Trailer
Køreskolens
teoribog
til kategori B+ og BE

Afsnit 1

Lovbestemmelser om sammenkobling og dokumenter.

Fast kombination vil sige at en bestemt bil er registreret til at måtte trække ét bestemt påhængskøretøj. Det kan være fordi tilkoblingsanordningen er af en speciel type eller på grund af andre særlige forhold. Påhængskøretøjets registreringsnummer skal da være anført på bilens registreringsattest og omvendt bilens registreringsnummer på påhængskøretøjets registreringsattest. Man kan sige, at de to køretøjer kun må køre med hinanden og ikke med nogen andre.

Variabel kombination vil sige, at bilen er registreret til at trække flere bestemte påhængskøretøjer, hvilket da også skal stå i bilens registreringsattest. Endvidere udstedes der en koblingsattest, hvor man kan se, hvilke påhængskøretøjer, bilen må kobles sammen med. Koblingsattest eller kopi heraf skal medbringes under kørslen. Forud skal bilen og de pågældende køretøjer være synet samlet hos en synsvirksomhed.

Synsfri sammenkobling er den mest almindelige kombinationsform og vil sige at bil og påhængskøretøj kan sammenkobles uden forudgående samlet syn hos en synsvirksomhed. Bilen og påhængskøretøjet skal dog hver for sig være registreret til synsfri sammenkobling. På grundlag af registreringsattesterne og ved praktisk afprøvning før kørslen, skal føreren kunne afgøre, om bil og påhængskøretøj passer sammen såvel vægtmæssigt (herunder at påhængskøretøjets faktiske totalvægt ikke overstiger den på bilen anførte største vægt af påhængskøretøj) samt bredde- og længdemæssigt. For at kunne blive godkendt til synsfri sammenkobling skal biler med en tilladt totalvægt op til 3500 kg være forsynet med en 50 mm koblingskugle. Tilsvarende skal påhængskøretøjer op til 3500 kg tilladt totalvægt være forsynet med en sammenkoblingsdel (kugleskål).

Tilkoblingsanordning kan endvidere bestå af en særlig kobling (“skurvognstræk” eller “NATO kobling”).

Dokumenter.
Under kørsel skal bilens og påhængskøretøjets registreringsattester og eventuelt koblingsattest altid medbringes enten i kopi eller i originaludgave.
Under kørsel i udlandet skal de originale attester eller en kopi (udstedt af SKAT) medbringes.

Fast kombination

Fast kombination er en meget sjældent benyttet registreringsform. Anvendes normalt kun på ældre biler med f.eks. 6 volt el system eller i de tilfælde, hvor påhængskøretøjet er udstyret med specielt bremsesystem (elektrisk eller hydraulisk overføring), eller måske en særlig tilkoblingsanordning.

De viste registreringsattester er af den gamle type, men findes stadig blandt ældre køretøjer og tilkoblings enheder.

Køretøj

Tilkoblings enhed

Fast kombination

Registreringsattester til fast kombination. Fast kombination vil sige, at bilen er registeret til at trække et bestemt påhængskøretøj Påhængskøretøjets registreringsnummer skal da være anført på bilens registreringsattest. Her ser du de nye registreringsattester.

Køretøj forside

Køretøj bagside

Tilkoblings enhed

Definitioner:

Det er vigtigt at du lærer så meget om de forhold der er nævnt her i bogen, for at være i stand til at opfylde de krav der stilles for at kunne efterse og kontrollere vogntoget samt for at kunne beherske dette under forskellige manøvrer. Du skal også beherske den færdighed der ligger i, ved praksis at kontrollere bestemte dele af påhængskøretøjets udstyr, samt de dele på bilen, som har relation til tilkoblingen, samt at kunne udpege bestemte steder hvor fejl kan opstå. Prøven er altså udelukkende en prøve i praktiske færdigheder. Her efterfølgende nogle begreber (definitioner) som det nok kan være praktisk at kende (disse definitioner indgår ikke i forbindelse med prøveafholdelsen).

Akseltryk: Det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.


B+ kørekort: Giver kørekort til vogntog med højst samlet tilladt totalvægt på 4250kg. hvor påhængskøretøjet overstiger 750 kg. og Bilen tilladte totalvægt må ikke overstige 3500 kg.


B+E kørekort: Kørekort gældende til bil med tilladt totalvægt på højst 3500 kg tilkoblet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på 3500 kg., i alt et vogntog på højst 7000 kg. B+ og B+E kaldes ofte for ”Trailerkørekort”.


