Personbil
Køreskolens
teoribog
til kategori B

Afsnit 7.11 – 7.15: Manøvrer i kryds og rundkørsel

11. Fremkørsel mod kryds

At huske om kryds og vigepligt!

Firbenede kryds.

T-kryds.

Y-kryds.

Der findes tre typer kryds, nemlig det firbenede kryds, T-krydset og Y-krydset.

Hvor veje krydser hinanden, opstår der altid et “vigepligtsforhold”, og det vil sige, at der er præcise regler for, hvem der skal holde tilbage for hvem.

Der findes to slags vigepligt, nemlig “ubetinget vigepligt” og “højre vigepligt”. Ubetinget vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for al kørende færdsel fra både højre og venstre. Højre vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for al kørende færdsel fra højre, men også holde øje med, om eventuel færdsel fra venstre holder tilbage for dig.

Uanset hvilken type kryds, du nærmer dig – og uanset hvilke vigepligtsforhold, der gælder, skal du altid være opmærksom og forsigtig.

Ganske kort kan man sige, at i de kryds hvor den ubetingede vigepligt ikke gælder, der gælder den højre vigepligt.
Nogle kryds er signalregulerede, men det er langt de færreste.

Risikoforhold

Du kan undgå at skabe farlige situationer ved at holde en tilpas lav hastighed. På den måde har du mulighed for at orientere dig eller standse før krydset. Er krydset færdselsreguleret, er der en række ting, du skal være særligt opmærksom på – det kan du læse om på de næste sider. I øvrigt gælder de samme risikoforhold i kryds, som ved vognbaneskift og kørsel foran andre.

Orientering og manøvrering

Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer ved fremkørsel mod kryds:
– Dårlig oversigt i krydset.
– Tegn på, at den, der kører foran dig, sænker hastigheden eller standser, for eksempel for at køre ind i en indkørsel lige før krydset.
– Tegn på, at den, der kører foran dig, sænker hastigheden eller standser brat op for gult lys eller for at dreje.
– Tegn på, at den, der kører i vognbanen til højre eller venstre pludselig skifter vognbane og kører ind foran.
– Tegn på, at fodgængere – især børn og ældre – på hjørnerne i krydset vil krydse kørebanen – også selvom de har rødt lys.
– Tegn på, at kørende fra venstre eller højre ikke overholder deres eventuelle vigepligt.

Placering til højresving.

Placering til venstresving.

Placering til venstresving på vej med ensrettet færdsel.

Placering ved ligeudkørsel.

Placering til venstresving på vej med 3 vognbaner.

Fremkørsel mod kryds – sådan gør du:

– Når du nærmer dig krydset, skal du orientere dig om eventuelle signallys, påbudte vognbaner, vigepligtsforhold og oversigtsforhold.
– Vis dine medtrafikanter, at du agter at overholde din vigepligt.
– Placer dig i den rigtige vognbane.
– Hold øje med gående, der er på vej over kørebanen, eller ved eventuelt fodgængerfelt.
– Har vejen to eller flere vognbaner til færdsel i samme retning, men ingen vognbanepile, skal du ved højresving placere dig i vognbanen længst mod højre og ved venstresving placere dig i vognbanen længst mod venstre. Kører du ligeud, finder du den vognbane, der er mest hensigtsmæssig.
– Har vejen ingen markerede vognbaner, skal du før et højresving placere dig så langt til højre på kørebanen som muligt. Ved venstresving placerer du dig ved kørebanens midte.
– På veje med ensrettet færdsel, placerer du dig ved kørebanens venstre kant, når du vil svinge til venstre.

Og sådan gør du desuden i kryds med dårlig oversigt, hvor du har vigepligt:

– Nedsæt hastigheden gradvis i passende afstand fra krydset for at vise, at du vil overholde din vigepligt og således, at du kan standse inden for afstanden til skæringen med den tværgående vej eller til hajtænder, stoplinje eller fodgængerfelt.
– Hvis der er dårlige oversigtsforhold, kan det blive nødvendigt at køre et lille stykke frem over et fodgængerfelt, en stoplinje eller hajtænder for at få et godt overblik.
– Selv om der er gode oversigtsforhold, skal du standse, hvis en tavle, et signal eller andet viser, at du skal standse.
– Uanset om der er fodgængerfelt eller ej, standser du om nødvendigt for gående, der er på vej over krydset.

