Personbil
Køreskolens
teoribog
til kategori B

Afsnit 7.1 – 7.5: De første manøvrer på vej

Teori og praksis går op i en højere enhed

I dette afsnit skal du bruge noget af den viden, du allerede har samlet i de foregående afsnit, men også lære en del nyt. Afsnittet er regler for og vejledning til, hvordan du orienterer dig og i øvrigt manøvrerer bilen i de enkelte situationer. Mange af manøvrerne og situationerne er lettere at forstå, hvis du gennemgår dem sammen med din kørelærer, både før og under køretimerne.

Afsnit syv er specielt, fordi du skal bruge det til at forberede dig på både teoriprøven og køreprøven. For hver af de 20 situationer, du nu skal læse om, er der flere punkter, som du skal lægge særligt mærke til.

For det første er der for hver situation et punkt, der siger, at du “skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer”. Det punkt betyder, at du skal lære at opfatte bestemte forhold i færdselssituationer eller på billeder (altså både under kørsel og i teorien), forstå hvad forholdene betyder og reagere rigtig på dem – eller finde de rigtige svar blandt flere spørgsmål, der handler om disse forhold. Det er altså både nogle generelle forhold og nogle helt konkrete situationer, du skal lære at “lægge mærke til og klare”.

Det andet punkt du skal lægge særligt mærke til, hedder “sådan gør du”. For eksempel “Højresving i kryds – sådan gør du”. Her får du vejledning i at orientere dig og manøvrere rigtigt i hver situation. Det er altså en slags opskrift på, hvordan du skal gøre.

Endelig er der for hver af de 20 situationer en række kørebanestriber og færdselstavler, som du skal kunne genkende og angive betydningen af og reagere rigtigt på, både ved teoriprøven og ved køreprøven. Du finder alle kørebaneafmærkninger og færdselstavler samlet på de bageste sider i bogen.

Det er i løbet af dette afsnit, du skal have tingene til at gå op i en højere enhed, så nu bliver det alvor.

1. Igangsætning og standsning ved kørebanekant

Ved igangsætning og standsning ved kørebanekant skal manøvren ske uden fare eller unødig ulempe.
Der skal gives tegn med blinklyset ved igangsætning ligesom der skal gives tegn med stoplygterne og blinklys ved standsning.

Cirka 25 ulykker om året.

Risikoforhold og ulykker

Risikoforhold ved igangsætninger opstår, når den, der sætter i gang, fejlbedømmer hastighed og afstand til dem, der kommer bagfra. Risiko for ulykker ved igangsætning kan også skyldes, at en fører bliver utålmodig af at vente – og kører frem. Endelig kan det ske, at bilen går i stå, hvis den lige er startet på en kold motor.

Faktisk sker de fleste igangsætningsulykker ved, at den, der sætter i gang, rammes bagfra. Som regel er modparten en bil, men det kan også være en tohjulet trafikant.

Orientering og manøvrering
Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer ved igangsætning fra vejkant:
– Trafikanter, der kommer bagfra, kan være skjult i blinde vinkler.
– Situationer, hvor der ikke er ret meget plads til at manøvrere på og hvor der derfor er mange ting, du skal holde øje med.
– Nedsat vejgreb.

Igangsætning – sådan gør du
– Tag sikkerhedsselen på og tænd lyset.
– Bedøm den øvrige trafiks hastighed, tæthed og placering.
– Giv tegn i god tid før du sætter i gang.
– Træk først ud, når der er tid og plads til at gøre det uden at være til fare eller unødig ulempe, sæt i øvrigt blødt i gang som indlært på manøvrebanen.
– Accelerer så hurtigt, at trafikanter bagfra ikke behøver at nedsætte hastigheden.
– Under en kvik acceleration kan du eventuelt springe et eller flere gear over.
– Sluk blinklyset.

Standsning – sådan gør du
– Giv tegn til standsning med stoplys og eventuelt med blinklys.
– Brems blødt op til standsning ved kørebanekant.
– Sluk lyset.

