store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

5. Tilkoblingsanordninger

Påhængs- og sættevognskobling

Påhængsvognskobling består af en koblingsdel på bilen, fastboltet til chassisrammens træktravers, og en (eventuel forskydelig) koblingsdel på påhængsvognen, fastgjort til påhængsvognens træktriangel. Bilens koblingsdel består af koblingstragt, koblingshus, koblingsbolt og automatisk låsemekanisme. Påhængsvognens koblingsdel består af et trækøje med bøsning.

Sættevognskobling overfører dreje- og trækkraften mellem bil og sættevogn og består af en (eventuel forskydelig) koblingsdel på bilen, fastboltet oven på chassisrammen og en koblingsdel på sættevognen, fastgjort under sættevognens forreste del.

Bilens koblingsdel, sættevognsskamlen, består af følgende hoveddele: Koblingsfod, trykplade (lejret til koblingsfoden) og automatisk låsemekanisme. Sættevognens koblingsdel benævnes hovedbolt.

Kuglekobling består af en koblingsdel, fastgjort til bilens bærende dele og en koblingsdel på påhængskøretøjet, fastgjort til trækstangen. Bilens koblingsdel er udformet som en kugle. Påhængskøretøjets koblingsdel er udformet som en kugleskål med låseanordning. Tilkoblingsanordningen kan endvidere bestå af en særlig redskabskobling (skur vognstræk), eller en “NATO kobling”.

Hvad man skal kontrollere ved påhængsvognskobling:

 • Træktriangel/trækstang må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.
 • Der må ikke forekomme væsentligt slør i påhængsvognskobling mellem trækbolt og trækøje. Kontrollen udføres ved at bremse påhængsvognen og lade en hjælper foretage små, rykkende bevægelser med bilen (rokkeprøve).

HUSK!
Hjælperen skal have kørekort til vogntoget.

Tegn på fejl i tilkoblingsanordninger:

 • Når påhængskøretøjet ikke følger bilens spor under kørsel ligeud, kan det være tegn på bøjet og skæv træktriangel eller trækstang.
 • Mærkbare stød under kørsel i forbindelse med acceleration eller bremsning er tegn på væsentligt slør i koblingsdele eller led forbindelser.

Lovbestemmelser i øvrigt om tilkoblingsanordninger

 • Tilkoblingsanordning skal være solidt fastgjort til køretøjets (bilens og påhængskøretøjets) bærende dele, og skal være forsynet med mekanisk sikring, der hindrer, at koblingen utilsigtet udløses.
 • Boltforbindelser skal være sikrede mod adskillelse.
 • Koblingsdelen på bilen og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling, og de sammenkoblede dele skal have tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.
 • Er træktriangel (trækstang) eller sættevognsskamlen forskydelig, skal den kunne fastlåses i de enkelte stillinger.
 • Lastbilens koblingsdel skal være registreret i Centralregistret.

Sættevogntog

 • Der må ikke forekomme væsentligt slør mellem hovedbolt og sættevognsskammel (rokkeprøve).

(Tryk/klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.)

Lovbestemmelser om sammenkobling

Til en bil må kun kobles ét påhængskøretøj, og bilen skal være registreret til dette. En bil må sammenkobles med et ikke-registreringspligtigt påhængskøretøj,
såfremt bilen er godkendt med tilkoblingsanordning.

Sammenkobling af bil og påhængs køretøj kan være:

 • Fast kombination, hvor bil og påhængs køretøj er godkendt sammen.
 • Variabel kombination, hvor bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer.
 • Synsfri sammenkobling, hvor bil og påhængskøretøj hver for sig skal være synet og godkendt til synsfri sammenkobling.

Fast kombination,
dvs. at bilen er registreret til at trække ét bestemt påhængskøretøj. Påhængskøretøjets registreringsnummer skal da stå i bilens registreringsattest. Før registrering skal bilen og påhængskøretøjet synes samlet og godkendes hos en synsvirksomhed. Begge køretøjer skal på hver side være udstyret med vægttavler.

Sættevognstog,
i fast kombination skal på hver side være forsynet med én påskrift, der angiver tilladt totalvægt og last for vogntoget.

Variabel kombination

Dvs. at bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer, hvilket da også skal stå i bilens registreringsattest.

Endvidere udstedes der en koblingsattest, hvor man kan se, hvilke påhængskøretøjer, bilen må kobles sammen med.

Koblingsattest eller kopi heraf skal medbringes under kørslen.

Samtidig skal begge køretøjers registreringsattester medbringes.

Forud for registreringen skal bilen og de pågældende påhængskøretøjer være synet samlet hos en synsvirksomhed.

Sættevogn i variabel kombination
Er bilen godkendt til flere bestemte sættevogne, eller er sættevognen godkendt til flere biler, skal der af påskrifter på de enkelte køretøjer fremgå den tilladte totalvægt (T) og den tilladte last (L) for de forskellige kombinationer. Bliver disse påskrifter for omfattende vil disse kunne udelades da oplysningerne i stedet fremgår af koblingsattesten.