Kryds med dårlig oversigt, hvor færdslen fra sidevejene har vigepligt:
– Selvom det ikke er dig, der har vigepligt, skal du køre hen til krydset med tilpas lav hastighed, så du kan nå at standse, hvis trafikanten fra sidevejen overser dig.

Kryds med dårlig oversigt, hvor udkørslen sker over fortov, rabat eller cykelsti:
– Hold tilbage for gående på fortovet og kørende på cykelstien eller kørebanen.
– Kør langsomt frem. Hvis det er nødvendigt at køre et lille stykke frem over fortovet, rabatten eller cykelstien for at få et godt overblik, så gør du det – og standser.

Kryds med god oversigt:
– Her standser du kun, hvis der er en stoptavle, eller hvis forholdene gør det nødvendigt.

Kryds med signalregulering:
– Hvis der er rødt, eller du kan se, at det snart skifter til rødt, forbereder du standsning.
– Stands før fodgængerfelt eller stoplinje, hvis signalet viser rødt.
– Hvis signalet skifter fra grønt til gult, og en bremsning kan medføre en faresituation, fortsætter du ind i krydset.
– Du standser for gående, der krydser vejbanen – også selvom de har rødt lys.
– Du skal ikke køre ind i krydset for grønt, hvis færdslen gør, at du ikke kan komme helt over krydset. På den måde kan du nemlig komme til at spærre for tværgående trafikanter, når de får grønt lys.

Signallys i kryds

– Hoved signaler. Ved rødt lys stopper du ved stoplinjen. Er der ikke sådan en, stopper du i sikker afstand fra krydset.
– Rødt og gult lys på samme tid betyder også stop, men viser, at det snart bliver grønt.
– Grønt lys betyder som bekendt, at du kan køre, hvis vejen er fri.
– Gult lys betyder stop og viser, at det snart bliver rødt.

Ved nogle vejkryds er der både signallys og tavle om ubetinget vigepligt. Tavlen gælder kun, hvis signallyset ikke virker.

Hvis der ingen tavle er og lyset er ude af drift, gælder reglen om højre vigepligt.

– Signaler uden grønt lys (repetitionssignaler eller minusgrønt). For kørende, der holder midt i krydset og vil svinge til venstre, viser signalet, hvornår lyset for de modkørende skifter fra forlænget grønt til gult og rødt. I vejkryds, hvor signallyset for de modkørende ikke skifter på samme tid, som det gør i din kørselsretning, kan signalet være opstillet på hjørnerne af krydset.

– Pil-signaler i rød, gul eller grøn gælder for kørende, der vil i den retning, pilen viser.

1. Stop for kørsel i retning mod betjentens ryg og bryst.

2. Stop for kørsel i retning mod betjentens ryg og bryst.

3. Stop for alle færdselsretninger i et kryds.

4. Der må køres i retning langs betjentens arme.

Ubetinget vigepligt

Den ubetingede vigepligt er nogle gange markeret med en STOP-tavle. Andre gange er det tavlen for Ubetinget vigepligt eller hajtænder,(vigelinje), der markerer denne vigepligt.

Afmærkningen kan kun udelades de steder, hvor vejens udformning tydeligt viser, at her er der ubetinget vigepligt, for eksempel udkørsel fra en gågade, opholds- og legeområde, markvej, sti eller lignende.

På disse steder har du ubetinget vigepligt, selv om det ikke er vist ved en særlig vejafmærkning:
– udkørsel fra en vej over fortov, cykelsti eller en rabat, der er hævet over kørebanens niveau. Overkørslen skal herudover være tydeliggjort ved, at overkørslens belægning er udført i en anden belægning end sidevejens (f.eks. brosten, betonsten) eller, at fortovet og/eller cykelstien er gennemgående på den vigtigere vej, eller ved at den er indsnævret i forhold til vejens bredde.

Ved udkørsel fra et område uden for vejen, for eksempel fra parkeringsplads, ejendom, grundstykke eller tankstation, gælder ubetinget vigepligt.