2. Placering under ligeudkørsel

Orientering og manøvrering

Placering under ligeudkørsel – sådan gør du:
– Placer dig altid i højre vognbane og brug kun den venstre til overhaling eller forbi kørsel.
– Placer dig så langt til højre, som hensynet til eventuelle cyklister, knallertkørere, parkerede køretøjer, fodgængere og forholdene i øvrigt tillader og placer dig i øvrigt i midten af de markerede vognbaner.
– Træk lidt til højre før bakketoppe og uoverskuelige vejsving på smalle veje.
– Undlad at fastholde blikket på kørebanen umiddelbart foran bilen, men se med korte mellemrum langt frem og forsøg at være opmærksom på færdselsforholdene 8-12 sekunder forude (ved 80 km/t svarer det til, at du skal se 190-290 m fremad).
– Hold øjnene i bevægelse og vær hele tiden opmærksom på forholdene forude, til siderne samt bagude via spejlene.
– Være forudseende i trafikken, så væsentlige og unødige hastighedsnedsættelser undgås, hvorved der kan opnås en brændstofbesparelse.
– Se længst muligt fremad på de vejstrækninger, hvor bakker og sving begrænser oversigten.
– Udnyt vejens optiske ledelinjer i sving for at stabilisere styringen.
– Styrekorrektioner skal være gradvise; undgå rykvise rat bevægelser.

Jo hurtigere du kører, desto færre styrekorrektioner skal du gøre.

Kørebanestriber

Ubrudt kantlinje markerer den del af kørebanen, som biler, motorcykler og store knallerter bruger, og som du kun må overskride ved standsning, parkering eller ind- og udkørsel på vejen. En ubrudt kantlinje kan dog også overskrides, hvis du passerer højre om en trafikant, der svinger til venstre et sted, hvor banen til højre for kantlinjen ikke er en særlig bane som for eksempel en cykelsti eller busbane.

Punkteret kantlinje bruges i stedet for den ubrudte kantlinje for at vise, at det er tilladt at krydse linjen, hvis det i øvrigt er lovligt, for eksempel ved vognbaneskift.

Vognbanelinje viser en adskillelse af vognbaner.

Varslingslinje viser, at du skal være særligt forsigtig ved overskridelse af linjen, for eksempel fordi der på smalle veje er dårlig oversigt. Når varslingslinjen er en del af en dobbeltlinje, viser den, at der snart kommer en spærrelinie.

Spærrelinje må ikke overskrides, heller ikke ved vending eller ved ind- og udkørsel, med mindre særlige forhold gør det nødvendigt, for eksempel vejarbejde eller et ulovligt parkeret køretøj.

Spærreflade må du hverken køre eller standse på. Spærrefladen skal passeres til den side, hvor skraveringen peger fremad.

En bred kantlinje viser, at der uden for linjen er plads til cyklister og fodgængere. En smal kantlinje viser, at der normalt ikke er plads til dem, og at de
derfor bruger samme del af kørebanen som bilerne.

Færdselstavler

Påbudt passage viser, at du skal køre forbi tavlen til den side, pilen peger.

Valgfri passage viser, at du selv må vælge, om du vil køre højre eller venstre om tavlen.

Krybespor viser, at her skal du køre ind, hvis du kører langsommere end den hastighed, der er anført på tavlen, og at du skal forlade krybesporet, hvis du kører hurtigere end den anførte hastighed.

Helleanlæg mv.

Du skal køre højre om heller, færdselsfyr og lignende, medmindre andet er vist ved afmærkning, eller vejen er ensrettet.

3. Hastighed under ligeudkørsel

Uden for tættere bebygget område (dog ikke motorveje) må du maksimalt køre 80 km/t, hvis ikke andet er vist med færdselstavler. Kører du med påhængskøretøj, er hastigheden også 80 km/t på motorveje. Er påhængskøretøjet tempo 100 godkendt, må man køre 100 km/t på motorveje.

Risikoforhold og ulykker

For høj hastighed er den hyppigste årsag til alvorlige færdselsulykker. Mange eneulykker sker på grund af trafikanten selv. Oftest skyldes de en fejlbedømmelse af egen hastighed, af vejsvings skarphed eller af vejgrebet især i vejsving og i glat eller fedtet føre. Men eneulykkerne skyldes også tit træthed eller spirituspåvirkning.

Endelig kan eneulykker skyldes, at bilen ikke er i tilstrækkelig sikker stand, at dæktrykket er forkert, at dækmønstret er slidt, eller at bilen er forkert læsset.

Det er især unge bilister, der er særligt udsat for eneulykker. De mister pludselig herredømmet over bilen – og det skyldes som regel for høj hastighed. Desværre sker det ofte i forbindelse med spirituspåvirkning, narkopåvirkning eller uopmærksomhed.

