Traktor
Køreskolens
teoribog
til traktor

Afsnit 2

Køretøjers indretning og udstyr med videre.

– Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre, samt uden skade for vejene.

– Ejeren eller den person (brugeren) som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.

– Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj, er i forsvarlig stand, særlig at styre-, bremse, signal- og tegngivningsapparater, samt lygter virker som det skal og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er i orden.

Kontrol af køretøjer

Politiet kan standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler samt kontrollere, at føreren opfylder betingel- serne for lovligt at kunne føre køretøjet.

Traktorens indretning og udstyr

En traktor skal være forsynet med:

– Styreapparat
– Bremser
– Lygter
– Signalapparat
– Blinklys
– Stoplys
– Udstyr til sikring af førerens orientering
– Luftgummiringe
– Tilkoblingsanordning
– Bakgear
– Bagudrettede refleksanordninger
– Afmærkning for langsomtkørende køretøjer, “traktortrekant”

Styreapparat

En traktor skal være forsynet med et styreapparat, hvormed traktoren kan styres let, sikkert og hurtigt.

Ved let forstås:

– At du under langsom kørsel med een hånd kan dreje rattet fra den ene yder- stilling til den anden. Der må ikke kunne mærkes ujævn modstand og ikke kunne høres knirkende eller skra- bende lyde.

Ved sikkert forstås:

– At alle bevægelige dele går fri af hin- anden og at samtlige møtrikker og bolte er dobbelt sikret mod adskillelse.

Ved hurtigt forstås:

– At de styrende hjul straks reagerer på enhver rat bevægelse.

– Styreapparatet skal være indrettet og vedligeholdt sådan, at der ikke på grund af slid eller lignende forekommer væsentligt slør i det hele taget.

– En traktors styreapparat kan være indrettet sådan, at styrebevægelsen fra rattet til de drejende hjul overføres ved hjælp af hydraulik (væsketryk), og traktoren kan på særlige modeller være styrende på både for- og baghjul.

– Nogle motorredskaber kan være elektrisk styret.

– For traktor med hydraulisk styreapparat gælder, at det skal være muligt at styre traktoren, selvom den motordrevne oliepumpe skulle svigte.

– En moderne traktor med hydraulisk styreapparat vil normalt være ulovlig at slæbe på vej, når motoren ikke kan køre, idet styreapparatet vil være meget tungt at betjene.

– Et hydraulisk styreapparat er en kompliceret mekanisme og den sikreste metode til den rigtige vedligeholdelse finder du i traktorens instruktionsbog.

– Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre, samt uden skade for vejene.

– Ejeren eller den person (brugeren) som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.

– Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj, er i forsvarlig stand, særlig at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater, samt lygter virker som det skal og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er i orden.

 1. SNEKKEHJULSSEKTOR
 2. SNEKKE
 3. KUGLELED
 4. SVINGARM
 5. FORBINDELSESSTANG
 6. SVINGAKSEL
 7. STYRESTANG
 8. STYREARM
 9. STYREHUS

Måling af ratslør:

Ratslør er det stykke, rattet kan drejes uden at forhjulene bevæges.

Ratslør måles med forhjulene i ligeud- stilling og på traktorer med hydraulisk styring, skal motoren være i gang.

1) Drej rattet til venstre indtil forhjulene netop bevæger sig.

2) Hold en finger stille ud for en rat eger eller et andet målepunkt på rattet.

3) Drej derpå rattet til højre indtil forhjulene igen bevæger sig.

4) Ratsløret kan derpå måles som afstanden mellem fingeren og målepunktet. Det tilladelige ratslør afhænger af rattets størrelse og styretøjets konstruktion og må være mellem 0 og 5 cm.

På en moderne traktor med hydraulisk styring accepteres der ikke nævneværdigt ratslør.

Bremser

En traktor skal være forsynet med driftsbremse, parkerings- og nødbremse.

Driftsbremsen skal ved alle hastigheder og belastningsforhold kunne bremse traktoren på en sikker, hurtig og virksom måde, og bremselængden må ved 30 km/t ikke overstige 11,5 meter.

Parkeringsbremsen skal kunne blive stående i tilspændt stand.

Nødbremsen (som kan være håndbremsen eller den ene kreds i et to- kreds bremsesystem) skal kunne bremse traktoren sikkert, hvis driftsbremsen svigter.