Højre vigepligt

I de kryds, hvor ingen af trafikanterne har ubetinget vigepligt eller på steder, hvor vejafmærkningen ikke er synlig fx. efter snevejr, gælder højre vigepligt. For eksempel på en P-plads. Det betyder, at du skal holde tilbage for alle kørende fra højre. Men du skal også sikre dig, at trafikanterne fra venstre overholder deres vigepligt over for dig.

Der findes ingen færdselstavler eller kørebanestriber for højre vigepligt. Og det gør, at du skal være særligt opmærksom i kryds, der ikke er afmærket!

Kørebanestriber

– Vognbanelinje og bred Punkteret kantlinje foran et kryds viser, at det stadig er tilladt at skifte vognbane.

– Spærrelinje og bred ubrudt kantlinje foran et kryds angiver, at det ikke længere er tilladt at skifte vognbane.

– Bred kantlinje afgrænser de vognbaner, hvorfra du ikke kan forsætte ligeud, men skal svinge til højre eller venstre, afhængigt af pilenes markering.

– Vognbanepile viser, at vognbanen skal bruges til kørsel i den retning, pilene peger.

– Dobbelt vognbanepil gælder for to kryds, der følger efter hinanden.

– Vognbanepil med svingningsforbud gælder for et kryds, der ligger efter en sidevej, du ikke må dreje ind på. Forbuddet vil også være vist med færdselstavler.

– Vigelinje kaldes som regel hajtænder. De viser, at du har ubetinget vigepligt, det vil sige, at du skal holde tilbage for al kørende færdsel på den tværgående vej.

– Trekantsymbol viser, at du har ubetinget vigepligt i det næste kryds.

– Stop viser, at her har du pligt til at stoppe, og at du har ubetinget vigepligt i krydset.

– Stoplinje viser hvor du skal standse i forbindelse med en stoptavle, rødt signallys eller andet stoptegn.

– Fodgængerfelt. Du skal undgå at standse i selve feltet.

Færdselstavler

– Farligt vejkryds viser, at færdslen den krydsede trafik skal holde tilbage for dig, men også dårlige oversigtsforhold. Derfor skal du være ekstra opmærksom i krydset.

Tavlen kan også vises med kun én sidevej.

– Lyssignal advarer om lyssignal forude.

– Uheldskryds angiver, at krydset er særligt belastet af uheld.

– Hovedvej viser, at den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt, hvis afmærkning ikke viser andet.

– Hovedvej ophører.

– Ophængt pil-afmærkning og Vognbaner ved kryds angiver de kørselsretninger i kryds, som vognbanerne er beregnet til.

– Påbudt kørselsretning viser i hvilken retning, du skal køre.

– Højresving forbudt.

– Venstresving forbudt.

– Ubetinget vigepligt.

– Forvarsling for stop bruges i forbindelse med ubetinget vigepligt.

– Dobbeltrettet cykelsti viser, at der på den tværgående vej er en cykelsti med kørsel i begge retninger.

– Stop viser, at du skal standse ved stoplinjen og derefter har ubetinget vigepligt.

Vejvisningstavler

– Blind vej.

– Blind vej med stianlæg.

– Pilevejvisere viser vej til geografiske seværdigheder, men også til havne, lufthavne, seværdigheder, serviceanlæg og lignende.

– Frakørselsvejviser viser afstand til geografiske seværdigheder med videre og opstilles der, hvor frakørselsbanen begynder.

– Tabelvejviser viser afstand til vejvisningsmålet, rutenummer og eventuelt andre oplysninger.

– Orienteringstavler findes som Portalorienteringstavler, Diagramorienteringstavler, Vognbaneorienteringstavler, Tabelorienteringstavler og viser retningen til geografiske seværdigheder med videre.

– Afstandstavle viser rutenummer og afstande til lokaliteter.

12. Ligeudkørsel i kryds

Risikoforhold og ulykker

Cirka 375 ulykker om året

Cirka 200 ulykker om året

Ved ligeudkørsel i kryds opstår risikoforhold tit, fordi nogle trafikanter følger efter forankørende, uden selv at orientere sig tilstrækkeligt. Andre trafikanter forventer, at modkørende, der vil svinge til venstre – især i lysregulerede kryds – holder tilbage, som de skal. Men sådan går det desværre ikke altid – og derfor er denne situation skyld i mange ulykker. Faresituationer kan opstå, hvis afstand og hastighed til den tværgående trafik fejlbedømmes, eller hvis krydsende fodgængere overses. Unge bilister er indblandet i mange ulykker ved ligeudkørsel, som regel fordi vigepligten ikke overholdes eller fordi en modkørende overses. Ligeudkørsel virker så let og præcis, derfor kan det nemt gå galt.