Synsfri sammenkobling
Er den mest almindelige kombinationsform og vil sige at bil og påhængskøretøj kan sammenkobles uden forudgående samlet syn hos en synsvirksomhed.
Bilen og påhængskøretøjet skal dog hver for sig være registreret til syns fri sammenkobling. På grundlag af registreringsattesterne og ved praktisk af prøvning før kørslen,skal føreren kunne afgøre, om bil og påhængskøretøj passer sammen såvel vægtmæssigt (herunder at påhængskøretøjets faktiske totalvægt ikke overstiger den på bilen anførte største vægt af påhængskøretøj) samt bredde- og længdemæssigt.

(Tryk/klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.)

Synsfri sammenkobling af lastbil, påhængsvogn og kærre

På grundlag af registreringsattesterne og ved praktisk afprøvning skal føreren kunne afgøre om lastbil og påhængskøretøj passer sammen.

Lastbil og påhængsvogn må kun sammenkobles synsfrit, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1. Begge køretøjer skal være registreret til synsfri sammenkobling.

2. Påhængsvognens faktiske totalvægt må ikke overstige den største totalvægt, som er anført i lastbilens registreringsattest.

3. Vogntogets længde må ikke overstige 18,75 meter.

4. Afstanden mellem lastbilen og påhængsvognen må ikke overstige 2 meter.

5. Påhængskøretøjets bredde må ikke overstige lastbilens bredde med mere end 35 cm i hver side.

6. Trækstang (træktriangel) skal have tilstrækkelig længde til, at vogntoget på plan vej kan foretage en drejning med fuldt styreudslag, uden at køretøjerne
støder mod hinanden.

Lastbilens og påhængsvognens registreringsattest eller kopi heraf skal medbringes under kørsel og vises til politiet, på forlangende.

Lovbestemmelser om påskrifter på køretøjet til synsfri sammenkobling

Påhængsvogntog

 • Lastbil med påhængsvogn skal i nærheden af påhængsvognskoblingen være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver påhængsvognens største (faktiske) totalvægt og bilens koblingslængde (LKL).
 • Påhængsvogn med totalvægt over 3500 kg skal på trækstangen være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver dens koblingslængde (PKL). Såfremt trækstangen er forskydelig, skal påskriften eller skiltet tillige være forsynet med en pil, der tydelig viser trækstangens stilling ved den angivne koblingslængde.

Lastbilens koblingslængde (LKL) er afstanden fra bilens forreste punkt til midten af koblingsbolten, og påhængsvognens koblingslængde (PKL) er afstanden fra påhængsvognens bageste punkt til trækøjets midte.

Sammenkobling med kærre

Når en lastbil, der er godkendt til synsfri sammenkobling, skal sammenkobles med påhængskøretøj af kærretypen, skal man være opmærksom på køretøjernes V-værdi (vertikal påvirkning).

V-værdien er et udtryk for størrelsen af de lodrette belastninger, hvormed kærren påvirker lastbilens træk (kobling).

Såfremt lastbilen ikke må sammenkobles med kærre, er V-værdien anført som 0 på registreringsattesten.

Tilsvarende skal der bag på lastbilen være påskrifter eller skilt, der angiver følgende:

Såfremt bilen ikke har vejvenlig affjedring, er det V-værdi (mek), der skal være angivet.

Såfremt lastbilen har luftaffjedring er det nedenstående påskrift eller skilt der anvendes:

Kærren har to V-værdier. En værdi, der skal iagttages, når den sammenkobles med en lastbil, hvor drivakslen er vejvenligt affjedret (luftaffjedret) og en anden, når drivakslen er mekanisk affjedret (normalt bladfjedre).

Kærren skal på trækstangen være forsynet med påskrift, der kan se ud som nedenstående:

Kærrens V-værdi må aldrig overstige den for lastbilen anførte V-værdi.

For kærre begrænset til sammenkobling med luftaffjedret lastbil anføres på påskriften KUN LUFTAFFJEDRET BIL.

(Tryk/klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.)

Sammenkobling af bil og påhængsvogn

Sammenkobling udføres således:
1. Kontrollere, at parkeringsbremsen på påhængsvognen er aktiveret.

2. Sikre, at påhængsvognens driftsbremse er løsnet, så forakslen kan drejes frit.

3. Åbne koblingsbolten på lastbilen.

4. Bakke lastbilen til påhængsvognen og anbringe trækøjet i koblingen og efterse, at koblingsbolten er låst, eventuelt bedømt ved at en kontrolstift er på plads.

5. Tilkoble slangeforbindelser.

6. Tilslutte el-stik.

7. Tilslutte eventuel ABS-stik.

8. Efterse, at alle lygter kan lyse.

9. Frigøre parkeringsbremsen på påhængsvognen.

(Tryk/klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.)

Frakobling af bil og påhængsvogn

1. Aktivere parkeringsbremsen på lastbilen.

2. Adskille slangeforbindelser.

3. Aftage el-stik.

4. Aftage eventuel ABS-stik.

5. Aktiver parkeringsbremsen på påhængsvognen.

6. Åbne koblingsbolten på lastbilen.

