store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

2. Bremser

Påhængskøretøjets bremser

Driftsbremser på påhængskøretøj med tilladt totalvægt på over 3500 kg er normalt trykluft mekaniske bremser.

To-leder bremsesystem
Bremsesystemet består af:

 • Forsyningskredsen.
 • Styrekredsen.
 • Bremsekredsen.

Et to-leder bremsesystem har to slangeforbindelser en forsyningsslange og en styreslange mellem bilen og påhængskøretøjet.

Gennem forsyningsslangen bliver på hængs køretøjets luftbeholder forsynet med trykluft til bremsning.

Gennem styreslangen bliver påhængs køretøjets bremsetryk styret ved regulering af trykket i slangen (trykluftsignal). Begge slanger er bøjelige højtryksslanger.

I tilslutning til slangerne kan der være indskudt rørfiltre til opsamling af urenheder.

Slangekoblinger

Slangerne forbindes til bilen gennem slangekoblinger, der består af to halvdele med den ene anbragt på bilen og den anden på slangen. Forsyningsslangens kobling kan være markeret med rød farve, og styreslangens kobling med gul farve. Slangekoblingerne til forsyningskredsen og styrekredsen kan være sammenbygget i én kobling (Duo-matic).

Duo-matic.

Styreventilen

Styreventilen, der er anbragt på bilen, har to funktioner:

 • At tillade passage af lufttryk fra bilens forsyningskreds til påhængskøretøjets trykluftbeholder.
 • At lede trykluft fra bilens bremsekreds til påhængskøretøjets bremseventil, når bilen bremses. Signalets styrke afhænger af bilens bremsetryk.

Bremseventilen

Bremseventilen, der er anbragt på påhængskøretøjet, har to funktioner:

 • At lede trykluften fra bilens forsyningskreds til påhængskøretøjets trykluftbeholder.
 • At regulere lufttrykket i påhængskøretøjets bremsekreds og dermed bremsningens styrke i forhold til trykluftsignalet fra bilens bremsekreds.

Trykluftbeholderen

Påhængskøretøjets trykluftbeholder opbevarer den komprimerede luft og skal kunne aftappes for kondensvand, eventuelt automatisk.

Bremsekredsens dele

Bremseregulator (ALB-regulator)
ALB-regulatoren afpasser automatisk bremsningens styrke til påhængskøretøjets belastning. ALB-regulatoren er normalt monteret på køretøjets chassisramme og er i mekanisk forbindelse med hjulakslen.

1. ALB-ventil.
2. Svingningsdæmper.

Luftstyret ALB-ventil.

ALB ved luftaffjedring
På biler med luftaffjedring, hvor afstanden mellem chassisrammen og akslen er den samme, uanset belastningen, styres bremsekraftregulatoren af trykket i luftbælgene.

Lufttrykket i luftbælgene øges ved større belastning. Når bælgtrykket ændres sker der også ændring af reguleringstrykket ved den luftstyrede ALBventil, som regulerer trykluften til bremsemembranerne.

Hvis bremsesystemet er indrettet som ABS, vil der i visse tilfælde ikke forefindes bremseregulator. Såfremt ABS ikke virker, er fortsat kørsel ulovlig.

Skifteventil (Rangerventil)

Skifteventilen er nødvendig på påhængs køretøjer.

Ved tilkoblingen stiller skifteventilen sig automatisk i driftsstilling. Husk altid, for en sikkerhedsskyld, at foretage kontrol.

Ved frakobling bremses påhængs køretøjet på grund af trykfaldet i slangeforbindelsen til bilen.

For at kunne rangere det frakoblede påhængskøretøj skal knappen på skifteventilen trækkes ud, hvorved påhængskøretøjets bremser løsnes. Når knappen
trykkes ind, bremses påhængskøretøjet atter.

Denne manøvre kan gentages, så længe der er tilstrækkeligt tryk i beholderen til at bremse påhængskøretøjet med.

