Personbil
Køreskolens
teoribog
til kategori B

Afsnit 6.1 – 6.2: Grundregler for bilkørsel – Det siger færdselsloven

Anvisninger for færdslen

Anvisninger er færdselssignaler, færdselstavler, kørebanestriber, politiets tegn og de almindelige færdselsregler.

Gule kørebanestriber mv. bruges til midlertidig regulering, for eksempel i forbindelse med vejarbejde, og gælder i stedet for eventuelt hvide striber.

Færdselslovens gyldighed

Færdselsloven om bilkørsel gælder på alle offentlige og private steder, hvor der er almindelig færdsel.
Biler må normalt kun køre på den del af vejen, der er bestemt for biler, motorcykler og store knallerter.

Anvisninger for kørslen

Du skal rette dig efter de anvisninger for kørslen, som færdselssignaler, færdselstavler, kørebanestriber mv. giver. Reguleres færdslen af politiet, skal du rette dig efter deres anvisninger også selvom færdselssignaler, færdselstavler og kørebanestriber siger noget andet, eller hvis det er i modstrid med en ellers gældende færdselsregel.
Anvisninger kan også gives af andre, der er berettiget til det, f.eks. hjemmeværnet, forsvaret, redningsfolk og civilforsvaret i særlige situationer.

Du skal kende politiets anvisninger og tegngivninger for færdslen samt disse tavler:

Indkørsel forbudt

Kørsel i begge retninger forbudt

Ensrettet færdsel

Motorkøretøj, traktor, motorredskab og stor knallert forbudt

Undertavlerne der siger, at hovedtavlen kun gælder for bestemte færdselsarter eller for en tilstødende vej

Kørsel med farligt gods forbudt

Færdselstavler kan være angivet på orienteringstavler.

Sikker og uhindret afvikling af færdslen
Du skal kende færdselslovens grundregler og vide, hvordan du tager hensyn til bestemte trafikanter. Det betyder blandt andet, at du skal forstå betydningen af begreberne “fare”, “ulempe” og “unødig ulempe”.

Grundregler

Når du færdes i trafikken, skal du altid vise hensyn og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller ulempe for andre eller gøres skade på nogen, men også for at færdslen ikke hindres eller forstyrres unødigt. Du skal desuden vise hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen. Og når du møder børn, skolepatruljer, ældre mennesker eller handicappede, skal du være særligt påpasselig og hensynsfuld.

I de perioder, hvor temperaturen ligger omkring frysepunktet, skal du være særlig opmærksom på din hastighed, når du kører, hvor der er fugtige områder langs vejen, ved jordvolde og på broer. Vær også særlig opmærksom på hastigheden, når du kører på veje, hvor der i nogle perioder er hyppig traktorkørsel og dermed forurening af vejen.
Og endelig skal du køre med passende lav hastighed.

Fare, ulempe og unødig ulempe

Du er “til fare”, hvis du kører sådan, at det giver risiko for sammenstød eller andre ulykker.

Du er “til ulempe”, hvis du kører sådan, at du ikke er til direkte fare, men kommer i vejen for en anden trafikant og tvinger denne til at vige til side eller holde tilbage.

Ved bestemte manøvrer kan du ikke altid helt undgå at komme i vejen for andre, og så skal du sikre dig, at du ikke er til “unødig ulempe”. Det kan for eksempel være ved igangsætning fra en vejkant, ved vognbaneskift eller, hvis det bliver nødvendigt at bremse meget pludseligt.

Før du bakker

– Skal du sikre dig, at det kan gøres uden fare eller ulempe for andre.

Tegngivning

Før igangsætning fra kørebanekant, vending og før svingning skal der gives tegn med blinklys. Før vognbaneskift skal man på motorveje altid give tegn. Det samme gælder ved anden ikke ubetydelig ændring af bilens placering til siden, herunder ved til- og frakørsel på motorvej. På andre veje skal man give tegn, når det er påkrævet, for at vejlede den øvrige færdsel. Ved standsning eller hurtig nedsættelse af hastigheden gives tegn med stoplys. Tegn skal gives i god tid før den påtænkte manøvre på en tydeligt synlig og utvetydig måde. Al tegngivning skal ophøre, når en manøvre er afsluttet.

Signalgivning og brug af lys uden for lygtetændingstiden

Hvis det er nødvendigt at advare andre om en fare, skal du gøre det ved at blinke med forlygterne, eller ved at give et kort signal med hornet. Al anden brug af hornet er ulovlig. Uden for lygtetændingstiden skal du køre med nærlys. I stedet for nærlys kan du bruge særligt kørelys eller tågeforlys.