7. Løsne parkeringsbremsen på lastbilen og køre frem.

Sammenkobling af sættevognstog

1. Sikre at parkeringsbremsen på sættevognen er aktiveret.

2. Sikre at sættevognsskamlen på lastbilen er åben.

3. Sikre at sættevognsskamlen og hovedbolten er i næsten samme højde.

4. Bakke lastbilen til sættevognen og bringe sættevognsskamlen og hovedbolten.

5. Sikre at sammenkoblingen er låst i stilling, og sikret med karabinhage eller lignede.

6. Tilkoble slangeforbindelser.

7. Tilslutte el-stik.

8. Tilslutte eventuelt ABS-stik.

9. Efterse at alle lygter kan lyse.

10. Hæve sættevognens støtteben.

11. Frigøre parkeringsbremsen på sættevognen inden kørsel.

Frakobling af sættevognstog

1. Aktivere parkeringsbremsen på lastbilen.

2. Adskille slangeforbindelser.

3. Aftage el-stik.

4. Aftage eventuelt ABS-stik.

5. Aktivere parkeringsbremsen på sættevognen.

6. Åbne koblingsdelen på lastbilen.

7. Sænke støttebenene på sættevognen.

8. Løsne parkeringsbremsen på lastbilen og køre frem.

Følgende lovbestemmelser er gældende for påhængskøretøjer og vogntog:

Bredde
Påhængskøretøj må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 meter. Kølevogne med kølekasse, der har svære sidevægge, må dog være indtil 2,6 meter.
Påhængskøretøjet må dog aldrig være mere end 70 cm bredere end bilen.

Højst 35 cm til hver side.

Længde
Et vogntog bestående af en bil med sættevogn må med eller uden læs ikke være længere end 16,5 meter. Et vogntog bestående af en bil med påhængsvogn eller kærre må med eller uden læs ikke overstige 18,75 meter.

 • Påhængsvognens største længde 12 meter (med eller uden læs).

Afstanden mellem en trækkende bils bageste punkt og en påhængsvogns eller registreringspligtigt påhængsredskabs forreste punkt må højst være 2 meter.

Højde
Påhængskøretøj med og uden læs højst 4,10 meter.

Akseltryk og vægt
En sættevogns samlede akseltryk må ikke overstige 24 tons, (dog højst 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt).

Størst tilladte totalvægt

 • Påhængsvogn eller påhængsredskab med 3 eller flere aksler: 24 tons, (dog højst 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt).
 • Vogntog: 48 tons.

En bil og en påhængsvogn må med eller uden læs ikke have større totalvægt end summen af de akseltryk, der er tilladt for køretøjet.

 • For påhængskøretøj efter mobilkran, som også kræver kørekort til kategori C/E, gælder særlige regler.

Gods
Last skal være hensigtsmæssigt placeret og fastgjort, og eventuel presenning forsvarligt bundet. I vogntog skal ved tilladt totalvægt mindst 20% heraf hvile på det trækkende køretøjs drivhjul.

Mindst 20% af faktiske vægt på drivhjul.

Ved belæsning af vogntog bør lastbilen belæsses først. Kørsel med tom lastbil og belæsset påhængskøretøj kan give uheldige køreegenskaber og kan være direkte farligt. Det skal sikres, at mindst 20% af vogntogets faktiske totalvægt hviler på det trækkende køretøjs drivhjul. Gods må ikke dække blinklys, lygter og nummerplade, ikke slæbe eller falde ned på vejen eller på anden måde være til hindring eller fare for færdslen.

Kørekort til kategori C/E giver ret til at køre:

 • Lastbil med en tilkoblet påhængsvogn, kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt over 750 kg.
 • Personbil med op til 8 siddepladser foruden førerens plads og med en tilladt totalvægt på over 3500 kg (stor autocamper) med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt over 750 kg.
 • Lastbil med et tilkoblet uindregistreret påhængskøretøj med en vægt over 750 kg.
 • Lastbil med en tilkoblet blokvogn.
 • Påhængskøretøj til mobilkran.

Giver endvidere ret til at køre en person/varebil med et tilkoblet påhængskøretøj i alle lovlige størrelseskombinationer (B/E-kørekort). Såfremt du er i besiddelse af kørekort til kategori D også ret til at køre bus med et tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt over 750 kg (D/E-kørekort).

Forebyggende vedligeholdelse og nødvendig reparation

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Påhængskøretøjer - Afsnit 5

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvilken form har bilens koblingsdel?
Hvad betyder det at en bil er registreret til "Fast kombination"?
Hvor mange påskrifter skal et sættevognstog være forsynet med på hver side?
Hvilken form for sammenkobling er den mest almindelige kombinationsform?
Såfremt lastbilen ikke må sammenkobles med kærre, er V-værdien anført som hvad på registreringsattesten?
Såfremt bilen ikke har vejvenlig affjedring, er det hvilke værdi, der skal være angivet?
Hvor bred må påhængskøretøjet max være bredere end bilen?