Trailer
Køreskolens
teoribog
til kategori B+ og BE

Krav ved køreprøven.

Hvis man ikke tidligere har haft kørekort til B+ eller B+E, skal man have modtaget undervisning hos en kørelærer, der er godkendt til kategorierne C og D og E, en såkaldt “storvogns-kørelærer”. Undervisningen må først påbegyndes, når man har erhvervet kørekort til kategori B, altså almindeligt bilkørekort. Undervisningen skal følge Trafik- og Byggestyrelsens undervisningsplan til kategori B+E og omfatter både det teoretiske og praktiske pensum. Under øvelseskørslen på offentlig vej skal kørelæreren være med i bilen og tage plads ved siden af eleven. Kørelæreren anses da for at være fører af vogntoget og kørslen foregår på hans ansvar. Kørelæreren skal ved køreprøven med sin underskrift bekræfte, at undervisningen har fundet sted i overensstemmelse med undervisningsplanen. Færdselsstyrelsen kræver altid en lægeattest og kan undertiden kræve en særlig helbredsattest, hvis det skønnes nødvendigt.

Eleven skal ved prøven medbringe kørekort. Indehavere af et ”foldekørekort” skal medbringe gyldigt pas, eller original dåbs-, navne- eller fødselsattest.

Ved køreprøven skal den prøvesagkyndige bedømme, om eleven har erhvervet de kundskaber og færdigheder, der er fastsat i undervisningsplanen. Køreprøven består af en praktisk del, hvorunder der bliver kørt en passende rute og hvori tillige indgår kontrol af vogntogets sikkerhedsudstyr. (Prøven kaldes Kontrolprøven”). Køreprøven må ikke være under 25 minutter, men kan om nødvendigt forlænges eller afbrydes tidligere, hvis elevens kørefærdighed er meget ringe. Under prøven anses eleven som vogntogets fører med deraf følgende ansvar og forpligtelser.

Sammenkobling:
For alle prøver er gældende:
Prøven påbegyndes således at de 2 køretøjer står parkeret side om side. Eleven skal bakke bilen til påhængskøretøjet og foretage en sammenkobling som anført under pkt. 17. Eleven skal tilsvarende beherske en frakobling.

Kontrolprøve:
Færdighed i kontrol af påhængskøretøjets lovpligtige udstyr indgår som et led i den praktiske prøve. Under kontrollen skal eleven uden brug af værktøj undersøge og tage stilling til om de dele der undersøges opfylder lovkravene, herunder kunne forklare hvordan kontrollen udføres. Kontrolprøve er først og fremmest en prøve i praktisk færdighed og vil aldrig tage karakter af en teoretisk overhøring.

Køreprøve:
Eleven skal køre efter de anvisninger om rute og manøvre, som den prøvesagkyndige giver. Anvisninger skal gives tydeligt og i så god tid, at eleven kan nå at opfatte og forstå dem og desuden nå at forberede og udføre det anviste. Den prøvesagkyndige må ikke tvinge eleven ud i unormale færdselssituationer. Den prøvesagkyndige skal gribe ind ved brug af bilens betjeningsudstyr hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel.

Bedømmelsen.

Enkelte mindre alvorlige fejl kan ikke i sig selv medføre at prøven bedømmes som ikke bestået, idet elevens kørsel skal vurderes som en helhed.
Der må ikke kræves egentlig rutine eller fuldstændig fejlfri kørsel, men den prøvesagkyndige skal skelne mellem mere og mindre alvorlige fejl. Er elevens kørsel præget af flere og især gentagne mindre alvorlige fejl, kan prøven efter den prøvesagkyndiges skøn anses for ikke bestået. En afgørende bedømmelse må normalt ikke foretages i den allerførste del af prøven, (de første 3-4-5 minutter) under hensyn til den almindelige prøvenervøsitet.

Afgørende for, om fejl skal anses for mere eller mindre alvorlige, er først og fremmest dens konsekvenser for færdselssikkerheden og dernæst for trafikkens uhindrede afvikling. Fejl vedrørende orientering eller manøvrering, der indebærer nærliggende mulighed for påkørsel eller anden ulykke, skal anses for alvorlige. Sådanne fejl kan derfor i sig selv medføre, at prøven anses for ikke bestået, og prøven kan efter omstændighederne afbrydes. Manglende efterlevelse af anvisninger for færdslen kan også anses for alvorlige fejl, f.eks. at køre, hvor der er skiltet med indkørselsforbud eller for høj fart, hvor der er fartbegrænset. Nærliggende mulighed for påkørsel eller anden ulykke omfatter ikke alene tilfælde, hvor en modpart synligt er tilstede.

Det kan også omfatte tilfælde, hvor eleven viser tydelig mangel på omtanke og forudseenhed ved at køre frem med en sådan hastighed, at eleven ikke kan nå at orientere sig og standse for skjulte forhindringer, som med en vis sandsynlighed kan dukke op. Her tænkes f.eks. også på den situation, at eleven med sit vogntog kører frem til venstresving i et lysreguleret kryds, selvom der i forvejen holder 2-3 biler ventende derinde, og det helt indlysende kan forudses at han ikke kan forlade krydset, før tværkørende har fået grønt lys. Gentagne fejl i betjeningen af køretøjet må anses for alvorlige, for så vidt de tydeligt røber, at eleven ikke behersker køretøjet med fornøden sikkerhed.

Resultatet af prøven skal meddeles eleven straks efter prøvens afslutning. Er prøven bestået, udsteder den prøvesagkyndige straks et midlertidigt kørekort, der normalt har en gyldighed på to måneder eller indtil eleven har modtaget det originale. Eventuelle tidligere kørekort skal afleveres til den prøvesagkyndige.