Personbil
Køreskolens
teoribog
til kategori B

Afsnit 10.1 – 10.3: Forberedelse til køreprøven
De sidste ord med på vejen

Betingelser for at få et kørekort

Køreundervisning

§ Hvis det er første gang, du tager kørekort til kategori B, skal du modtage undervisning hos en kørelærer, der er godkendt til denne kategori. Undervisningen skal leve op til de krav, der stilles i Færdselsstyrelsens undervisningsplan til kategori B og indeholde både teoretisk og praktisk undervisning. Du skal også have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus, og kursus beviset må ved indleveringen af ansøgningen om kørekort ikke være ældre end 1 år. Undervisningsplanen kan ses på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk og på www.retsinfo.dk.

Ved kørsel på almindelig vej skal en godkendt kørelærer være ved siden af dig. Kørelæreren anses for at være fører af bilen. Når du udfører øvelser på den lukkede øvelsesplads og på det køretekniske anlæg, skal du være alene i bilen.

Lektionsplanen

§ I undervisningen skal der bruges en lektionsplan i to eksemplarer. Ifølge bestemmelserne i kørekortbekendtgørelsen, skal du have det ene eksemplar, og din kørelærer det andet. Lektionsplanen skal beskrive den undervisning, du modtager i teorilokalet og i skolevognen. Når hver enkelt lektion er afsluttet, skal både du og din kørelærer skrive under i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen, for at bekræfte at lektionen er gennemført.

§ Indstilling til køreprøven

 1. Kørekort udstedes af politiet efter bestået køreprøve.
 2. Køreprøve aflægges for politiets prøvesagkyndige. For personer ansat under Forsvarsministeriet
  og for personel ved redningsberedskabet aflægges køreprøven for særlige køredommere.
 3. Indstilling til køreprøve sker ved at udfylde og underskrive en godkendt ansøgningsblanket og
  indlevere den til kommunen.
 4. Når undervisningen er gennemført, skal kørelæreren med sin underskrift på
  ansøgningsblanketten bekræfte, at ansøgeren har modtaget undervisning i overensstemmelse
  med undervisningsplanen.
 5. Ansøgningsblanketten skal være vedlagt:
  a) Lægeattest med oplysninger om ansøgerens helbred og sundhedstilstand.
  b) Sundhedskort eller lignende dokumentation for personnummer.
  c) Vellignende fotografi (portræt uden hovedbeklædning) i størrelse 35 x 45 mm.

Regler for ID foto

Klik på billedet og se hvilke regler der er gællende.

Når du har modtaget teoretisk og praktisk undervisning frem til “Manøvrer på køreteknisk anlæg” (eller afsnit 9), kan du indstilles til køreprøven. Du udfylder og underskriver en særlig, godkendt ansøgningsblanket, hvor du bekræfter, at du har modtaget undervisning, der lever op til de krav, som stilles i undervisningsplanen. Du bekræfter også, at den indledende praktiske undervisning er foregået på en lukket øvelsesplads.

Ansøgningsblanketten indleveres til kommunen.

Hvis du ikke i forvejen har et kørekort, skal følgende vedlægges ansøgningsblanketten:
– Lægeattest med oplysninger om dit helbred og din sundhedstilstand samt et vellignende fotografi på 35 x 45 mm, uden stempler, og med en læges underskrift på bagsiden.
– Kursus bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp.
– Dokumentation for dit personnummer i form af gyldigt pas, original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation, samt billedlegitimation.
– Forældre samtykkeerklæring, såfremt du ikke er fyldt 18 år.

Kørekortkategori B og førerret

Kørekortkategori B giver dig ret til at føre disse køretøjer.:
– Person- og varebiler, der ikke overtiger 3.500 kg. tilladt totalvægt. Personbiler må højst have 8 siddepladser udover førerpladsen
– Biler som ovenfor med tilkoblet påhængskøretøj på højst 750 kg.
– Biler som ovenfor med påhængskøretøj på over 750 kg., (bil/påhængskøretøjs samlede totalvægt må da højst være 3.500 kg.)
− Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen.
– 3-hjulet motorcykel og 3-hjulet bil med og uden påhængskøretøj, (ikke en tohjulet motorcykel eller motorcykel med sidevogn).
Firehjulet motorcykel (ATV), traktor, motorredskab samt lille og stor knallert.

Selve køreprøven

Krav ved køreprøven

§ Ved køreprøven skal den prøvesagkyndige bedømme, om du har opnået de kundskaber og færdigheder, der kræves i undervisningsplanens delmål.
Køreprøven er både en teoriprøve og en praktisk prøve. Du skal bestå teoriprøven, før du kan indstilles til den praktiske prøve. Ved begge prøver skal du medbringe din ansøgning om kørekort og kørelærerens lektionsplan med underskrifter. Du kan ikke aflægge køreprøve, medmindre du har gennemført uddannelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i kørekortbekendtgørelsen. Teoriprøven kan du aflægge, når du har modtaget undervisning i undervisningsplanens 1. Afsnit til og med 8. Afsnit, samt i relevante afsnit fra undervisningsplanens 10. Afsnit. Den praktiske prøve kan du først aflægge, når du har modtaget undervisning i samtlige afsnit i undervisningsplanen.