Cirka 50 ulykker om året

Cirka 75 ulykker om året

Cirka 250 ulykker om året

Cirka 350 ulykker om året

Cirka 50 ulykker om året

Cirka 200 ulykker om året

Orientering og manøvrering

Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer ved ligeudkørsel i kryds:
– Kørende med dårlige orienteringsvilkår, for eksempel børn og ældre på cykel, knallertkørere eller motorcyklister i dårligt vejr.
– Køretøjer med særlige fartegenskaber, der kan tage lang tid om at passere krydset.

Dobbeltrettet cykelsti på den tværgående vej i krydset.

– Motorcykler, knallerter og racercykler, hvis fartegenskaber let kan undervurderes.
– Køretøjer, der fylder mindre i billedet og let kan overses, når de er sammen med større køretøjer.
– Tegn på, at modkørende svinger til venstre uden at holde tilbage for dig.
– Tegn på at en cyklist eller knallertkører foran dig vil svinge til venstre, uden at se sig for.
– Forankørende, der sænker farten eller standser for at svinge ind i en indkørsel eller lignende lige efter krydset.
– Gående på krydsets fjerneste hjørner.

Efter du er standset i et kryds, sikrer du dig, at der er fri bane til at køre ligeud og sætter så hurtigst muligt i gang.

Selv om en gående i krydset går over for rødt, når du har grønt, skal du holde tilbage.

Ligeudkørsel i kryds – sådan gør du i.

Kryds med dårlige oversigtsforhold og i kryds, hvor du har vigepligt:
– Ved skæringen med den tværgående vej, ved hajtænder, ved stoplinje eller der hvor du har et godt udsyn, orienterer du dig flere gange til begge sider.
– Er opholdet i færdslen stort nok til, at du kan køre helt over krydset uden at tvinge andre til at sænke hastigheden eller ændre placering?
– I kryds med højre vigepligt bedømmer du, om de kørende fra venstre overholder deres vigepligt. Hvis ikke holder du tilbage.
– Se efter gående, der træder ud på vejen ved krydsets modsatte hjørner.
– Orienter dig også om fri bane fremad, før du kører ud i krydset.

Bedøm om modkørende færdsel eller forankørende cyklister og knallertkørere, som vil svinge til venstre, holder tilbage.

Kryds med dårlige oversigtsforhold, hvor færdslen fra sidevejen har vigepligt:
– Overholder de kørende fra venstre og højre deres vigepligt?
– Bedøm i øvrigt trafikken, som de sidste tre punkter ovenfor beskriver.

Kryds med signalregulering:
– Efter standsning for rødt lys, skal du holde øje med signallyset og eventuelle pil-signaler.
– Undgå at bruge al din opmærksomhed på lyssignalerne, hold også øje med færdslen i krydset, især gående, der er på vej over kørebanen. Også selvom de har fået rødt lys.
– Se efter modkørende. Er der tegn på, at de vil svinge til venstre uden at holde tilbage?

13. Højresving i kryds

Risikoforhold og ulykker

Cirka 50 ulykker om året.

Cirka 60 ulykker om året.

Cirka 20 ulykker om året.

Cirka 50 ulykker om året.

Ved højresving i kryds er der risiko for, at nogle trafikanter følger efter forankørende uden selv at orientere sig tilstrækkeligt. Desuden kører mange alt for hurtigt igennem svinget og mister herredømmet over bilen. Nogle forventer, at andre kørende fra krydsets venstre side altid overholder deres vigepligt eller respekterer lyssignalet. Faresituationer kan også opstå, hvis afstand til og hastighed hos den tværgående trafik fejlbedømmes, eller hvis krydsende fodgængere overses.

Endelig kan der opstå faresituationer, hvis trafikanten ikke orienterer sig tilstrækkeligt bagud om cyklister og knallertkørere, eller simpelthen fejlbedømmer deres hastighed.

