Traktor
Køreskolens
teoribog
til traktor

Afsnit 6.

Standsning og parkering.

Parkering.

Ved parkering forstås enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- og påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering.

1. Standsning forbudt – 2. Parkering forbudt. – 3. Parkering.

Standsning og parkering.

Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side.

Ved standsning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant eller om muligt uden for denne.

Ved standsning eller parkering på parkeringsplads, som uden for tættere bebygget område er i umiddelbar tilslutning til vejen, skal du så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er beliggende i højre side i færdselsretningen.

Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov, midterrabat, helleanlæg og lignende.

Standsning eller parkering må ikke ske:

– På fodgængerfelt eller udkørsel fra cykelsti, ikke nærmere end 5 m. foran disse.

– I vejkryds eller inden for en afstand af 10 m. fra den nærgående kørebanes kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant. (I parkerings- bås er altid tilladt).

– På jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel.

– Så tavle eller signal dækkes.

– På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel.

– På eller i nærheden af uoverskuelige bakketoppe eller vejsving.

– Nærmere et opmarchområde end 5 m fra spærreliniernes begyndelse.

– Ved siden af spærrelinie, hvis afstanden mellem køretøjet og linien er mindre end 3 m.

– I krybespor.

– På afmærket taxiholdeplads.

– På afmærket busstoppested, ikke nærmere end 12 m. på hver side af skiltet.

Parkering må ikke ske:

– Nærmere end 30 m. fra jernbaneoverkørsel.

– Ud for ind- og udkørsel til og fra ejendomme eller porte.

– På kørebanen, på hovedveje uden for tættere bebygget område.

– Ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, knallert eller motorcykel uden sidevogn, eller på en sådan måde, at adgangen til andet køretøj hindres, eller at dette ikke kan føres fra stedet.

Når du forlader køretøjet.

Når du forlader dit køretøj, skal du sikre, at det ikke kan sætte i gang af sig selv. Dette kan gøres ved afbremsning med parkeringsbremsen, eller ved at sætte traktoren i gear. En traktor med diesel- motor bør aldrig parkeres i gear, da motoren kan starte, hvis traktoren får et skub. Du skal endvidere træffe foranstaltninger for at sikre, at køretøjet ikke uberettiget kan benyttes af andre. Påbudt sikring mod tyveri (f.eks. ratlås) skal være sat i funktion.

Du skal, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare, ved lyd- eller lyssignal henlede andre trafikanters opmærksomhed på faren.
I lygtetændingstiden skal du anvende lyssignal (ved blink med fjern- eller nærlys) i stedet for lydsignal, medmindre faren er overhængende.
Brug af hornet i andre tilfælde er forbudt.

Brug af blinklys.

Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Ved vognbaneskift eller an­den ikke ubetydelig ændring af køretø­jets placering til siden skal kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel. Herunder før standsning ved kanten af vejen.

Havariblink.

En traktors blinklys kan være indrettet som havariblink, der virker på den måde, at alle blinklys virker samtidigt. Havariblink skal være tilsluttet en kontrollampe.

Brug af havariblink.

En traktor, der på grund af færdselsuheld eller havari holder stille på kørebanen på en sådan måde, at det er til fare eller ulempe for færdslen, må anvende havariblink som advarselssignal. Anden anvendelse af havariblink er forbudt. Vær opmærksom på, at afmærkning med havariblink fritager ikke for afmærkning med advarselstrekant.

Test din viden

Kat. TM - Afsnit 6

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Anses af- og pålæsning som en parkering eller standsning?
Må du standse eller parkere 8 meter før et vejkryds?
Må du parkere 40 meter fra en jernbaneoverkørsel?
Skal du bruge blinklys ved igangsætning fra kanten af vejen?