Teoriprøven

Teoriprøven er skriftlig og varer normalt ca. en halv time. Ved prøven får du vist en tilfældigt udvalgt prøve.

Til hvert billede er der indtalt en række spørgsmål, som du skal svare på, ved eventuelt at afkrydse dine svar i et tilhørende skema.

Elever, der på grund af særlige, dokumenterede forhold ikke kan aflægge den skriftlige prøve, kan gennemføre en særlig teoriprøve, hvor billedserierne og afkrydsningsskemaerne også bruges.

Prøvelokalet lukkes ved aftalt mødetid. Hvis du kommer for sent og prøven er begyndt, skal du betale for at komme op til en ny prøve.

Før prøven bliver du vejledt om dens gennemførelse og vilkår. Blandt andet får du at vide, hvordan afkrydsningsskemaet skal udfyldes, og at brug af hjælpemidler ikke er tilladt.

Under prøven er det kun den prøvesagkyndige og eleverne, der har adgang til prøvelokalet.

Ved teoriprøven skal du medbringe

– Ansøgning, der er udfyldt og underskrevet.
– Kørelærerens lektionsplan, der er udfyldt og underskrevet.
– Særlig legitimation, f.eks. EU-kørekort, gyldigt pas (udstedt efter den 1. okt. 1949) eller original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.
– Prøven bedømmes efter en rettevejledning, og du får straks resultatet. Hvis du har lavet fejl, får du at vide, hvilke emner det drejer sig om.

Den praktiske prøve

Kørselstiden må ikke være under 25 minutter. I den tid skal den prøvesagkyndige nå at bedømme din adfærd i trafikken. Udover kørselstiden skal der bruges tid på blandt andet at kontrollere din identitet, at oplyse dig om, hvordan din prøve i trafikken gik, at kontrollere køretøjets udstyr og at evaluere prøveforløbet. Hvis der er behov for det, kan prøvetiden forlænges, eller afbrydes, hvis dine kørefærdigheder ikke er gode nok.

Prøven gennemføres i en godkendt skolevogn, som du (din kørelærer) stiller til rådighed. Ved siden af dig, har du den prøvesagkyndige. Kørelæreren kan, hvis du ikke har noget imod det, overvære prøven fra bagsædet.

Som led i prøvestedets kvalitetssikring af den praktiske prøve, kan yderligere en prøvesagkyndig efter forudgående orientering af kørelæreren overvære prøven.

Under prøven anses du som bilens fører, og dermed er ansvaret og forpligtelserne dine. Den prøvesagkyndige sørger for sikkerheden ved prøven, og at du ikke tvinges ud i unormale færdselssituationer eller bliver nødt til at bryde færdselsreglerne. Hvis det for sikkerhedens skyld eller for at undgå påkørsel bliver nødvendigt at gribe ind og bruge bilens betjeningsudstyr, skal den prøvesagkyndige gøre det.

Skulle du komme til at lave få ubetydelige fejl under den praktiske prøve, kan du godt bestå alligevel. Det er nemlig din kørsel som helhed, der skal vurderes.

Kontrollen af bilens lovpligtige udstyr er en del af den praktiske prøve. Under kontrollen skal du uden brug af værktøj kunne undersøge og tage stilling til, om de dele, du undersøger, opfylder lovkravene. Du skal også kunne forklare, hvordan kontrollen udføres.

Du skal køre den rute og udføre de manøvrer, som den prøvesagkyndige anviser. Anvisningerne skal gives tydeligt og i god tid, så du kan nå at opfatte, forstå, forberede og udføre dem.

De manøvrer, som du har øvet dig i på den lukkede øvelsesplads og på det køretekniske anlæg, skal udføres som en naturlig del af kørslen under prøven. Baglænskørsel og baglænskørsel omkring hjørner kan også indgå. Og hvis det gør, kan det kun kræves, at du udfører manøvren med nogen præcision. Kørsel i 8-tal samt forlæns og baglæns slalom må ikke kræves udført.

Efter prøven får du straks at vide, om du har bestået. Elever, der ikke har bestået, skal have at vide, hvilke færdighedskrav i undervisningsplanen, der ikke er opfyldt.

Ved den praktiske prøve skal du medbringe
– Ansøgning, der er udfyldt og underskrevet.
– Eventuelt tidligere udstedt kørekort.
– Særlig legitimation, f.eks. EU-kørekort, gyldig pas (udstedt efter den 1. okt. 1949) eller original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation, samt billedlegitimation.
– Kørelærerens lektionsplan, der er udfyldt og underskrevet.
– Prøven bedømmes i øvrigt efter Retningslinjer for prøvesagkyndige.