Driftsbremsen er normalt hydraulisk virkende, hvilket betyder at kraften fra bremsepedalen overføres til hjulene ved hjælp af olietryk.

Driftsbremsen kan også være “mekanisk virkende”, hvilket betyder at kraften fra bremsepedalen overføres til hjulene gennem et system af træk- eller trykstænger, vippearme og kabler.

Parkeringsbremsen er altid mekanisk virkende.

Traktoren er normalt forsynet med to bremsepedaler. Disse anvendes ved kørsel i terræn for skarp drejning.

Ved kørsel på vej skal bremsepedalerne altid være sammenlåst, og en forglemmelse vil ved kontrol af politiet medføre et “klip” i kørekortet.

En Hydraulisk bremse på en moderne traktor kan være forsynet med bremsevæskebeholder hvor væskestanden skal være mellem minimum og maksimum mærket. De fleste moderne traktorer modtager et hjælpetryk fra traktorens hydrauliksystem og er forsynet med væske herfra. Se traktorens instruktionsbog. Parkeringsbremsen er normalt en håndbremse ligesom på en bil. Den kan også være indrettet som en simpel spærreanordning for bremsepedalerne ligesom det kan være en spærring i gearkassen eller transmissionen.

Parkeringsbremsen skal kunne blive stående i tilspændt stand.

Parkeringsbremsen skal kunne holde traktoren standset på en skråning med en hældning på 12%, dvs. med 12 cm fald pr. 100 cm vandret længde.

Ved sikker forstås:

– At traktorens bremsespor er lige lange, at slange- og rørforbindelser ikke er mørnede og utætte, at bremsepedalerne er forsvarligt ophængt og har tilstrækkelig rillet overflade, så foden ikke kan glide under bremsning.

– At pedalerne har en passende frigang på ca. 1-4 cm for at bremserne ikke skal slæbe på under kørslen og dermed blive virkningsløse.

Ved hurtig forstås:

– At bremsepedalerne hver for sig højst må kunne trædes 2/3 ned. Der skal de føles hårde og må ikke føles fjedrende og slappe, og ved vedvarende tryk må de ikke synke nedad.

Ved tilstrækkelig virksom forstås:

– At traktoren skal kunne bremse inden- for 11,5 meter ved en hastighed på 30 km/t. Hvis parkeringsbremsen er en håndbremse, skal den kunne blive stående i tilspændt stand. Det kontrolleres ved, at du trækker den op og prøver, om tilspændingsmekanismen kan modstå et slag for eksempel med en knyttet hånd. Fuld bremseevne skal være opnået før håndbremsegrebet når sin topstilling.

Traktoren kan undertiden være forsynet med trykluftbremser, som kræver særlig vedligeholdelse. Oplysninger herom fin- der du i traktorens instruktionsbog.

Standselængden, Reaktionslængden og Bremselængden.

En standselængde er den vejlængde, traktoren kører, fra det sted føreren opfatter en hindring, og til det sted traktoren standser.

Standselængden kan deles i to andre længder, der kaldes reaktionslængden og bremselængden.

Reaktionslængden er den vejlængde, traktoren kører, fra det sted føreren opfatter en hindring, og til det sted hvor bremsningen begynder.

Bremselængden er den vejlængde, traktoren kører, fra det sted hvor bremsningen begynder, og til det sted hvor traktoren standser.

Reaktionstiden vil normalt være på ca. 1 sekund.

Reaktionstiden forlænges af træthed, sygdom, søvnmangel, spiritus, medicin af forskellig art, euforiserende stoffer og specielle psykiske tilstande som for eksempel depression, raseri eller måske endda overstadig glæde. Disse forhold skulle helst ikke blive aktuelle for den ansvarsbevidste traktorfører.

Under normal opmærksom kørsel må du regne med at kunne nå at opfatte og reagere på ca. 1 sekund.

Hvis du derimod er koncentreret om kørslen og har fantasi til at forudse farlige situationer, så kan du begynde at afværge faren ved, at du sætter foden op til bremsepedalen (beredskabsstilling).

Derved opnår du en kortere reaktionstid og kan hurtigt træde bremsen ned, hvis situationen rent faktisk udvikler sig, som du havde forudset.