Under højresving sker ulykkerne først og fremmest i forbindelse med kørende bagfra og fra siderne. Ofte er det cyklister og knallertkørere, der påkøres, idet de kører frem på bilens højre side og bliver overset. Andre ulykker skyldes, at bilister bagfra påkører en trafikant, der er ved at svinge til højre.

Gående på den vej, den kørende svinger ind på, er tit indblandet i højresvingsulykker.

Orientering og manøvrering

Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer ved højresving:
– Dobbeltrettet cykelsti på den tværgående vej.
– Nedsat vejgreb på grund af vejens belægning eller føret.
– Kørende fra venstre side med særlige orienteringsvanskeligheder.
– Køretøjer, hvis fartegenskaber let kan undervurderes.
– Cyklister og knallertkørere, der let kan skjules i den blinde vinkel bagud til højre.
– Modkørende cyklister og knallertkørere på en dobbeltrettet cykelsti.
– Tegn på, at modkørende svinger til venstre uden at holde tilbage.
– Gående, der er på vej ud i fodgængerfeltet eller børn på hjørnerne.
– Blokeret vognbane, for eksempel et køretøj, der holder lige efter krydset.

Læg mærke til tegn på, at cyklister og knallertkørere, der vil ligeud, fortsætter med at køre på trods af et stopsignal.

Højresving i kryds, sådan gør du:

– Giv tegn i god tid for at vise, at du vil dreje til højre.
– Hold en tilpas lav hastighed, så du i god tid kan orientere dig om forholdene i krydset. Er der cykelstier, og hvordan er eventuelle cyklister og knallertkørere placeret?
– Placer dig i den rigtige bane. Kør helt ind til kørebanens kant eller kantsten for at hindre cyklister og knallertkørere i at køre frem på højre side af bilen. Så ved du, at de ikke er på siden af bilen, når du svinger.
– Er der mulighed for at overhale eventuelle cyklister og knallertkørere, før du trækker ud i højresvingsbanen? Hvis ikke, så kør ind bagved dem – og ikke for tæt på.
– Efter du er standset, orienterer du dig grundigt til begge sider og særligt i den blinde vinkel bagud til højre, hvor cyklister og knallertkørere let kan være skjult.
– Har du vigepligt, skal du vurdere om opholdet i færdslen fra venstre er stort nok til, at du kan svinge til højre uden at tvinge andre til at sænke hastigheden eller ændre placering.
– Overholder kørende fra venstre deres eventuelle vigepligt?
– Holder modkørende, der vil svinge til venstre, tilbage?
– Se efter gående, der er på vej ud i krydset.
– Sving hurtigst muligt, når der er fri bane. Husk at tage højde for hjørnets skarphed og vejgrebet.

Hold tilbage for de cyklister og knallertkørere, der vil ligeud på cykelstien.

Se til højre i krydset. Er kørebanen ikke helt fri efter svinget, tager du højde for det, når du svinger.

Højresving i kryds – sådan gør du i kryds med cykelsti med og uden cykelfelt:

Se efter cyklister og knallertkørere, både dem der kommer forfra (på en dobbeltrettet cykelsti) og dem, der kommer bagfra samt cyklister på cykelfelter. Kan du svinge til højre uden at tvinge dem til at sænke hastigheden eller standse?

Kryds med signalregulering:
– Efter standsning for rødt lys, skal du holde øje med signallyset og eventuelle pil-signaler.
– Undgå at bruge al din opmærksomhed på lyssignalerne, hold også øje med færdslen i krydset, især gående, der er på vej over kørebanen. Også selvom de har fået rødt lys.
– Se efter modkørende, der vil til venstre. Er der tegn på, at de vil svinge uden at holde tilbage?
– Bedøm, om cyklister og knallertkørere standser for rødt cyklistsignal, før du svinger.

T-kryds med svingning fra sidevej:
Bliv holdende, hvis det er nødvendigt for at finde et ophold i færdslen fra venstre, der er stort nok til, at du kan svinge til højre. Vær også opmærksom i T-kryds med højre vigepligt, fordi trafikanter på den tværgående vej tit kører, som om trafikken fra sidevejen har ubetinget vigepligt.