Fri passage for bestemte trafikanter

Du skal holde tilbage eller give plads for grupper af børn, der er under opsyn af en leder, forsvarets og redningsberedskabets kolonner, ligtog og andre sluttede optog. Du skal i god tid holde vejen åben for køretøjer, der er under udrykning. Og hvis det er nødvendigt, kører du til side og standser. Du må aldrig køre så tæt på et ulykkessted, at du er i vejen for redningsarbejdet.

Personer og gods mv.

Tal
En bil må ikke være bredere end 2,55 m, længere end 12 m og højere end 4 m hverken med eller uden læs. Med personer, bagage eller andet, må vægten ikke overstige den tilladte totalvægt, som er oplyst i bilens registreringsattest.

Passagerer
Passagerer og gods skal være anbragt sådan, at du har frit udsyn og plads nok til at kunne styre bilen uden problemer. Der må ikke være så mange passagerer i bilen, at der kan opstå fare for dem selv eller andre. Derfor skal de også sidde sikkert hver især og bruge sikkerhedssele, når der er en til rådighed.  sikkerhedsselen kan godt bruges med en selepude. Indstillingen af nakkestøtten skal være afpasset af den enkelte bruger.

Børn
– 3-6 årige kan i stedet for at bruge sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt.
– Børn under 3 år og under 135 cm skal i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, tilpasset barnets højde og vægt. Dette gælder dog ikke, hvis de er placeret på bagsædet, og bagsædets siddepladser ikke er forsynet med sikkerhedsseler. Det gælder heller ikke, hvis de er placeret på bagsædet, og bagsædets siddepladser med sikkerhedsseler er optaget af andre børn under 3 år med tilpasset sikkerhedsudstyr. Børn under 3 år skal anvende siddeplads forsynet med sikkerhedssele (i kombination med tilpasset sikkerhedsudstyr) frem for andre.
– Der må ikke befordres flere passagerer, end der er siddepladser med tilhørende sikkerhedsseler.
– Det er dit ansvar, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele eller andet sikkerhedsudstyr.

Ved de sæder, hvor der er monteret en airbag (dog ikke ved førersædet) skal nye biler have et mærke, der advarer mod bagud vendte barnestole. Det gælder dog ikke, hvis airbaggen automatisk træder ud af funktion, når den bagud vendte barnestol monteres.

Gods

– Gods skal være anbragt, så det ikke dækker blinklys, lygter og nummerplade, og så det ikke larmer unødvendigt, kan slæbe eller falde ned på vejen, eller på anden måde kan være til hindring eller fare for færdslen.

– Hvis transport af gods eller bagage bag på bilen dækker for én eller flere påbudte lygter og reflekser, skal der anbringes en lygtebom bag på godset/bagagen.

– Gods, der rager mere end 1 m. ud over bilens forreste eller bageste punkt, eller mere end 15 cm. ud over siderne, skal afmærkes med en klud eller på en anden tydelig måde. Ved erhvervsmæssig transport skal godset afmærkes med en hvid cylinder, der er 30 cm. høj, 10 cm. i diameter, og har to røde refleksbånd.

– I lygtetændingstiden skal udragende gods afmærkes med denne cylinder samt rødt lys bagud og hvidt lys fremad, uanset om transporten er privat eller erhvervsmæssig.

– Hvis du taber eller spilder noget på vejen, som medfører risiko for færdslen, skal det straks fjernes. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du ved afmærkning eller lignende advare andre om risikoen.

– Du må ikke hænge en slæde, trækvogn eller lignende efter en bil, ligesom du heller ikke må trække en person på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende.

– Der må højst kobles ét påhængskøretøj til en bil, og kun hvis bilen er godkendt til det.

– Transport af farligt gods skal gennemføres efter særlige regler.

Hvis bilens nummerplade tildækkes, skal der være en 3. nummerplade, som anbringes, så den let kan aflæses. Bruges den 3. nummerplade i lygtetændingstiden,
skal den være belyst. Nummerpladen kan sættes på lygtebommen.

Ved motorstop, uheld eller lignende på et sted, hvor standsning eller parkering er forbudt, skal du snarest muligt flytte bilen. På en motorvej skal den helt væk fra kørebanen, hvis det kan lade sig gøre. Hvis bilen er til fare eller ulempe for færdslen, skal du straks opsætte advarselstrekanten mindst 50 m. før bilen på almindelige veje, og mindst 100 m. før bilen på motorveje. Bilens havariblink skal bruges som supplement til advarselstrekanten.

Motorstop og slæbning

– Ved uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje samt veje uden for tættere bebygget område kan, (på motorvej skal) havariblink anvendes for at advare andre trafikanter. Brug af havariblink i andre tilfælde er forbudt.

