store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

Påhængskøretøjer til bus- Kategori D/E.

1. Påhængskøretøjer til bus

Omhandler hovedsageligt påhængs køretøjer med tilladt totalvægt på op til 3500 kg.

Bremser
Driftsbremsen på påhængskøretøj til en bus er normalt en påløbsbremse. Påløbsbremsen aktiveres ved, at påhængskøretøjet presses frem med bussen, når denne bremser. Jo kraftigere bussen bremser, des kraftigere presser påhængskøretøjet frem mod bussen (påløbskraften), og des kraftigere bremser påhængskøretøjet. Ved bakning på ujævn vej eller op ad bakke kan trykket med påhængs køretøjet blive så stort, at bremsen aktiveres. Dette kan undgås ved hjælp af en særlig bakspærre-anordning (pal, der låser) eller en automatik, indbygget i hjulbremsen. Påløbskraften overføres til hjulbremsen via en stødstang i påløbsarrangementet, bremsestænger og bremsekabel. Jo større påløbskraften er, des længere trykkes stødstangen tilbage. Påløbsarrangementet er normalt forsynet med en dæmper-anordning, der dæmper stødstangens bevægelse (fjeder eller gasstøddæmper). Stødstangen har en begrænset vandring (slaglængde). Hvis stødstangen kan trykkes i bundstilling, vil bremsekraften aftage væsentligt og til sidst helt ophøre. Driftsbremsen kan også bestå af et system, der er tilsluttet driftsbremsen på bussen, og hvor påhængskøretøjets bremser aktiveres enten via elektriske signaler eller et særligt hydraulisk system. Driftsbremsen kan også være tilsluttet bussens driftsbremse efter samme system, som større påhængs køretøjer er tilsluttet lastbiler (to-ledet trykluftmekanisk). Der henvises til bogens afsnit om kategori C/E.

Parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen virker på hjulbremsen gennem særlige mekaniske forbindelser og skal være indrettet således, at den kan blive stående tilspændt.

Supplerende bremser
Der findes normalt ikke andre bremser på påhængskøretøjer til busser.

Kontrol af bremser

Man skal kunne kontrollere følgende:
Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at man med det sammemkoblede vogntog kører langsomt frem, foretager en almindelig opbremsning og fastholder bremsestillingen ved at aktivere parkeringsbremsen (på bilen). Ved denne manøvre skal der som hovedregel fortsat være afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen, hvilket f.eks. kan gøres ved at trykke gummimanchetten ned og føle med en finger. Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning. Dette kontrolleres ved, at man forsøger at trække påhængskøretøjet, mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret. Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede. Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt. Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let og skal kunne fastholdes i aktiveret stilling.

Tegn på fejl i bremser
For lang vandring i stødstangen kan skyldes manglende justering af hjulbremserne. Hvis påhængskøretøjet støder til bussen under opbremsning, kan det være tegn på, at bremserne ikke virker. Hvis påhængskøretøjets bremser “hugger”, kan det være tegn på fejl i dæmperen.

Lovbestemmelser
Påhængskøretøjer skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse. Dog kan påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på indtil 750 kg være uden bremser. Driftsbremsen skal virke på alle hjul og bremse påhængskøretøjet sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger. Driftsbremsen skal være således indrettet, at køretøjet automatisk bremser i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bussen og påhængskøretøjet. Dette sker sædvanligvis ved hjælp af en kæde eller wire mellem bussen og påhængskøretøjet (sikkerhedskæde). Driftsbremsen skal kunne aktiveres ved normal afbremsning af det trækkende køretøj. Parkeringsbremsen skal kunne holde påhængskøretøjet standset på hældende vej (18%) og skal kunne blive stående tilspændt. Parkeringsbremsen på bussen skal kunne holde vogntoget standset på hældende vej (12%) og skal kunne blive stående tilspændt.

Trykluft-anlæg
I tilfælde af at påhængskøretøjet er forsynet med trykluftanlæg.

El-anlæg
Da reglerne er de samme som til C/E. Der skal dog kun være 2 lygter med positionslys, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 1,6 meter. Der skal kun være refleksplanke bag på påhængskøretøjet, hvis dets tilladte totalvægt er over 3500 kg.

Bærende dele
Dog kører påhængskøretøjer indtil 3500 kg ofte med gummifjedre.

Kontrol af bærende dele
Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt, og dækket skal være uden beskadigelser. Hvis det er et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3500 kg, skal der være mindst 1,0 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.