Når du har kørt traktor i et stykke tid, vil du få nogle gode erfaringer, som kan kaldes “risiko kendskab”, og et af formålene med denne bog og med køreundervisningen er netop at give dig et godt risiko kendskab, inden du ruller ud i trafikken på egen hånd.

10 km/t svarer til ca. 3 m pr. sekund
20 km/t svarer til ca. 6 m pr. sekund
30 km/t (fuld traktor hastighed) svarer til ca. 9 m pr. sekund.

Reaktionslængden med 1 sekunds reaktionstid vil altså være ca. 9 meter.

Bremselængden for en traktor må højst være 11,5 m ved 30 km/t, men vil under normale omstændigheder være kortere.

Hastighed og bremselængde

Når hastigheden forøges, stiger bremse- længden voldsomt. Det betyder blot, at hvis hastigheden fordobles, vil bremselængden blive 4 gange så lang, og hvis du forøger hastigheden 3 gange, vil bremselængden blive 9 gange så lang.

 1. Her kører traktoren 10 km/t. Der bremses hårdt og bremse­ længden måles til f.eks. 1 m.
 2. Her kører traktoren 20 km/t. altså dobbelt så hurtigt, og der bremses hårdt. Bremse­længden vil nu blive 2 x 2 = altså 4 gange længere = 4 m.
 3. Her kører traktoren igen, denne gang 30 km/t. altså 3 gange så hurtigt. Der bremses hårdt igen og bremselængden vil nu blive 3 x 3 = 9 altså 9 gange længere. Som det ses, kan du blive fryg­ teligt snydt, hvis du sidder i traktoren og tror, at du kan “stoppe lige på stedet”.

El-anlæg, lygter m.m.

En traktor skal være forsynet med akkumulator, således at påbudte positions- lygter, baglygter, nummerpladelygter og markeringslygter kan holdes tændt, uden at motoren er i gang.

Der skal være anbragt sikringer eller anden tilsvarende beskyttelse i det elektriske system, således at fare for brand i traktoren på grund af kortslutning i det elektriske system imødegås.

Lygter og refleksanordninger

Traktor skal være forsynet med følgende:

– To nærlyslygter med hvidt eller gulligt lys, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran traktoren.

– To positionslygter med hvidt lys, og to baglygter med rødt lys, alle tydeligt synlige i mindst 300 m afstand uden at blænde. (Positionslys, der er sammenbygget med gulligt nærlys, kan også være gulligt).

– Nummerpladelygte, således at bageste nummerplade er læselig i mindst 20 m afstand (kun på registreret traktor).

– To bagudrettede røde refleksanord­ninger, der ikke må være trekantede.

– Særlig afmærkning som langsomtkørende køretøj “traktortrekant”

Følgende køretøjer skal bagpå være forsynet med en rød fluorescerende (“selv- lysende”) trekant (“traktortrekant”) med en rød reflekterende kant:

– Traktor
– Motorredskab,

Sådan skal nærlyset belyse
vejen mindst 30 m fremad.

Blinklys

Traktor skal være forsynet med blinklys, to foran, to på siden og to bagpå.

Blinklyset skal være gult og tydeligt synlig i sollys. Skal blinke med passende frekvens (hastighed).

Blinklyset skal være tilsluttet kontrollampe eller lydsignal. Fejl konstateres ved, at kontrollampen ikke tændes, at den lyser konstant eller ved at dens blinkhastighed ændres væsentlig.

Desuden skal blinklyset være indrettet som haveriblink, dvs. alle blinklys lygterne blinker samtidigt.

Stoplygter.

En traktor skal være forsynet med to stoplygter, der viser kraftigt rødt lys bagud og som straks tænder, når driftsbremsen benyttes.

På en moderne 4-hjulstrukket traktor vil 4-hjulstrækket ofte blive aktiveret elektrisk ved bremsning således at den bremser på alle 4 hjul hvorfor 4-hjulstræks kontrollampen vil lyse.

Tilladte lygter

Traktor kan være forsynet med to ekstra nærlyslygter (der ikke må kunne tændes samtidig med de påbudte nærlyslygter), 4 fjernlyslygter, 2 tågeforlygter, 1 eller 2 arbejdslygter, 1 søgelygte, 1 eller 2 tågebaglygter, 1 eller 2 baklygter, samt, såfremt visse bestemmelser om bredde og længde er opfyldte, parkeringslygter og markeringslygter.