Bremsemembraner

Bremsemembraner, der er placeret i nærheden af hjulene, har til opgave at lave trykluftens energi om til bevægelse, der skal påvirke hjulbremsen. (Nogle ældre påhængskøretøjer kan være udstyret med bremsecylindre i stedet for bremsemembraner.) Hjulbremsen kan være en tromlebremse eller en skivebremse.

 • Bremsemembranens vandring må ikke overstige en fjerdedel af membranhusets spændebåndsdiameter.

Rør og slanger forbinder de enkelte dele i de forskellige kredse.

1. Stempelcylinder.
2. Membrancylinder.

Alle typer bremseanlæg kan være opbygget som ABS-bremser

ABS-systemet er indrettet således, at der ved de enkelte hjul er anbragt følere, der ved hjælp af en tandkrans registrerer hjulets rotation. Følerne sender signaler om de enkelte hjuls rotation til en elektronisk styreboks. Hvis et eller flere hjul ved opbremsning har tendens til at blokere, vil den elektroniske styreboks regulere trykket til hjulbremserne således at blokering af hjulene undgås. ABS-bremsesystemet er indrettet således, at det i en vis udstrækning muliggør styring og bremsning samtidig. Ved bremsning med et vogntog med ABS-bremser sørger ABS-bremsesystemet for, at hjulene holdes i rotation og ikke blokerer. Når ABS-bremsesystemet regulerer, kan der på nogle mindre lastbiler opstå vibrationer i bremsepedalen. Det er normalt og betyder, at systemet er i funktion.  Uanset vibrationerne skal trykket på bremsepedalen opretholdes, så længe bremsning ønskes. Hvis ABS-bremsesystemet ikke virker vil bremseegenskaberne ændres og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt.

Supplerende bremser

Påhængskøretøjer kan være udstyret med følgende bremser:

Hjælpebremse. Den på billedet viste ventil er en magnetventil. I forbindelse med aktivering af bilens motorbremse eller retarder, ledes en strømimpuls gennem påhængskøretøjets el-kabel hvorved ventilen aktiveres for åbning af trykluft til delbremsning af påhængs køretøjet.

Bakbremse. Et system der automatisk bremser ved hjælp af vogntogets bremser, når bilen er sat i bakgear og en føleliste bag på påhængskøretøjet berøres.

Kontrol af påhængskøretøjets forsyningskreds

Trykluftbeholdere

 • Trykluftbeholdere skal være fastspændte, og de må ikke være synligt tærede eller bulede.

Rør og slanger

 • Rør og slanger skal være fastspændte og uden tæring, revner eller utætheder, bedømt på umiddelbart tilgængelige steder.

Slangekoblinger

 • Skal være tætte, bedømt ved hørlig udsivning af luft, samt korrekt sammenkoblede. (Ofte udstyret med en lås hvorfra der fornemmes et „indgreb” mellem de 2 koblingsdele).

Kontrol af påhængskøretøjets styrekreds

Styreventil og bremseventil

 • Styreventilen (anbragt på bilen) og bremseventilen (anbragt på påhængs køretøjet) kontrolleres ved at aktivere bremsepedalen og derefter slippe den. Man vil da kunne høre at bremsemembraner eller bremsecylindre udluftes, (hørlig udsivning af luft).
 • Slangekoblinger, rør og slanger kontrolleres som på forsyningskredsen.

Kontrol af påhængskøretøjets bremsekreds

Mekanisk bremsekraftregulator (ALB-ventil)
ALB-regulatoren skal automatisk regulere bremsningens styrke i forhold til påhængskøretøjets belastning.

 • ALB-regulatorens mekaniske forbindelser skal være intakte, således at ventilarmen kan bevæges frit. Når ventilarmen bevæges, skal lufttrykket i bremsekredsen ændres, dette kan eventuelt høres som en udsivning af luft.

Rør og slanger

 • Kontrolleres som på forsyningskredsen.

Luftforbruget

 • Luftforbruget må under en fuldbremsning, som hovedregel, ikke overstige 0,5 bar, da dette kan indikere manglende justering af bremserne på enten bilen eller påhængskøretøjet.