I dette T-kryds med højre vigepligt vil du svinge til højre. Selv om det er trafikanterne fra venstre, der skal holde tilbage for dig, skal du sikre dig, at de faktisk har set dig og holder tilbage for dig.

14. Venstresving i kryds

Risikoforhold og ulykker

Venstresving i kryds er én af de mest farlige manøvrer i trafikken. Nogle trafikanter har en tendens til at følge efter forankørende uden selv at orientere sig tilstrækkeligt. Desuden kører mange alt for hurtigt igennem svinget og mister herredømmet over bilen.

Nogle forventer, at kørende fra siderne altid overholder deres vigepligt eller respekterer lyssignalet. Men sådan går det ikke altid.

Cirka 275 ulykker om året.

Cirka 175 ulykker om året.

Cirka 60 ulykker om året.

Cirka 50 ulykker om året.

Cirka 50 ulykker om året.

Cirka 70 ulykker om året.

Faresituationer kan også opstå hvis du fejlbedømmer afstand til og hastighed hos den tværgående trafik, eller den modkørende trafik. Det kan også være farligt at koncentrere sig for meget om de modkørende, fordi det kan betyde, at du overser andre risikoforhold. Farer kan desuden opstå, hvis du holder for godt øje med signallyset.
Mange kører frem for grønt lys uden at lægge mærke til, om der er modkørende, som endnu ikke er helt ude af krydset. Nogle mennesker føler irritation eller ubehag ved at vente længe i en udsat position midt i krydset. Andre bliver utålmodige, fordi der hele tiden er modkørende, man skal holde tilbage for. Andre bliver nervøse for at komme i vejen, når de tværgående trafikanter får grønt lys. Endelig kan der opstå faresituationer, hvis trafikanten ikke orienterer sig ordentligt fremad om krydsende fodgængere, og bagud om cyklister og knallertkørere, for eksempel på en dobbeltrettet cykelsti.

Ved venstresving i kryds sker der mange ulykker med unge bilister. Ulykkerne skyldes først og fremmest at den venstresvingende ikke holder tilbage for modkørende. Ulykkerne sker både med biler, cykler og motorcykler.

Ofte sker der ulykker med kørende, der kommer fra siderne, eller bagfrakommende trafikanter, som kører i den blinde vinkel på bilens venstre side.
Endelig er gående udsatte, når de krydser den kørebane, som den venstresvingende kører ind på.

Orientering og manøvrering

Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer ved venstresving i kryds:
– Trafikanter, der kommer bagfra på venstre side af bilen.
– Dobbeltrettet cykelsti på den tværgående vej.
– Nedsat vejgreb på grund af vejens belægning eller føret.
– Kørende fra venstre side med særlige orienteringsvanskeligheder.
– Køretøjer, hvis fartegenskaber let kan undervurderes.
– Køretøjer, der fylder mindre i billedet og let kan overses, når de er sammen med større køretøjer.
– Cyklister og knallertkørere, der kommer fra venstre på en dobbeltrettet cykelsti.
– Modkørende, der skal ligeud i krydset, som er helt eller delvist skjult af køretøjer, der venter på at kunne svinge til venstre.
– Gående, der krydser kørebanen eller er på vej ud i fodgængerfelt ved udkørslen af krydset.
– Børn på hjørnerne ved udkørslen af krydset.

Dobbeltrettede cykelstier kræver ekstra opmærksomhed, fordi du skal holde øje med cyklister og knallertkørere fra både højre og venstre, eller forfra og bagfra.

Venstresving i kryds – sådan gør du:

– Er der bagfrakommende på venstre side af bilen?
– Giv i god tid tegn til, at du vil svinge til venstre.
– Placer dig i vognbanen længst til venstre, eller i den påbudte vognbane.
– Hold en tilpas lav fart, så du kan tilpasse dig oversigts- og vigepligtsforholdene.
– Hold tilbage for modkørende.
– Orienter dig flere gange til begge sider.
– Er opholdet i den modkørende færdsel eller færdslen fra venstre eller højre stort nok til, at du kan svinge til venstre eller køre frem til svingbanen midt i krydset, uden at tvinge andre til at sænke hastigheden eller ændre placering?
– Overholder kørende fra begge sider i krydset deres eventuelle vigepligt?
– Er der en dobbeltrettet cykelsti i venstre side i krydset, holder du øje med cyklister og knallertkørere, der kommer bagfra.
– Se efter gående, der er på vej ud i krydset.

