motorcykel
Køreskolens
teoribog
til kategori A

Kapitel 4: Manøvrer på vej

Når du skal ud og øve dig i trafikken på motorcyklen, skal du lære nogle rutinemanøvrer. Det er situationer, som er helt almindelige, og som motorcyklisten møder gang på gang. Og ikke alle kan læres på en øvelsesplads eller et køreteknisk anlæg.

Det drejer sig om:

  • Igangsætning, placering og hastighed under ligeudkørsel.
  • Vognbaneskift, U-vending og kørsel forbi holdende køretøjer og gående m.v.
  • Møde med, kørsel foran eller bagved andre og overhaling.
  • Kørsel i forbindelse med kryds.
  • Kørsel på motorvej, i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt.
  • Kørsel ved siden af andre, i rundkørsel og i trafiksaneredemoråder.
  • Standsning og parkering.
  • Kørsel i tunnel.

For hver af disse manøvrer, eller situationer, er der særlige ulykkes- og risikoforhold samt orienterings- og manøvrefærdigheder, som du skal kende til. For at være forberedt på disse situationer, skal du læse de afsnit i Køreskolens teoribog til kategori B, der hedder ”Manøvrer på vej”. Læs evt. kapitlet en ekstra gang lige før du skal møde resten af trafikken. Færdselsregler er færdselsregler, uanset om du er motorcyklist, bilist eller fodgænger. Men der er også nogle helt særlige regler for motorcyklister. Dem skal du naturligvis kende.

Placering på kørebanen

En motorcykel må ikke køre ved siden af et andet køretøj i samme vognbane. Du skal placere dig til venstre eller højre for midten af vognbanen, alt efter de øvrige forhold. Tag hensyn til striber, oliespild og dæksler mv.

Hvis vejen er bred, lægger du dig lidt til højre i vognbanen. På den måde frister du ikke andre trafikanter til at køre forbi dig på din højre side. Til gengæld skal du heller ikke lade dig friste af, at du f.eks. kan klemme dig ind mellem to rækker biler. Det er simpelthen ulovligt og dødsens farligt.

I en gruppe

Hvis I er flere motorcykler i en gruppe, skal I lægge jer forskudt i samme vognbane, sådan at ingen kører direkte ved siden af hinanden. I skal sørge for at holde en passende afstand til foran- og bagvedkørende og altså også til hinanden. Den sidste motorcykel bør lægge sig midt i vognbanen.

Sving

Før du kører ind i et sving til venstre, skal du trække ud mod vejkanten. Og før et sving til højre trækker du ind mod midterlinjen. På den måde får du det bedste overblik over svinget, og du følger derefter ideallinen og flader svinget ud. På side 48 kan du læse om ideallinen. Du får mulighed for at prøve teknikken af, når du skal en tur på det køretekniske anlæg. Når du svinger, læner du kroppen ind mod midten af svinget, samtidig med at du holder hovedet nogenlunde opret. I venstresving skal du passe på, at du ikke kommer for tæt på modkørende. Når du kører ud af et sving, skal du accelerere en smule, så motorcyklen retter sig op igen.

Sidevind

En motorcykel er meget sidevindsfølsom. Når du møder større køretøjer, vil der let kunne dannes vindturbulens, og motorcyklens kurs kan nemt påvirkes. Som du ved, øges sidevindsfølsomheden, hvis du har passager eller gods med på motorcyklen.

Hvis der også er sidevind, bør du være ekstra opmærksom. Et kraftigt eller uventet vindstød kan let flytte din motorcykel et par meter til siden, før du når at reagere og få styr på den. Hvis du kører i en konstant sidevind, f.eks. fra højre, vil du automatisk hele tiden styre lidt mod vinden og ligesom læne dig op mod vindpresset. Hvis du så pludselig kommer i læ af en bakke eller nogle bygninger ud mod vejen, vil du altså styre meget mod højre. Vær også opmærksom på den slags vind-/læ-forskelle, når du overhaler eller bliver overhalet af et større køretøj. Især hvis det samtidig blæser kraftigt. Sæt altid farten ned, hvis der er kraftig sidevind, eller når du møder større køretøjer.

Synlighed

En motorcykel fylder ikke meget i trafikken. Du skal selv gøre noget for at være synlig, ellers kan du let blive overset eller forvekslet med en knallert.

En kåbe kan gøre motorcyklen mere synlig, og det kan en køredragt i skrappe farver også.