Kontrol af driftsbremsen er tilstrækkelig virksom

Med afmonteret forsyningsslange mellem bil og påhængskøretøj forsøges det at trække påhængskøretøjet. Såfremt dette ikke, eller kun med stort besvær, kan lade sig gøre, anses bremseevnen for tilstrækkelig.

 • Driftsbremsen skal på nyere vogntog have en sådan virkning, at bremselængden ved 30 km/t ikke overstiger ca. 10 m.

Tegn på fejl i bremser

 • For lang oppumpingstid kan være tegn på utæthed i bremseanlægget, eventuelt ved slangekoblinger.
 • Skævtrækning under bremsning eller uens bremsning tyder på fugt eller snavs på bremsebelægninger eller defekte hjulbremser, bremsemembraner eller cylindre.
 • Ujævn bremsning eller pludselige hugninger fra et eller flere hjul tyder på fejl i bremsetromler/bremseskiver eller bremsebelægning.
 • Nedsat bremsevirkning tyder på manglende justering af bremser eller forkert indstillet, eventuelt defekt, ALBventil.
 • Forsinket bremsevirkning eller for stort luftforbrug (som en hovedregel ikke større end 0,5 bar) kan være tegn på for lang stempelvandring i trykluftmembraner eller cylindre (manglende justering).
 • Hjulblokade ved en moderat opbremsning kan være tegn på forkert indstillet, eventuel defekt ALB-ventil.
 • Nedsat bremsevirkning efter tilkobling af påhængskøretøjet kan være tegn på utilstrækkelig bremseevne på påhængskøretøjet („skubber” lastbilen). Påhængskøretøjets bremseevne kan i øvrigt være utilstrækkelig, uanset at vogntoget i sin helhed opfylder de vejledende bremselængder.
 • Såfremt kontrollampen for ABSbremsesystemet ikke slukker senest kort tid efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet, og fortsat kørsel er ulovlig. (Kun kørsel til værksted er lovlig).

Lovbestemmelser i øvrigt om bremser

 • Påhængskøretøjet skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.
 • Nyere påhængskøretøjer skal være med ABS-bremser.
 • Driftsbremsen skal være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.
 • Driftsbremsen, der skal virke på alle hjul, skal kunne afbremse og standse påhængskøretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold.
 • • Påhængskøretøjet har ingen nødbremse, men det er et krav at driftsbremsen er således indrettet, at påhængs køretøjet automatisk bremser i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængskøretøj.
 • Bilens nødbremse skal kunne aktivere påhængskøretøjetsdriftsbremse.
 • På vogntog uden manometer på bilen skal kompressoren på mindre end 6 minutter kunne fylde vogntogets tomme luftbeholdere, indtil kontrollys slukker på bilen eller alarm træder ud af funktion.
 • På anlæg med manometer skal 2/3 af arbejdstrykket være opnået på mindre end 6 minutter.

Parkeringsbremse
Påhængskøretøj skal være udstyret med parkeringsbremse, der virker ved, at et træk i håndbremsegrebet gennem stænger eller kabler overføres til hjulbremsen på en eller flere aksler.

Kontrol:

 • Betjeningsgrebet skal kunne betjenes let.
 • Wirer og lignende skal være ubeskadigede, og de mekaniske dele må ikke kunne føres til bundstilling.
 • Parkeringsbremsen skal kunne fastholdes i aktiveret stilling.

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Påhængskøretøjer - Afsnit 2

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Driftsbremser på påhængskøretøj med tilladt totalvægt på over hvor mange kg er normalt trykluft mekaniske bremser?
Hvilke farver kan Forsyningsslangens kobling og styreslanges kobling være markeret med?
Styreventilen, der er anbragt på bilen, har hvor mange funktioner?
Lufttrykket i luftbælgene øges ved hvad?
Når ABS-bremsesystemet regulerer, kan der på nogle mindre lastbiler opstå vibrationer i hvilken pedal?
Rør og slanger skal være fastspændte og uden hvad?
Som hovedregel må luftforbruget under bremsning ikke overstige?
Hvis der er fejl i ABS-bremsesystemet er fortsat kørsel forbudt, udover kørsel til?