Dobbelt-aksel: To aksler på et køretøj, der er anbragt så tæt ved hinanden, at de reelt har samme funktion som én aksel. Fordelene ved en dobbelt-aksel på et påhængskøretøj er dels en bedre vægtfordeling og dels en mere stabil styring og bremsning. De fleste påhængsvogne i B+E-sammenhæng er dobbeltakslede.


Driftsbremse: Bremsesystem på et køretøj, der fungerer “under driften” dvs. under kørslen, i modsætning til en parkeringsbremse, der bremser køretøjet under “parkering” dvs., når det holder stille.


Egenvægt: Vægten af et køretøj med det tilbehør som køretøjet normalt medfører, (som f.eks. et reservehjul). For bilen gælder at vægten af driftsmidler, brændstof, smøreolie, kølevand og fører medregnes ikke. For biler hvor der er udfærdiget registreringsattest af „Ny” type, opgives vægten som køreklar vægt. Dvs. bilens fabriksvægt plus vægten af olie, vand, brændstof samt føreren, (i alt 125 kg.).


Påhængskøretøj: Et køretøj, som efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af et andet køretøj. Påhængskøretøjer inddeles i påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskab.


Påhængsredskab: Er et andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn og som har en særlig funktion, f.eks. campingvogn eller let skurvogn el. lign.


Påhængsvogn: Er hovedsagelig indrettet til befordring af personer eller gods, bortset fra sættevogn.


Påløbsbremse: Driftsbremse med en anordning, der automatisk får bremsen til at træde i funktion, når det trækkende køretøj nedsætter hastigheden.


Påskrift: Skilt eller skrift, der angiver bestemte vægtgrænser.


Tilladt last: Forskellen mellem tilladt totalvægt og egenvægt.


Tilladt totalvægt: Den ved registrering eller godkendelse største tilladte vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last. (For påhængskøretøjers vedkommende indregnes normalt kun last).


Redskabskobling: Koblingstype, som kun anvendes til kørsel med et “ikke registreringspligtigt” påhængskøretøj som f.eks. skurvogn el. lign. Afhængig af hjulbeklædningen må kørehastigheden ikke overstige 15/30 km/t. og sikringssplit mod løsrivelse skal anvendes.


Faktisk totalvægt: Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last.


Koblingsattest: Supplerende registreringsattest. Attest, der angiver hvilke bestemte påhængskøretøjer en bestemt bil må trække. (Variabel kombination).


Koblingskugle: Kugle, der er monteret på det trækkende køretøj og som påhængskøretøjets koblingsdel hviler på og er låst fast til. Fremstillingsmål: 50 mm. plus minus 0,5 mm.


Kombination: Er et andet udtryk for sammenkobling eller to køretøjer der er sammenkoblede.


Kuglekobling: Påhængskøretøjets koblingsdel, som er fastboltet på påhængskøretøjets trækstang.


Kugletryk: Det tryk, som påhængskøretøjet udøver på koblingskuglen. Påhængskøretøjet bør belæsses på en sådan måde, at kugletrykket udgør ca. 5-10% af dets faktiske totalvægt.


Sikkerhedskæde eller sikringswire: Samme betegnelse for den kæde eller wire, der anvendes mellem bil og påhængskøretøj. Kæden/wiren skal anvendes når påhængskøretøjets tilladte totalvægt er over 750 kg. og er denne over 1500 kg. skal den være tilsluttet påhængskøretøjets bremsesystem på en sådan måde, at påhængskøretøjet automatisk bremser i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen. (Kaldes også “sprængwire”).
På én-akslet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 1500 kg., kan man i stedet have en kæde/wire, der i tilfælde af køretøjernes adskillelse, forhindrer påhængskøretøjets trækstang rører jorden, og som kan opretholde en vis styring (påhængskøretøjet bliver “hængende” fast til bilen).


Sættevogn: Er hovedsagelig indrettet til befordring af personer eller gods og som kobles til det trækkende køretøj på en sådan måde, at køretøjet og dets last delvis hviler på det trækkende køretøj.


Vogntog: Bil med et tilkoblet påhængskøretøj.

“Enkelt-akslet” er det mest almindelige blandt små påhængskøretøjer dvs. under 750 kg. tilladt totalvægt.

“Sættevogn” bruges normalt ikke i B+E-kombination, men ses ofte trukket af traktor, eller i større udgave som en del af et “Sættevognstog” over 3500 kg. tilladt totalvægt.

Test din viden

Kat. B+ og BE - Afsnit 1

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

Hvilke sammenkoblinger findes der?
Har en dobbelt-aksel reelt sammen funktion som en én aksel?
Hvad gælder B+E kørekort til?