Signalapparat (horn).

Traktor skal være forsynet med et klart lydende horn med konstant tone.

Gult afmærknings lys (rotorblink).

Gult afmærknings lys er en lygte med gult blinkende lys, der er synligt til alle sider.

Når et køretøj er afmærket med gult blinkende lys, er det for at advare den øvrige færdsel om et køretøj, der på grund af dets størrelse, lave hastighed eller placering på vejen, skal passeres med forsigtighed.

Afmærkningslygter

En traktor skal være afmærket med en eller flere gule afmærkningslygter, når der er påmonteret arbejdsredskaber og udragende udstyr, der rager over 15 cm. ud fra siden af traktoren eller er bredere end 2,55 meter. Lygterne skal anvendes under kørsel samt under standsning eller parkering på kørebanen.

Motorredskab med gult blink
og bredt påhængs­redskab.

Udsyn.

En traktor skal være således indrettet, at der fra førersædet er det nødvendige, direkte udsyn fremad og til siderne. Hvis førerhuset er forsynet med ruder, skal forruden være af hærdet eller lamineret glas. De øvrige ruder, herunder evt. små ruder i førerværnets forvæg i højde med gulvet, skal være af hærdet eller lamineret glas eller af splintsikkert plastmateriale.

– Traktor med forrude skal være forsynet med vinduesvisker.

– En traktor skal være forsynet med et udvendigt førerspejl på venstre side. Endvidere skal en traktor være forsynet med udvendigt førerspejl på højre side, når der er påmonteret arbejdsredskab eller tilkoblet påhængskøretøj der hindrer førerens direkte udsyn bagud. Førerspejle skal være indstillet således, at føreren har det fornødne udsyn bagud.

Husk at indstille spejlene før kørsel.

– defekte/forkert indstillede spejle er årsagen til mange uheld.

Førerværn (førerhus eller styrtbøjle).

Alle hjultraktorer med mindst to aksler og egenvægt på mindst 500 kg. samt bæltetraktorer skal være forsynet med godkendt styrtsikkert førerhus eller beskyttelsesbøjle. Styrtsikre førerværn skal være godkendt af arbejdstilsynet.

Udragende dele.

Udragende dele, herunder arbejdsredskaber monteret på traktoren, må ikke være til fare for andre trafikanter.

Afskærmning af gribe klør.

Traktor forsynet med gribe klør på hjulene skal være forsynet med en afskærmning, der kan forhindre, at de udragende dele griber fat i trafikanter.

Afskærmning af akselender

Er aksel enderne på traktorens baghjul udragende, eller kan traktorens baghjul indstilles således, at akselenderne rager ud, skal traktoren være forsynet med en passende afskærmnings ordning, f.eks. således:

– Flad, glat hjulkapsel, der dækker aksel enderne og slutter tæt til hjul pladen, eller

– Skrå afskærmning foran baghjulene af pladejern, der når uden om de udragende akselender, eller

– Kofanger foran på traktoren af samme bredde som aksel enderne og hvidmalet på de yderste 25 cm.

Transportkasse.

Til transportformål, afhængig af traktorens registrering, kan anvendes en særligt konstrueret transportkasse såfremt:

1) Den for traktoren garanterede største tilladte vægt med fuld last og det største akseltryk ikke overskrides.

2) Trykket på de styrende hjul ikke bliver under 20% af traktorens faktiske totalvægt.

Transportkasse.

Bedre vægtfordeling kan opnås
ved brug af frontvægte.

Test din viden

Kat. TM - Afsnit 2

Vælg det eller de svarmuligheder som du mener er de rigtige.

Er det førerens ansvar, at et køretøj er i forsvarlig stand?
Skal en traktor være forsynet med en "traktortrekant"?
Kan et motorredskab være elektrisk styrret?
Hvad er ratslør?
Er parkeringsbremsen altid mekanisk virkende?
Er en traktor normalt forsynet med to bremsepedaler?
Hvor mange meter svare 20 km/t til?
Hvor langt skal to nærlyslygter, oplyse vejen foran traktoren?
Hvornår skal en traktor være forsynet med afmærkningslygter?