Eneulykker sker lige så tit på lige strækninger som i vejsving. I vejsving sker eneulykker ved at bilisten kører ud over kørebanens kant i svingets yderside.

På smalle veje sker der flere eneulykker end på brede veje.

Der sker en del eneulykker, specielt ved højere hastigheder, hvor bilisten kommer for langt til højre eller venstre på kørebanen (eventuelt ud i rabatten) og for brat forsøger at dreje tilbage, hvorved man mister herredømmet.

Cirka 250 ulykker om året ved svingning i vejkryds.

Cirka 300 ulykker om året i venstre side og cirka 450 i højre side på lige vej.

Cirka 250 ulykker om året i venstre side og cirka 100 i højre side i vejsving til højre.

Cirka 100 ulykker om året i venstre side og cirka 300 i højre side i vejsving til venstre.

Orientering og manøvrering

Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer i forbindelse med hastighed:
– Skarpe vejsving, der kræver et særlig godt vejgreb.
– Jernbaneoverkørsel med dårlig oversigt.
– Kørebanebelægning med dårlig friktion og dermed nedsat vejgreb, for eksempel grusvej eller brosten.
– Vejbump, der nedsætter hastigheden.
– Hindringer forude i din vognbane, for eksempel parkerede køretøjer, forankørende eller fodgængere.

Vejsving eller bakker, der nedsætter oversigten og skjuler mulige hindringer, for eksempel langsomme køretøjer eller fodgængere.

Vejrforhold, for eksempel blændende sol, regn eller tåge, der nedsætter udsynet.

Vejrforhold, der nedsætter vejgrebet, for eksempel glat eller fedtet føre.

Valg af hastighed – sådan gør du

– Bedøm hastigheden efter synsindtryk fra vejen, fornemmelse af vibrationer fra bilen og lydindtryk fra motor, vindsus, dækstøj med videre. Kontroller indtrykket ved hurtige blik på speedometeret.
– Se efter kørebanestriber og færdselstavler, der advarer om vejsving, hastighedsbegrænsning, jernbaneoverkørsel eller andre forhold, der har betydning for hastigheden.
– Se efter trafikanter, der kommer bagfra, især tunge køretøjer, der har brug for at accelerere lige før, de kører op ad bakke.
– Se efter trafikanter, der kommer bagfra og eventuelt accelererer nedad bakke.
– Se til begge sider efter tog, der eventuelt nærmer sig en jernbaneoverkørsel.
– Også selv om der ikke gives advarsler.
– Tilpas hastigheden til den højeste sikre og lovlige på strækningen og hold den nogenlunde jævnt.
– Vælg en hastighed, så du hele tiden har herredømmet over bilen, og så du kan standse inden for den strækning, der kan overskues.
– Du kan på lange lige vejstrækninger eventuelt bruge bilens fartpilot.
– For at spare brændstof skal du køre i et så højt gear som muligt, dog uden at motoren sejtrækker.

Manøvrering på bakker

– Går det op ad bakke, skifter du i god tid til et lavere gear, hvis der er langsomt kørende trafikanter foran, eller hvis du kan høre, at motoren anstrenges eller at bilens eventuelle elektroniske indikator viser dette.
– Benyt krybesporet, hvis du ikke kan holde den påbudte mindste hastighed op ad bakken, for eksempel fordi du kører med en påhængsvogn eller campingvogn.
– Sæt eventuelt hastigheden ned før en uoverskuelig bakketop.
– Vælg et passende lavt gear til kørsel ned ad bakke i forhold til bakkens hældning og længde.
– Hold en jævn hastighed ned ad bakke ved at lette trykket på speederen, eventuelt skifte til et lavere gear eller bremse let med mellemrum. Undlad vedvarende bremsning over en længere strækning. Det kan gøre bremserne så varme, at de svigter.

Manøvrering i sving

– Vælg et passende gear i forhold til svingets skarphed og kør gennem det med en konstant hastighed, det vil sige uden hverken at accelerere eller bremse
– Accelerer let, når du kører ud af svinget, samtidig med at du retter bilen op.

