. Er der bag på bussen anbragt bagage (cykler eller lignende) som dækker lygter, nummerplade m.v., skal bussen forsynes med lygtebom.

Passagerantal

Bussen må ikke benyttes til befordring af flere personer, end den er godkendt til. Reglen om at børn under 4 år ikke tæller med i passagerantallet, samt reglen om større børn hvor 3 børn gør det ud for 2 voksne er som hovedregel udgået. For bus med monterede sikkerhedsseler gælder der særlige regler for antal og placering af personer.

Bus erhverv

I forbindelse med kørekort til bus erhverv skal man yderligere kunne redegøre for disse ting:

Påskriften skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bussens farve og udført med mindst 4 cm høje bogstaver og tal. Påskriften skal være direkte på bussens karosseri og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

Skilte og påskrifter i bussen

Indvendigt i busser, der benyttes til erhvervsmæssig persontransport, skal der være påskrift eller skilt om:

1. forbud for chaufføren mod at samtale med passagerer under kørslen.

2. det højst tilladte passagerantal fordelt på sidde- og ståpladser.

3. afmærkning af nødudgange.

4. opslag om køre- og hviletider.

I busser, der benyttes til turist- og bestillingskørsel eller til rutekørsel, hvor rutens længde inkl. eventuel færgeoverfart er mindst 150 km, skal der på et for passagererne synligt sted være påskrift eller skilt med et godkendt indhold, der angiver reglerne for chaufførers køre- og hviletid, herunder ved kørsel, hvor flere chauffører deltager i kørslen og afløser hinanden, samt om klagemuligheder ved overtrædelse af reglerne.

Forbindingskasse/kursus i nødhjælp

Busser, det benyttes til

 • Turist- og bestillingskørsel, eller
 • Rutekørsel, hvor rutens længde (færgeoverfart medregnet) er mindst 150 km, skal medføre forbindingskasse.

Bortvisning af passagerer

Passagerer, som ikke vil rette sig efter gældende bestemmelser, eller som ikke har eller ikke vil anskaffe billet, kan bortvises. Det samme gælder passagerer, hvis opførsel er til væsentlig gene for andre passagerer.

Særlige forhold

For at kunne anvende en bus som sovebus, skal den være indrettet til formålet og være godkendt hertil af en synsvirksomhed. Visse busser til rutekørsel skal  være forsynet med løfteanordning til kørestolsbrugere.

a) Normallængde for BUS er 13,5 meter.

BUS med mere end 2 aksler kan have en længde indtil 15 meter. Ledbus 18,75 m.

b) De anførte længder er inkl. evt. skikasse o.l.

Registreringsattest

 • Ved kørsel med bus, der anvendes erhvervsmæssigt, skal bussens registreringsattest medbringes.
 • Ved kørsel med påhængskøretøj, skal i alle tilfælde både bussens og påhængskøretøjets registreringsattest medbringes.
 • Ved kørsel i udlandet skal de originale attester eller en af et motorkontor udstedt genpart medbringes.

Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier.

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Bus

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Bus med totalvægt over hvor mange tons kan være forsynet med reklame- eller destinationsskilt over forruden
Hvor og hvor mange ildslukkere skal der være i en bus?
Hvor høje skal påskrifter (bogstaver og tal) mindst være?
En busser, der benyttes til turist- og bestillingskørsel eller til rutekørsel, hvor rutens længde inkl. eventuel færgeoverfart er mindst?