Se til venstre i krydset. Er kørebanen ikke helt fri efter svinget, tager du højde for det, allerede før du svinger.

Og sådan gør du i alle kryds:

– Ved placering eller kørsel frem mod krydsets midte, skal du vise modkørende, der også vil svinge til venstre, hvordan du vil køre forbi dem.
– Hold om nødvendigt tilbage for gående, der er på vej over den kørebane, du svinger ind på, eller som er på vej ud i fodgængerfelt.
– Hold tilbage for cyklister og knallertkørere, der kører ud i krydset fra en cykelsti.
– Placer dig i højre side af den kørebane, du svinger ind på. Er der flere baner i samme retning, skal du, før du svinger, vælge den bane der er mest hensigtsmæssig for dit mål og den øvrige færdsel.

Vent med at svinge til venstre, hvis dit udsyn er dækket af modkørende, der også venter på at kunne svinge til venstre.

Kryds med signalregulering:

– Efter standsning for rødt lys, skal du holde øje med signallyset og eventuelle pil-signaler.
– Undgå at bruge al din opmærksomhed på lyssignalerne, men hold også øje med færdslen i krydset, især gående, der er på vej over kørebanen. Også selvom de har fået rødt lys.
– Slut op bag eventuelle forankørende, der også skal til venstre, men kun hvis du skønner, at du kan fuldføre venstresvinget, før lyset skifter til grønt for den tværgående færdsel.
– Bedøm om modkørende holder tilbage. Vær sikker på, at krydset er frit, når det skifter til gult lys eller viser grøn venstrepil, og vær i øvrigt klar til at bremse.
– Sving hurtigst muligt, når der er fri bane, og når signallyset viser grønt lys, grøn venstrepil eller repetitionssignalet viser gult/rødt lys.

Kryds, hvor du har ubetinget vigepligt:

– Bliv holdende, hvis det er nødvendigt for at vente på et tilstrækkeligt stort ophold i den modkørende færdsel og færdslen fra venstre og højre side til at gennemføre venstresvinget.
– Har krydset en svingbane ude i krydset eller venteplads midt på vejen, venter du der, indtil der er plads nok til et venstresving.

Kryds med højre vigepligt:

– Bliv holdende ved krydsets begyndelse, indtil du kan køre frem uden risiko for at blokere for færdslen.
– Afvent tilstrækkeligt stort ophold i den modkørende færdsel og i færdslen fra højre side, før du fuldfører venstresvinget.

Kryds, hvor den tværgående trafik har ubetinget vigepligt, og T-kryds ved svingning ind på sidevej:

– Kør langsomt frem mod midten af krydset og vent, indtil der er plads nok til, at du kan svinge til venstre.

Skal du svinge til venstre fra midten af en vej uden svingbane og uden midterrabat, skal du undlade at dreje forhjulene mod venstre, før du begynder at svinge.

T-kryds med svingning fra sidevej:

– Her bliver du holdende ved skæringen med den tværgående vej (eventuelt ved hajtænder eller stoplinje) for at vente på plads til at svinge. Det gælder også i T-kryds med højre vigepligt, for trafikanter på den tværgående vej kører tit, som om trafikken fra sidevejen har ubetinget vigepligt.
– Slut op bag eventuelle forankørende, der også skal svinge til venstre, men kun hvis du skønner, at venstresvinget kan fuldføres før lyssignalet skifter til grønt lys for den tværgående færdsel.

Sving hurtigst muligt, når der er fri bane, og når signallyset viser grønt lys, grøn venstrepil eller repetitionssignalet viser gult/rødt lys.

15. Kørsel i rundkørsel

Risikoforhold og ulykker

Kører du for hurtigt frem mod en rundkørsel, bliver orienteringen dårlig, og det er svært at overholde vigepligten. Er farten for høj i selve rundkørslen, er det vanskeligt at holde den rigtige placering.

Fejlbedømmelse af vejgrebet eller af hastigheden hos andre kørende i rundkørslen, kan også medføre faresituationer.

