store biler
Køreskolens
teoribog
til kategori C – D – C/E – D/E

Store biler og vogntog

9. Køretøjets bredde, længde, højde og vægt.

Før man læsser køretøjet med gods eller passagerer, skal man huske følgende lovbestemmelser:

Køretøjets bredde

En bil med eller uden læs må ikke være bredere end 2,55 meter; kølevogne med kølekasser, der har svære sidevægge, må dog være 2,60 meter. Bredden måles over de dele, der rækker længst ud til hver side, bortset fra f.eks. sidespejle og sideblinklygter m.v. Ved kørsel med et bredt køretøj eller læs på smal vej skal man være særlig opmærksom på anden færdsel, holde så langt til højre som muligt og om nødvendigt standse, så andre kan komme forbi.

Køretøjets længde

En bil må med eller uden læs ikke være længere end 12 meter. BUS kan have en længde indtil 13,5 meter. Treakslet bus kan have en længde på indtil 15 meter. Ledbus 18,75 meter. Længden måles over de dele, der rækker længst fremad og bagud. Bortset fra f.eks. tilkoblingsanordninger. Ved kørsel med læs, der rækker mere end 2 meter ud over bilens forreste del, skal føreren have en hjælper, der kan stå ud af bilen og ved vejkryds, jernbaneoverskæringer og lignende vanskelige steder vejlede føreren og advare andre trafikanter.

Køretøjets højde

En bil må med eller uden læs ikke være højere end 4,10 meter. Højden måles fra kørebanen til den del, der rækker højst op. Bortset fra f.eks. antenne. Selv om køretøjets højde er mindre end 4 meter, skal man sikre sig, at kørsel under broer, ledninger og lignende kan ske uden fare eller ulempe. Islag, rimtåge eller regn kan være årsag til, at ledninger og eventuel udsmykning hænger lavt.

Køretøjets vægt

Ved læsning af et køretøj må dets tilladte totalvægt og akseltryk ikke overskrides; det er derfor nødvendigt at vide følgende:

Akseltryk

Bilens akseltryk er det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på den pågældende aksel eller bogie. Størst tilladte akseltryk er normalt 10 tons for enkelt aksel.
Biler i international trafik kan have et tilladt drivakseltryk på indtil 11,5 tons, hvis drivakslen er forsynet med tvilling monteret hjul og vejvenlig affjedring. En bil må ikke have større totalvægt end summen af de akseltryk, der er tilladt for køretøjet. Biler, der er godkendt til international trafik, skal, når de alene anvendes i national trafik, overholde de nationale vægtgrænser.

Tilladt totalvægt

Køretøjets tilladte totalvægt er den ved registreringen størst tilladte vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last. Køretøjets tilladte totalvægt, tilladte akseltryk og last er anført i registreringsattesten.

Faktiske totalvægt

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last. Denne vægt har betydning bl.a. ved synsfri sammenkobling og ved nogle færdselstavler, der forbyder kørsel med køretøjer over en angivet faktiske vægt.

Påskrifter

Biler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver størst tilladte totalvægt (T) og størst tilladte last (L). Til lasten medregnes vægt af fører, passagerer, brændstof, olie, vand og værktøj.

T 18000
L 10000

eller, istedet for L (last) kan anføres NL (nyttelast). På fabriksnye køretøjer anvendes et nyt begreb (køreklar vægt) d.v.s. bilens egenvægt hvor vægten af fører (75 kg) samt olie, vand og brændstof er indregnet.

T 18000
NL 9400

Lovbestemmelser i øvrigt:

En bils totalvægt må ikke overstige følgende grænse:

 • Bil med 2 aksler: 18 tons.
 • Bil med 3 aksler: 24 tons, dog op til 26 tons i international trafik.
 • Bil med 4 eller flere aksler: 29,5 tons eller såfremt særlige krav er opfyldt 32 tons.
 • Ledbus 3 aksler: 28 t.
 • Ledbus 4 aksler: 34 t.

Dispensationer:

Politiet kan give tilladelse til overskridelse af grænserne for køretøjers største bredde, længde og højde, hvis en godstransport vanskeligt kan gennemføres på anden måde. Politiets skriftlige tilladelse skal medbringes under kørslen. Tilladelsen kan indeholde nærmere betingelser for transportens gennemførelse, f.eks. tidspunkt, rute og politieskorte.

Blokvogn

Kørsel med blokvogn i belæsset stand må kun ske med politiets tilladelse. Tilladelsen skal medbringes under transporten. Det samme gælder for kørsel med  mobilkran.

Personer og gods

Lovbestemmelser for anbringelse af personer og gods samt afmærkning af gods, som man skal huske:

Personer og gods skal være anbragt således, at føreren har frit udsyn og tilstrækkelig mulighed for at bruge bilens betjeningsudstyr, instrumenter og spejle. Monterede sikkerhedsseler skal anvendes. Der må ikke befordres flere personer i lastbilen end antallet af sæder med sikkerhedsseler. Dette gælder ikke ældre lastbiler, hvor der ikke er monteret sikkerhedsseler. Pligten til at anvende sikkerhedssele gælder ikke ved bagning eller under kørsel på parkeringsplads, servicestation, værkstedsområde eller under lignende forhold.