– Ved motorstop eller lignende på en jernbaneoverkørsel eller en anden overkørsel med spor, skal du, så godt du kan, advare lokoføreren om faren.

– Det er lovligt at slæbe en havareret bil, en traktor eller et motorredskab, hvis det sker med et solidt tov, en stangforbindelse eller lignende, og afstanden mellem køretøjerne højst er 4 m. Hvis afstanden er over 2 m., skal tovet tydeligt afmærkes. Det køretøj, der slæbes skal føres af en person, der har kørekort til køretøjet. Der må ikke køres hurtigere end 30 km/t.

– Slæbning er forbudt, hvis det slæbte køretøjs bremser eller styreapparat ikke er i lovlig stand. I det tilfælde, skal du overlade slæbningen til en godkendt kranvogn eller lignende

– Slæbning på motorveje og motortrafikveje skal foretages af et firma, der er godkendt til det.

Er du i nærheden af et ulykkessted, bør du se til de tilskadekomnes kvæstelser og tilstand. Hjælp så godt du kan på stedet. Ringer du til alarmcentralen, har de brug for at vide, hvor du ringer fra, hvor ulykken er sket, og om der er specielle farer, som f.eks. brandfare, fastklemte eller farligt gods. Du skal også oplyse, hvor mange tilskadekomne der er, og om de er i livsfare, f.eks. uden åndedræt, uden hjerteslag, eller om de har alvorlige blødninger.

Færdselsulykke

Du kan hjælpe med til at hindre, at en ulykke udvikler sig. Afmærk ulykkesstedet, så andre trafikanter ikke påkører de køretøjer, tilskadekomne personer, tilskuere og andet, der er på stedet. Hvis det er nødvendigt, bør trafikken standses eller ledes udenom. Forulykkede køretøjer, der er til fare for færdslen, fjernes.

Sluk motoren på forulykkede køretøjer og brug ikke åben ild, hvis der er sivet brændstof ud.

Gå ikke hen til forulykkede køretøjer, hvor der er risiko for udslip af farligt gods. Køretøjer, der kører med farligt gods er afmærket med et orange skilt.

Hvis du ikke kan tåle at se blod eller sårede mennesker, må du få andre trafikanter til at hjælpe med.

Når du har taget et førstehjælpskursus, kan du bedre medvirke til at redde tilskadekomne eller til at nedsætte skadens omfang.

Hvis du beskadiger

– En færdselstavle, afmærkninger på en kørebane, cykelsti, signalanlæg eller andre færdselsanordninger, skal du straks bringe det i orden igen, ligegyldigt om det er sket med eller uden din skyld. Hvis det ikke er muligt, melder du det snarest til politiet og gør i øvrigt, hvad du kan for at advare andre trafikanter.

– Hvis du, med eller uden din skyld, bliver indblandet i en færdselsulykke, skal du straks standse og hjælpe tilskadekomne. Hvis du bliver spurgt, skal du oplyse navn og adresse til andre, der er indblandet i ulykken hvis du har voldt skade på andre personer, skal du melde det til politiet. Hvis der er alvorligt tilskadekomne eller dræbte personer, må du ikke ændre på forholdene eller fjerne spor på ulykkesstedet. Dog skal køretøjer flyttes, hvis de er til fare for færdslen.

– Hvis der er sket skade på en andens ting, skal den, der er skyld i skaden, underrette den skaderamte eller politiet om det.

Forsikringspligt
Den, der ejer eller bruger (har varig rådighed over) et motorkøretøj, skal have en ansvarsforsikring til dækning af eventuelle erstatningskrav. En bil kan ikke registreres, altså få nummerplader, hvis der ikke er tegnet en ansvarsforsikring.

Overladelse af køretøj til andre
Det er forbudt at overlade føringen af et køretøj til personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort til dette.

Test din viden

Kat. B - Afsnit 6.1 - 6.2

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvad bruges gule kørebanestriber til?
Når færdslen reguleres af politiet, skal du stadig rette dig efter færdselssignaler, færdselstavler osv.?
Du er "til ulempe", hvis du køre sådan, at du ikke er til direkte fare, men?
Skal du først give tegn før eller midt i igangsætning fra kørebanekant, vending og før svingning?
3-6 årige kan i stedet for at bruge sikkerhedssele anvende barnestol eller andet sikkerhedsudstyr, så længe at?
Skal gods der rager mere end 1 m ud over bilens forreste eller bageste punkt, eller mere end 15 cm ud over siderne afmærkes?
Må du slæbe en anden bil, uden at der er en fører bag rattet?