Den mest almindelige type ulykke med bilister i rundkørsler er ulykker, hvor bilister i rundkørslen og trafikanter på vej ind i rundkørslen kolliderer. Det kan være farligt, hvis du på vej ud af rundkørslen ikke orienterer dig ordentligt om cyklister og knallertkørere, der kommer bagfra og skal videre i rundkørslen, eller gående, der er på vej over kørebanen. Disse situationer er skyld i mange ulykker.

Orientering og manøvrering

Du skal lære at lægge mærke til og klare følgende faresituationer ved kørsel i rundkørsel:
– Nedsat vejgreb på grund af føret.
– Køretøjer fra venstre side inde i rundkørslen med fartegenskaber, der let kan undervurderes.
– Bagfrakommende cyklister og knallertkørere der kan være skjult i den blinde vinkel bagud til højre.
– Tegn på, at idet du kører ud fra rundkørslen, er der cyklister og knallertkørere, som fortsætter, selvom der er rødt cyklistsignal, grøn højre pil eller grønt lys for biler.
– Gående, der er på vej til at krydse kørebanen, idet du kører ud fra rundkørslen.

Fremkørsel mod rundkørsel – sådan gør du

– Kør med så lav hastighed, at du kan orientere dig om eventuelle anviste vognbaner, signallys og vigepligt, når du nærmer dig en rundkørsel.
– Er der cyklister og knallerter til højre for dig?
– Vælg den anviste vognbane, eller den der er mest hensigtsmæssig.
– Før placering i højre vognbane, orienterer du dig som ved højresving, og før placering i venstre vognbane, som ved venstresving.
– Er der krydsende fodgængere og kørende fra venstre?
– Hold om nødvendigt tilbage for gående.
– Hvis du skal ud ad første sidevej, vælger du højre vognbane og blinker til højre.
– Hvis du skal ud ad sidste sidevej, kan du give tegn med venstre blinklys, for at vise andre trafikanter din hensigt.

Udkørsel fra rundkørsel – sådan gør du

Orienter dig som ved kørsel foran, bagved eller ved siden af andre og gør i øvrigt sådan.

Ved udkørsel af første sidevej:
– Bliv i højre vognbane og kør så tæt på kanten af kørebanen som muligt eller vælge eventuel anvist vognbane, samtidig med at du fortsætter med at blinke til højre.
– Hold tilbage før udkørslen for cyklister og knallertkørere, som ved højresving i kryds.
– Placer dig i forhold til og hold tilbage for cyklister og knallertkørere som ved højresving i kryds.
– Hold om nødvendigt tilbage for gående, der krydser kørebanen ved udkørslen, eller som er på vej ud i fodgængerfelt.

Ved udkørsel mellem første og sidste sidevej:
– Vælg den vognbane, der er mest hensigtsmæssig efter færdselsforholdene og kørselsformålet. Altså der hvor du skal hen.
– Skift til højre vognbane og giv tegn som ved udkørsel ad sidste sidevej.
– Placer dig i forhold til cyklister og knallertkørere som ved højresving i kryds.
– Hold om nødvendigt tilbage for gående, der krydser kørebanen ved udkørslen, eller som er på vej ud i fodgængerfelt.

Ved udkørsel af sidste sidevej:
– Placér dig i venstre vognbane eller i en eventuel anvist vognbane og giv eventuelt tegn med venstre blinklys til vejledning for andre.
– Skift til højre vognbane eller til eventuel anvist vognbane (efter reglen for vognbaneskift). Giv tegn med blinklyset til højresving ud for sidevejen før den, du vil køre ud ad.
– Placér dig i forhold til cyklister og knallertkørere som ved højresving i kryds.
– Hold om nødvendigt tilbage for gående, der krydser kørebanen ved udkørslen, eller som er på vej ud i fodgængerfelt.

Færdselstavler

– Rundkørsel advarer om rundkørsel forude.

– Ubetinget vigepligt.

– Påbudt kørselsretning til højre.

– Påbudt kørselsretning i rundkørsel.

Test din viden

Kat. B - Afsnit 7.11 - 7.15

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvornår skal du stoppe for en politibetjent som regulerer et kryds?
Hvilken regel gælder ved udkørsel fra et område uden for vejen?
Findes der færdselstavler for højre vigepligt?
Skal du standse for en gående som går over for rødt?