Manøvrering ved jernbaneoverkørsel forude

– Uanset anvisningens art, skal du nedsætte hastigheden før jernbaneoverkørslen så meget, at du kan nå at stoppe, hvis der kommer et tog.
– Hvis et tog nærmer sig, hvis blinklys er tændt, hvis bomme sænkes eller, hvis du på anden måde advares om at et tog nærmer sig, skal du standse ved stoplinjen eller i sikker afstand før krydsmærke, blink eller bom hvor der er stoptavler, skal du standse ved stoplinjen.

Kørebanestriber mv.

– Rumlestriber viser, at du skal være særligt opmærksom og evt. køre langsommere.

– Bump viser, at der er bump på vejen.

Færdselstavler om hastighedsgrænser

– Lokal hastighedsbegrænsning viser den højeste tilladte hastighed på den angivne strækning.

– Ophør af lokal hastighedsbegrænsning.

– Ophør af forbud ophæver også lokal hastighedsbegrænsning.

– Mindste hastighed viser, at du ikke må køre langsommere, end tavlen viser. Gælder det kun en begrænset strækning, kan det være anført på en undertavle.

– Ophør af mindste hastighed.

– Anbefalet hastighed. Angiver at vejen ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Den gældende strækning kan eventuelt være anført på undertavle.

– Anbefalet hastighed ophører.

– Tættere bebygget område viser blandt andet, at den generelle hastighedsgrænse på 50 km/t gælder.

– Ophør af tættere bebygget område viser blandt andet ophør af den generelle hastighedsgrænse.

Færdselstavler om kørebanens overflade

– Glat vej advarer om, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen angives på en undertavle, som for eksempel Isglat.

– Ujævn vej advarer om farlige ujævnheder i kørebanen.

– Løse sten advarer om særlig fare for stenslag.

– Bump, viser at der er hastighedsdæmpende bump forude.

– Farlig rabat. Årsagen kan angives på en undertavle, for eksempel Blød rabat eller Høj kant.

– Område med fartdæmpning.

– Ophør af område med fartdæmpning.

Færdselstavler mv. om vejens forløb

– Vejsving advarer om henholdsvis højresving og venstresving samt flere sving.

– Hastighedsangivelse viser den hastighed, som du kan køre gennem svinget med.

– Kantafmærkningspæle, Kantafmærkningsplader og Retningspile forstærker markeringen, for eksempel af et vejsving.

– Stejl nedkørsel.

– Stejl stigning.

– Indsnævret vej.

Færdselstavler og andet om jernbaneoverkørsler

– Anden fare. Med undertavlen Spor angiver et krydsende spor, hvor personale med flag, signallygte eller på anden vis advarer om, at tog nærmer sig.

– Jernbaneoverkørsel uden bomme eventuelt med undertavle Se efter tog eller Forvarsling for stop advarer om jernbaneoverkørsel forude.

– Jernbaneoverkørsel med bomme advarer om jernbaneoverkørsel forude.

– Stop betyder, at du skal standse før du passerer jernbanesporet.

– Varsling af elektrificeret bane.

– Afstandsmærker viser afstanden til jernbaneoverkørslen (tredeling).

– Krydsmærke for enkeltsporet eller flersporet jernbaneoverkørsel opsættes umiddelbart før jernbaneoverkørslen.

– Rødt blinksignal eventuelt sammen med klokke og bom. Signalet angiver, at du skal standse ved stoplinjen eller i sikker afstand fra sporene, signalet eller bommen.

– Letbane. Tavlen angiver fare i forbindelse med letbanekørsel på vejen.

Færdselstavler om andre farer

– Fodgængerfelt advarer om fodgængerfelt forude.

– Lyssignal anvendes, hvor det for eksempel er svært at se signalet i god tid.

– Stenskred viser, at der er fare for nedfaldne sten på kørebanen.

– Sidevind advarer om kraftig sidevind, der kan slå bilen ud af kurs, især ved højere hastigheder.

– Anden fare. Farens art er angivet på en undertavle.

– Fodgængerfelt er placeret ved selve fodgængerfeltet.

– Oplukkelig bro.

– Havnekaj.

Hvis du kører mod en lavtstående sol, er der risiko for, at du bliver blændet og ikke kan se modkørende og eventuelle trafikanter i din side af vejen. Kør derfor forsigtigt.

4. Vognbaneskift og sammenfletning

Der, hvor to vognbaner løber sammen, gælder enten reglen for vognbaneskift eller reglen for sammenfletning. Ved vognbaneskift skal du sørge for, at du ikke er til fare eller unødig ulempe for de trafikanter, der kommer bagfra. Ved en sammenfletning skal trafikanterne vise gensidigt hensyn over for hinanden.

