Traktor
Køreskolens
teoribog
til traktor

Afsnit 1

Definitioner med videre.

Akseltryk: Det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.

Krybespor: Særlig vejbane, som med færdselstavle anvises for langsomtkørende færdsel.

Lygtetændingstider: Tiden fra solnedgang til solopgang eller iøvrigt, når anvendelse af køretøjets lygter på grund af mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold er påkrævet, enten for at gøre køretøjet synligt for andre trafikanter eller for at give føreren tilstrækkelig synsvidde.

Motordrevet køretøj: Køretøj, der er forsynet med en motor som drivkraft. Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj, traktor, motorredskab og knallert.

Motorkøretøj: Motordrevet køretøj, der hovedsagelig er indrettet til selvstændigt at benyttes til person- eller godsbefordring. Motordrevet køretøj, som er indrettet til andet formål, men som er konstrueret til eller uden væsentlig konstruktiv forandring, kan ændres til en hastighed af over 40 km i timen, anses ligeledes for motorkøretøj og inddeles i bil og motorcykel.

Motorredskab: Motordrevet køretøj, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen og kun med væsentlig konstruktiv forandring, kan ændres til større hastighed. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af en gående, anses som motorredskab.

Motorvej og motortrafikvej: Vej som er forbeholdt færdsel med motorkøretøjer og som med færdselstavler er afmærket som henholdsvis motorvej og motortrafikvej.

Parkering: Enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 min., standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering.

Påhængskøretøj: Køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj. Påhængskøretøjer inddeles i påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskab.

Påhængsredskab: Andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn. Campingvogn anses som påhængsredskab.

Påhængsvogn: Påhængskøretøj, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, sættevogn dog undtaget.

Sættevogn: Påhængskøretøj, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods og som kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet eller dets last delvis hviler på det trækkende køretøj.

Faktisk totalvægt: Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last.

Tilladt totalvægt: Den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last.

Trafikant: Enhver, der færdes eller iøvrigt opholder sig på vej eller i køretøj på vej.

Traktor: Motordrevet køretøj, som hovedsagelig er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Uagtet at en traktor eller et motorredskab må kunne køre 40 km/t, må de ikke køre med mere end 30 km/t på det af færdselslovens gældende område mm. at det er ”Tempo 40” km/t godkendt. D.v.s. at køretøjerne er registreret med tilladelsen ”Tempo 40”. For at en traktor med vogn, eller et motorredskab med vogn gælder det at alle dele af vogntoget er ”Tempo 40” godkendte ved en synsvirksomhed eller registreret med tilladelsen.

Tættere bebygget område: Område, hvis grænser tilkendegives ved særlig afmærkning.

Vej: Vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.

Vejkryds: Vejkryds, vejforgrening og vejudmunding.

Vognbane: Enhver af de baner, i hvilke kørebanen kan deles og som hver er tilstrækkelig bred til, at kunne benyttes af en række køretøjer med 4 hjul.

Tempo 40-mærke.

1. Rød kant.
2. Sorte tal.
3. Hvid baggrund der ikke må bestå af refleksmateriale.

Traktorer:
Der skelnes mellem tre grupper af traktorer:

  1. Traktorer, der hverkan skal registreres eller godkendes (ingen nummerplade).
  2. Traktorer, der skal godkendes.
  3. Traktorer, der skal registreres.

Registrering og godkendelse

Traktorer, der er fritaget for registrering
Traktorer, der ganske overvejende anvendes uden for vejene, som træk- eller drivkraft for arbejdsredskaber, skal ikke registreres, hvis de alene benyttes på vejene:

– Til egentransport til og fra arbejdssted og reparatør.
– Som trækkraft til og fra arbejdssted og reparatør for arbejdsredskaber.
– Som trækkraft til og fra arbejdssted og reparatør for påhængsvogne, der er tomme eller som medfører arbejdsredskaber, som er knyttet til traktorens funktion.
– Til prøvekørsel eller lignende tidsbegrænset kørsel efter tilladelse fra politiet.

Traktorer, der på vejene alene benyttes til vejarbejde på vejområder, der er begrænset på betryggende måde ved afspærring eller afmærkning, eller anvendes til renholdelse, snerydning og lignende, skal ikke registreres.

Traktorer, der skal indregistreres
Indregistrerede traktorer må benyttes til det samme som traktorer, der hverken skal godkendes eller indregistreres, samt til almindelig godstransport. Ved kørsel for andre, på vej, kan der være krav om en vognmandstilladelse. Der skal være nummerplade både foran og bagpå.

Godkendte traktorer
En godkendt traktor genkendes ved at den foran på traktoren er monteret med en hvid nr. plade med rød kant. På ældre nummerplader kan kanten dog være sort. Den kan kun tilhøre ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan anvendes til følgende transporter, når den er godkendt dertil:

– Transport af produkter, der hidrører fra eller skal benyttes i en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed, til og fra en sådan ejendom og mellem dele af den.

Traktoren må dog ikke anvendes til samtidig transport af produkter fra flere virksomheder, medmindre disses ejere eller brugere, alle er medejere af traktoren. En godkendt traktor kan altid anvendes som en traktor der er fritaget for registrering.

Test din viden

Kat. TM - Afsnit 1

Vælg det eller de svarmuligheder som du mener er de rigtige.

Hvornår er en traktor fritaget for registrering?
Er en gående person også betegnet som en trafikant, hvis de går på vejen?
En en campingvogn et påhængskøretøj eller et påhængsredskab?
Hvad er et krybespor?