Karrosseri og opbygning m.v.
Karrosseri og opbygning omfatter, hvad der er anbragt eller monteret ovenpå chassisrammen (varelad, varekasse eller karrosseri til beboelse).

Lovbestemmelser om karrosseri og opbygning

Karrosseri og opbygning skal være solidt fastgjort til påhængskøretøjets bærende dele. Karrosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter.

Påhængskøretøjets hjul skal være således afskærmet, eventuelt ved karrosseriets udformning, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk.

Tilkoblingsanordninger
Tilkoblingsanordningen er normalt en kuglekobling. Kuglekoblingen består af en koblingsdel, fastgjort på henholdsvis bussen og på påhængskøretøjets trækstang. Koblingsdelen på bussen er udformet som en kugle. Koblingsdelen på påhængskøretøjet er udformet som en kugleskål med en mekanisk låseanordning. Tilkoblingsanordningen kan endvidere bestå af en særlig redskabskobling (skurvognstræk).

Kontrol af tilkoblingsanordninger
Der må ikke forekomme væsentligt slør mellem bussens og påhængskøretøjets koblingsdele. Dette bedømmes ved at se efter slidmærker på koblingsdelene.

Lovbestemmelser og forhold i øvrigt om tilkoblingsanordninger
Tilkoblingsanordningen skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse. Tilkoblingsanordningen skal være forsynet med en mekanisk sikring, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses. Koblingsdelen på bussen og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling. De sammenkoblede koblingsdele skal have tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.

Bussens koblingsdel skal være registreret i Centralregistret.

 Kontrolapparat, (fartskriver). Her henvises til tidligere afsnit i Storvogn.

Lovbestemmelser om sammenkobling

Til en bus må der kobles ét påhængskøretøj, såfremt bussen er registreret til dette. En bus kan være registreret til at måtte sammenkobles med registreringspligtigt påhængskøretøj enten i fast kombination eller i variabel kombination, og for påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg tillige i synsfri sammenkobling.

Fast kombination
Vil sige, at bussen er registreret til at trække et bestemt påhængskøretøj. Påhængskøretøjets registreringsnummer skal da være anført på bussens registreringsattest. Forud for registreringen skal bussen og påhængskøretøjet være synet samlet hos en synsvirksomhed.

Variabel kombination
Vil sige, at bussen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer, hvilket da skal være anført på bussens koblingsattest. Forud for registreringen
skal bussen sammen med de pågældende påhængskøretøjer være synet hos en synsvirksomhed.

Synsfri sammenkobling
Vil sige, at bus og påhængskøretøj kan sammenkobles uden forudgående samlet syn hos en synsvirksomhed. Bussen og påhængskøretøjet skal dog hver for sig være godkendt og registreret til synsfri sammenkobling. På grundlag af registreringsattesterne og ved praktisk afprøvning før kørslen, skal føreren kunne afgøre, om bus og påhængskøretøj passer sammen såvel vægtmæssigt (herunder at påhængskøretøjets faktiske totalvægt ikke overstiger den på bilen anførte største vægt af påhængskøretøj) samt bredde- og længdemæssigt.

Sammenkobling
Man skal efter registrerings- og/eller koblingsattester kunne kontrollere, om vogntoget er lovligt at koble sammen og dermed lovligt at køre med. Ved køreprøven skal man kunne sammenkoble bussen og påhængskøretøjet ved at anbringe påhængskøretøjets kugleskål på bussens koblingskugle således, at låsen går i indgreb. Derefter fastgøres sikkerhedskæde (wire). El-forbindelser tilsluttes, og det kontrolleres, at påhængskøretøjets lys virker. Til sidst hæves og fastspændes evt. støttehjul og parkeringsbremsen frigøres. Man skal ligeledes kunne frakoble påhængskøretøjet.

Registrerings- og koblingsattest

Større påhængskøretøjer
Da man også skal vide noget om større påhængskøretøjer, især om disses styreapparat og tilkoblingsanordningen.

Kørekort til kategori D/E giver ret til at føre:

  • Bus med et tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt over 750 kg.

Giver endvidere ret til at køre en person/varebil med et tilkoblet påhængskøretøj i alle lovlige størrelseskombinationer (B/E-kørekort).

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Påhængskøretøjer til bus

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Påløbskraften overføres til hjulbremsen via hvad?
Hvis påhængskøretøjets bremser “?”, kan det være tegn på fejl i dæmperen?
Hvor mange hældende procent skal parkeringsbremsen, kunne hold påhængskøretøjet standset på en hældende vej?
Tilkoblingsanordningen kan endvidere bestå af en særlig redskabskobling, som kaldes?