Vognbaneskift

Sammenfletning

Risikoforhold

Ved både vognbaneskift og sammenfletning kan der opstå risikosituationer, hvis du fejlbedømmer afstand til og hastighed hos en trafikant, der kommer bagfra. Du kan også orientere dig bagud for længe ad gangen og altså ikke bemærke forhindringer, der kan være forude. Et vognbaneskift kan medføre en vis risiko, fordi det kan overraske andre kørende, der måske forventer, at du bliver i din vognbane.

Ved sammenfletning kan der desuden opstå farlige situationer, hvis du kommer for tæt på andre trafikanter under sammenfletningen. Stol aldrig blindt på at de kørende, du skal flette sammen med, opfylder deres flettepligt.

Orientering og manøvrering

Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer ved vognbaneskift eller sammenfletning:
– Trafikanter, der kommer bagfra både fra højre og venstre, kan være skjult i blinde vinkler.
– Afpas hastighed og afstand til andre trafikanter under manøvren.
– Andre trafikanter, der er ved at skifte vognbane.
– Tegn på, at andre trafikanter ikke overholder deres flettepligt.

Ved vognbaneskift og sammenfletning må du ikke være til fare eller unødig ulempe og du kan bruge blinklyset, hvis det kan være til hjælp for medtrafikanter.

Vognbaneskift – sådan gør du

– Du skal i god tid orientere dig i spejle og ved at dreje hovedet, om muligheden for at skifte vognbane. Er der plads? Hvilken hastighed skal du vælge?
– Giv tegn med blinklyset, hvis det kan hjælpe for eksempel bagvedkørende trafikanter, der er tæt på dig.
– Så vidt muligt tilpasse hastigheden til færdslen i den vognbane, som du vil skifte til.
– Undgå at skifte vognbane, hvis det tvinger andre trafikanter til at sænke farten.
– Skift vognbane tilpas hurtigt, så du ikke kører på en vognbanelinje i længere tid Placer dig midt i den nye vognbane.
– Sluk blinklyset.

Her vil du svinge til venstre længere fremme og skal altså over i den anden vognbane. Da vognbanelinijerne er ført helt igennem gælder reglen om vognbaneskift her.

Sammenfletning – sådan gør du

– På samme måde som ved vognbaneskift, orienterer du dig i god tid om muligheden for at flette sammen.
– Du kan give tegn for at gøre andre trafikanter opmærksom på, at du vil flette sammen.
– Vurder om der er plads og afpas for eksempel afstanden til de trafikanter, som du vil flette sammen med.
– Har du tændt blinklyset skal det slukkes.

Kørebanestriber mv.

– Pile for vognbaneskift viser, at du snarest skal skifte til den vognbane, pilene peger mod.

– Vognbanelinjer der er afbrudt et stykke før stedet, hvor der bliver færre vognbaner, eller hvor to vognbaner løber sammen understreger, at her gælder reglen for sammenfletning. Du skal altså tilpasse hastigheden til de kørende i vognbanen ved siden af og udnytte et tilpas stort ophold til at flette ind. De kørende i vognbanen ved siden af skal hjælpe dig, for eksempel ved at sænke hastigheden.

Hører vognbanelinjen op et stykke før vejindsnævringen, gælder reglen for sammenfletning. Læg mærke til, at der ikke nødvendigvis er tavler at rette sig efter.

Færdselstavler

– Indsnævret vej.

– Vognbaneforløb viser vognbanens forløb og færdselsretning.

– Denne viser, når antallet af vognbaner reduceres, at reglen for sammenfletning gælder.

– Denne viser, når antallet af vognbaner reduceres, at reglen for vognbaneskift gælder.

– Krybespor. Når du kører ud fra et krybespor, gælder reglen for vognbaneskift.

– Udvidelse af vognbaner.

– Udvidelse af vognbaner.

– Sammenfletning viser, at reglen for sammenfletning gælder.

5. Vending og baglænskørsel

Risikoforhold og ulykker

Cirka 15 ulykker om året.

Cirka 40 ulykker om året.

Risikoforhold ved alle typer vendinger og baglænskørsel opstår, hvis modkørendes og bagfrakommendes hastighed og afstand fejlbedømmes.