Lovbestemmelser om kørekort

Gyldighed

Dit kørekort udstedes med en gyldighedstid på 15 år. I særlige tilfælde gives det med en kortere gyldighed og på bestemte betingelser.
Under kørslen skal du altid have kørekortet med dig og på forlangende vise det til politiet. Bliver dit kørekort væk eller ødelagt, skal du henvende dig til kommunen for at få udstedt et nyt.

Inddragelse og generhvervelse

Hvis politiet har grund til at tro, at du ikke længere opfylder betingelserne for at have et kørekort, kan de inddrage det eller indkalde dig til en kontrollerende køreprøve.

Hvis du allerede har fået frakendt dit kørekort, kan du kun få det igen ved at bestå en kontrollerende køreprøve. Hvis førerretten er frakendt som følge af spirituskørsel skal der gennemføres et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) forinden den kontrollerende køreprøve.

Førstegangserhververe af kørekort (dvs. indehavere af kørekort til kategori A eller B, og som endnu ikke har haft kørekort i 3 år) skal inden aflæggelse af den kontrollerende køreprøve gennemføre særlig køreundervisning, når frakendelsen skyldes kørselsfejl. Skyldes frakendelsen alene spirituskørsel, skal der kun gennemføres et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) inden aflæggelse af den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning skal gennemføres hos en godkendt kørelærer og skal mindst omfatte bestemte lektioner i teorilokale og i praktisk køreundervisning.

Hvad venter forude?

De bedste råd du kan få er enkle: sørg altid for at orientere dig tilstrækkeligt, tag aldrig chancer – og husk så på, hvor farlig for høj hastighed kan være!

Den obligatoriske undervisning, som du nu er nået igennem, er forudsætningen for, at du kan blive en god bilist. Når du snart kommer ud i trafikken på egen hånd, skal du ikke alene bruge det, du har lært i køreskolen, du skal også til at bygge videre på dine færdigheder og opnå rutine. Din forståelse for trafikken vil blive bedre, efterhånden som du udvider din erfaring om risikoforhold og faremuligheder.

Når “det kører” for dig, kan du få en falsk tryghedsfornemmelse og dermed komme til at få en risikobetonet kørestil. Du skal vise hensyn over for andre trafikanter, men ikke stole blindt på dem. Det er dig og dig alene, der skal vurdere trafiksituationen og køre med en hastighed, så du altid kan nå at standse.

Det er ikke noget tilfælde, at Rådet for Sikker Trafik gang på gang gennemfører kampagner, der blandt andet skal få bilister til at sænke hastigheden og tænke sig bedre om i trafikken. Hold øje med kampagnerne, men også med ændringer i færdselsloven og nyheder om færdsel i det hele taget. Besøg eventuelt de hjemmesider, der henvises til i indledningen.

Dit kørekort er ikke din ejendom, men en køretilladelse, som du til enhver tid skal efterleve.

Du har et stort ansvar som bilist, men du vil også opleve en helt ny frihed med dit nyerhvervede kørekort – pas på den.

Klip i kortet

Klip i kortet gælder for grove overtrædelser af færdselsloven, der ikke i sig selv medfører frakendelse af kørekortet. Klip i kortet betyder, at du oven i bøden også får et klip, hvis du udsætter andre for fare.

3 klip inden for 3 år medfører betinget frakendelse af kørekortet. Hvert klip gælder i 3 år fra datoen for forseelsen. Derefter bliver det slettet.

For nye bilister, der har erhvervet kørekort inden for de seneste 3 år, er klip i kortet strengere. Kun 2 klip inden for 3 år udløser kørselsforbud. Det betyder, at kørekortet skal afleveres, og at du skal gennemføre 8 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer samt bestå en almindelig teori- og køreprøve for at få kørekortet tilbage.

Du får et klip hvis du f.eks.:

– Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30%
– Kører med for kort afstand til forankørende
– Kører ulovligt i nødsporet
– Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
– Ikke spænder passagerer under 135 cm. fast i bilen
– Kører over for rødt
– Overtræder reglerne for vigepligt
– Ikke standser ved en stoptavle (B13)
– Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
– Overskrider spærrelinjer ved overhaling
– Øger hastigheden, når du bliver overhalet
– Overhaler ved et fodgængerfelt
– Kører mod færdselsretningen
– Kører uforsvarlig slalom- og forbi kørsel i tæt trafik
– Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre
– Kører venstre om helleanlæg
– Kører om kap eller kører væddeløbskørsel på vej
– Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
– Ikke sørger for, at passagerer mellem 5 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel.

Klip i kortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til.

Held og lykke!