Gods må ikke dække blinklys, lygter og nummerplade, ikke støje unødigt, danne røg eller støv i forstyrrende omfang, ikke slæbe eller falde ned på vejen eller på anden måde være til hindring eller fare for færdslen. Hvis noget tabes eller spildes på vejen, og dette kan medføre en vis risiko for andre trafikanter, skal man  straks fjerne det. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal man advare andre om det, som man nu bedst kan, f.eks. ved at standse bilen og tænde havariblinket, indtil man får tilkaldt hjælp. Ved tab eller spild af farlige stoffer skal man træffe de forholdsregler, som er nævnt i de udleverede, skriftlige anvisninger.

Dyretransport

For transport af dyr gælder der særlige bestemmelser for lastbilens indretning. De skal transporteres således, at de ikke udsættes for unødig lidelse. De skal have tilstrækkelig plads og fornøden ventilation samt beskyttelse mod blæst, kulde, nedbør og sol. Der gælder særlige bestemmelser om transportens gennemførelse. Lastbiler der skal anvendes til transport af større dyr, skal være godkendt til dyretransport af en synsvirksomhed.

Anbringelse og transport af gods

En sikker anbringelse og transport kræver viden om nogle generelle retningslinier, som man skal huske på i forbindelse med godstransport:

Ved læsning af forskelligt gods er hovedreglen, at det tungeste placeres nederst på ladet og så tæt som muligt til ladets midterlinie. Endvidere skal godset læsses op ad køretøjets forsmæk, medmindre det medfører for stort forakseltryk. I så fald placeres godset midt på ladet, dvs. lidt foran bagakslen, og sikres ved afstivning frem til forsmækken. I alle tilfælde skal det dog sikres, at mindst 20% af den faktiske totalvægt hviler på de styrende aksler. Af hensyn til forsvarlig læsning må man være opmærksom på godsets vægt, hvor robust og formfast det er over for temperatursvingninger samt emballagens styrke og bestandighed over for fugt. På glat eller fugtigt lad bør f.eks. lægges strøer af træ for at modvirke, at godset skrider under kørslen eller påvirkes af fugt. Gods under kategorien farlige stoffer skal afmærkes efter internationale forskrifter og stuves efter særlige regler. Køretøjer på lad skal sikres ved, at parkeringsbremsen er trukket. Endvidere sikres køretøjets hjul med klodser eller kiler samt surring. Tromler, tønder og lignende rullende gods læsses så vidt muligt stående på højkant og sikres ellers mod rulning samt fremadskridning med klodser eller kiler samt surring. Afstivning er nødvendig, hvis for-, side- og bagsmæk ikke kan modstå tryk fra  godset ved forskubning under kørslen.

(Tryk/klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.)

Stykgods skal normalt sikres mod forskubning med f.eks. kroge eller gjorde og ved udfyldning af mellemrum, beskyttelsespuder, bølgepap, tæpper eller lignende.
Sten, grus o.l. skal sikres mod at falde af under kørslen. (Såfremt materialet støver/ryger/forurener, skal det dækkes med presenning).

Presenninger kan ikke anvendes til sikring eller surring, men bruges alene til beskyttelse mod vind og vejr. Presenningens binding skal foretages, så vinden hindres i at puste presenningen op, løsne den eller få den til at blafre for andre trafikanter.

Højt pallegods bør læsses, så det hælder lidt indad mod midten fra begge sider.

Man skal kontrollere følgende forhold:

 • At eventuel presenning er tilspændt.
 • At eventuel last er placeret og fastgjort forsvarligt.

Afmærkning af gods

 • Gods, der rækker mere end 1 meter ud over bilens forreste og bageste punkt eller mere end 15 cm ud over bilens side, skal afmærkes.
 • Afmærkningen af godset foretages med en hvid cylinder med mindst to røde reflekterende striber. Cylinderen skal være mindst 30 cm høj og have en diameter på mindst 10 cm.
 • Ved ikke erhvervsmæssig transport af gods uden for lygtetændingstiden kan afmærkningen dog foretages med en lys klud eller lignende. Typisk privatbusser og små lastbiler.
 • I lygtetændingstiden skal afmærkningen ved enhver form for transport desuden foretages med lygter, der lyser rødt bagud og hvidt fremad, tydelig synligt i mindst 300 meters afstand.
 • Afmærkningen skal anbringes på den del af godset, der rækker længst ud over bilen og så lavt som muligt, dog ikke lavere end 35 cm. Afmærkningen skal endvidere anbringes, så føreren har tilstrækkeligt udsyn, og så den ikke er til fare for andre trafikanter.

(Tryk/klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.)

Test din viden

Kat. C - D - C/E - D/E - Afsnit 9

Vælg de spørgsmål som du mener er de rigtige.

En bil med eller uden læs må ikke være bredere end 2,55 meter; kølevogne med kølekasser, der har svære sidevægge, må dog være?
En bil må med eller uden læs ikke være længere end ?
En bil må med eller uden læs ikke være højere end?
Hvad er det størst tilladte akseltryk for enkelt aksel?
En bil med to aksler må ikke overskride hvor mange tons?
En ledbus med tre aksler må ikke overskride hvor mange tons?
Pligten til at anvende sikkerhedssele gælder ikke hvor?
I alle tilfælde skal det dog sikres, at mindst hvor mange procent af den faktiske totalvægt hviler på de styrende aksler.