Ved U-vending fra vejens midte er der også risiko for, at du retter hele din opmærksomhed mod modkørende og ikke opdager andre fareforhold. Endelig kan utålmodighed være skyld i risikosituationer nogle mennesker er meget utålmodige og løber en risiko.

Ved vending i kryds med signalregulering overses andre risikoforhold pga. opmærksomheden alene er på lyssignalet.

Ved baglænskørsel sker der uheld ved fejlbedømmelse af trafikanter eller genstande bagved ligesom fejlbedømmelse af køretøjets dimensioner. En risiko er også hvis du bruger for mange ressourcer på manøvren og dermed overser andre risikoforhold.

Orientering og manøvrering

Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer i forbindelse med alle former for vending:
– En snæver manøvreplads på grund af, at vejens bredde er lille i forhold til bilens styreegenskaber. Det vil sige bilens vendediameter.
– Et ukritisk valg af manøvrested til vending fra vejkant, for eksempel med et dårligt udsyn.

Før du vender eller kører baglæns skal du sikre dig at manøvren kan ske uden fare eller ulempe.
Ved vending skal der gives tegn med bliklyset. Vending skal ske forlæns til venstre, medmindre forholdene ikke tillader dette.

U-vending fra vejens midte – sådan gør du

– Orienter dig ligesom du gør ved vognbaneskift og sammenfletning. Hold øje med trafik bagfra og eventuelt parkerede biler.
– Blink til venstre, tag farten af og placer dig ud mod vejens midte, eller i den vognbane, der er nærmest midterrabatten.
– Bedøm om et ophold i den modkørende færdsel er stort nok til, at U-vendingen kan foretages sikkert uden at være til fare eller ulempe for anden færdsel.
– Er der fri bane, drejer du skarpt.
– Midt i svinget accelererer du en smule for at lette opretningen.
– Fortsæt kørslen i forhold til den øvrige trafiks tempo.
– Sluk blinklyset.

På disse brede veje er der plads nok til en U-vending.

Er vejen ikke bred nok, skal du foretage en trepunktsvending, som du lærte på den lukkede øvelsesplads.

Vending i kryds med signalregulering

Her gør du som U-vending fra vejens midte.
Du skal herudover bedømme modkørende færdsel, holde dig orienteret om lysreguleringen og orientere dig om den øvrige færdsel, især kørende fra venstre, der svinger til højre for grønt pil signal.

Vending fra højre kant – sådan gør du

– Se efter et passende sted til lovlig standsning i højre side.
– Giv tegn med blinklyset i god tid.
– Nedsæt hastigheden og foretag en blød opbremsning.
– Sæt bilen i frigear, slip koblingen, aktiver parkeringsbremsen og sluk blinklyset, hvis standsningen skal vare længere end nogle få øjeblikke.
– Orienter dig om den øvrige færdsel – især trafik bagfra og eventuelt andre standsede køretøjer i vejkanten ligesom ved igangsætning fra vejkant.
– Bedøm om du kan vende uden at være til fare eller ulempe for andre.
– Giv tegn med blinklyset og vend, som du lærte på den lukkede øvelsesplads, (øvelse nr. 9).
– Ret op og fortsæt kørslen i forhold til den øvrige trafiks tempo.
– Sluk blinklyset.

Baglænskørsel

– Indledes som ved vending fra højre kant.
– Du skal udføre baglænskørsel som indlært på lukket øvelsesplads.

Ved retlinet baglænskørsel.
– Forblive i korrekt vognbane igennem hele manøvren.

Baglænskørsel med svingning.
– Give tegn i god tid før svingningen.
– Svinge baglæns til højre ind på en sidevej.
– Tilpasse styringen til svingets skarphed.
– Forblive i korrekt vognbane under hele manøvren.
– Rette hurtigt nok op efter svingningen, så kursen på ny bliver retlinet.
– Ophøre med tegngivningen.
– Standse og skifte til frigear.

Kørebanestriber

– Spærrelinje må ikke overskrides ved vending.

Færdselstavler

– Vending forbudt.

– Venstresving forbudt forbyder også vending.

Test din viden

Kat. B - Afsnit 7.1 - 7.5

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvor mange uheld sker ca. hver år?
Skal man give tegn med blinklyset før igangsætning fra vejkant?
Hvor hurtigt må du køre uden for tættere bebygget område? (dog ikke motorveje)
Må du lave en U-vending ved hvilket som helt lyskryds?