Mange farlige situationer opstår i vejkryds, hvor bilister eller andre større trafikanter ikke holder tilbage for motorcyklisten. Enten har de ikke set motorcyklisten, eller også har de fejlbedømt afstanden og hastigheden. Vær især opmærksom i situationer, hvor en medtrafikant har ubetinget vigepligt. Det er påbudt at køre med lys i lygtetændingstiden. Dvs. fra solnedgang til solopgang, i tåget vejr og i det hele taget når der er dårlig sigtbarhed, skal du køre med mindst nærlys. Uden for lygtetændingstiden, skal du køre med nærlyset tændt. Du kan dog vælge at køre med tændte tågeforlygter eller et særligt kørelys, som ikke må blænde dine medtrafikanter.

Standsning og parkering

De regler for standsning og parkering, som gælder for bil, gælder også for motorcykel.

§ Loven siger, at generelt må man ikke parkere i lege-/ opholdsområder og i gågader, hvis der ikke er særligt afmærkede områder. Men cykler, knallerter og tohjulede motorcykler er undtaget fra den regel. Du må altså parkere din motorcykel de fleste steder, hvis den ikke er til fare eller ulempe for andre. På de parkeringspladser, hvor der er særlige båse til motorcykler, skal du bruge dem.

Når du parkerer, er det vigtig, at motorcyklen står solidt på støttebenet, så den ikke vælter og er skyld i uheld. Sæt altid din motorcykel på en fast overflade. Hvis det er muligt at lukke for benzinen, bør du gøre det, for at mindske brandfaren.

Kørsel ved letbane

Risikoforhold

Manglende opmærksomhed på lyssignaler og tavler, således at vigepligten ikke overholdes og der sker påkørsel af letbanen.
Manglende opmærksomhed på letbanen under udførelse af andre trafikale manøvrer, hvorved der sker påkørsler med letbanens tog.
Letbanekøretøjers bremselængde er lang, og derfor er det vigtigt, at øvrige trafikanter er særlig opmærksomme på letbanekøretøjer.

Letbanekøretøjer kører efter forholdene, signalerne og trafikken. Det indebærer, at et letbanekøretøj kører efter de hastighedsgrænser, der gælder i og uden for tættere bebygget område. Letbanekøretøjers hastighed må dog som udgangspunkt ikke overstige hastighedsgrænsen for busser (maks. 80 km/t.).

Ulykker

Der sker ulykker ved letbanen, hvor trafikanter misforstår eller overser det røde lyssignal.
Der sker ulykker med fodgængere, der overser letbanens tog ved krydsning af sporet.
Der sker ulykker med trafikanter, der under manøvrer med bilen overser letbanens tog.
Der sker ulykker med trafikanter, der misforstår eller fejlfortolker de særlige trafikforhold omkring letbanen.

V 43 Symbol for letbanekøretøj

Symbolet i en bane, der er afgrænset af Q 46 ubrudt kantlinje angiver, at banen kun må benyttes af letbanekøretøjer.

Letbane (UB 11,3)

Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt en letbane, hvor færdsel med letbanekøretøjer i begge retninger er tilladt. Tavlen kan bruges sammen med »Ubetinget vigepligt« (B 11).

Letbanesignal (X 19 Bus- og letbanesignal)

Letbanesignalerne er opstillet sådan, at de kun er gældende og viser signal for førere af letbanekøretøjer. Letbanen vil således alene få signal til kørsel, hvis andre signalgrupper har lukket for den øvrige trafik der kan konflikte med letbanens kørsel. Det betyder i praksis, at andre bilister primært skal fokusere på og køre efter den afmærkning og de signalgrupper der i almindelighed gælder for dem selv og ikke dem som gælder for letbanen.

Bilister skal huske, at føreren af et letbanekøretøj i princippet er sidestillet med andre trafikanter, men har ikke samme muligheder for at undvige. Ligesom hårde opbremsninger kan medføre alvorlige konsekvenser for især stående passagerer. Derfor er det meget afgørende for en sikker trafikafvikling, at bilister og andre trafikanter, har fokus på letbanen og viser det fornødne hensyn.

Her har letbanen rødt lys og du har grønt lys.

Letbanens signal har hvidt lys i alle tre lysåbninger. Lys i øverste, øverste og midterste, midterste og nederste åbning har samme betydning som henholdsvis rødt, rødt og gult, gult og grønt lys.

Praktiske færdigheder (Indlæres i skolevognen hvis der i praksis køres ved letbane):
Hastigheden skal tilpasses ved kørsel ved letbane, så man får tid til at vænne sig til de ændrede trafikforhold.

Test din viden

Kat. A - Afsnit 4

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Må en motorcykel køre ved siden af et andet køretøj i samme vognbane?
Hvor skal du placere dig i vognbanen, alt efter de øvrige forhld?
Må man som en gruppe af motorcykler, køre direkte ved siden af hinanden?
Når du svinger på en motorcykel, skal du?
Er det påbudt, at køre med tændt lys i lygtetændingstiden?
Må du parkere din motorcykle i lege-/opholdsområder?