Lengvasis automobilis
Vairavimo mokykla
teorijos knyga
į B kategoriją

7.16-7.17 skirsniai: Mmanevrai greitkeliuose ir intensyvaus eismo sąlygomis.

16. vairavimas greitkeliuose

Rizika ir nelaimingi atsitikimai

Maždaug 25 nelaimingi atsitikimai per metus.

Maždaug 550 eismo įvykių per metus.

Rizikos sąlygos greitkelyje daugiausia susijusios su ypatingomis jo konstrukcijos savybėmis, pavyzdžiui, dideliu kelio pločiu, švelniais posūkiais ir įkalnėmis, šalia kelio nėra pastatų, geras matomumas ir didelis greitis.

Tipiški rizikos veiksniai yra šie: nepakankamas savo ir kitų asmenų greičio įvertinimas ir dėl to prasta orientacija, per didelis atstumas, per trumpas saugus atstumas, nepakankamas šoninio vėjo įvertinimas, nuovargis ir sumažėjęs dėmesys po ilgo vairavimo, greičio aklumas ir per didelis automobilio manevringumo įvertinimas.

Dėl šių rizikingų sąlygų įvyksta daug nelaimingų atsitikimų. Dažniausiai pasitaiko avarijų, kai vairuotojai susiduria su viena transporto priemone greitkelyje arba įvažiavimuose ir išvažiavimuose.

Kitas tipiškas eismo įvykių tipas - susidūrimai iš galo arba susidūrimai su priekyje važiuojančiu automobiliu. Šie eismo įvykiai įvyksta dėl per mažo atstumo iki priekyje važiuojančio automobilio arba dėl to, kad automobiliai eilėje pasiveja greičiau, nei tikėjotės.

Greitkeliuose ir nuovažose leidžiama važiuoti tik leistinomis motorinėmis transporto priemonėmis, kurios gali važiuoti ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu. Didžiausias leistinas greitis greitkeliuose ir nuovažose yra 130 km/h. Automobiliai su priekaba - ne daugiau kaip 80 km/val. (pagal specialias taisykles gali būti 100 km/h).
Į greitkelį galima įvažiuoti tik įvažiavimo juosta arba greitkelio pradžioje. Taip pat išvažiuoti iš greitkelio galima tik išvažiavimo juostomis arba greitkelio pabaigoje. Jei greitkelyje susidaro netikėta spūstis ar kyla kitas tiesioginis pavojus, privalote naudoti avarinius žibintus, kad atkreiptumėte iš paskos važiuojančių vairuotojų dėmesį į pavojų. Tą patį galima daryti ir už tankiai apgyvendintų vietovių ribų. Greitkeliuose, įvažiavimo ir išvažiavimo juostose, žolės pakraščiuose ir kitose šalia greitkelio esančiose teritorijose draudžiama kirsti centrinę išlygą, apsisukti, važiuoti atbuline eiga, važiuoti atbuline eiga, sustoti ir stovėti. Sustoti prie avarinio telefono leidžiama tik tuo atveju, jei reikia išsikviesti pagalbą. Tokiu atveju turite stengtis sustoti už važiuojamosios dalies ribų. Remontuoti transporto priemonę greitkelyje ar automagistralėje galima tik tuo atveju, jei būtina kuo greičiau pašalinti transporto priemonę iš greitkelio ar automagistralės. Jei transporto priemonę reikia remontuoti greitkelyje arba greitkelyje ir tam būtina naudotis važiuojamosios dalies dalimi, pirmiausia reikia kreiptis į policiją, kad ši suteiktų leidimą. Su policija galima susisiekti paskambinus numeriu 114. To daryti nereikia, jei visa transporto priemonė yra avarinėje juostoje.
Atliekant remonto darbus vietoje arba šalinant sugedusią transporto priemonę tais atvejais, kai reikia naudotis greitkelio ar greitkelio važiuojamosios dalies dalimi, važiuojamoji kelio juosta turi būti pažymėta užtvaru. Greitkelyje, kuriame ta pačia kryptimi yra trys ar daugiau eismo juostų, transporto priemonės gali
su priekabomis, transporto priemonės, kurių bendras ilgis viršija 7 m, gali važiuoti tik viena iš dviejų dešiniųjų eismo juostų, išskyrus atvejus, kai greitkelio pabaigoje ruošiamasi sukti į kairę. Greitkelyje draudžiama vilkti vilkikus.

Orientavimasis ir manevravimas

Vairuodami greitkeliuose turite išmokti atpažinti ir valdyti toliau išvardytus pavojus:
- Važiavimas iš paskos artėjimo juostoje, per mažas atstumas.
- Vairuotojai, važiuojantys artėjimo juosta, kurie nepasinaudoja galimybe įvažiuoti į greitkelį, bet sustoja.
- Iš paskos važiuojantys asmenys, kurie gali nuspręsti užvažiuoti dar prieš jums įvažiuojant į greitkelį.
- Iš paskos važiuojantys greitkelio naudotojai gali būti pasislėpę aklose zonose.
- Vairuotojai greitkelyje rodo ženklus, kad nenori padėti palengvinti jūsų važiavimo kelio.
- Netikėtos priekyje važiuojančių vairuotojų reakcijos požymiai išvažiuojant iš greitkelio, skirstantis ar jungiantis greitkeliuose.
- Tie patys pavojai, kaip ir manevruojant įprastuose keliuose, dabar gali kilti ir greitkeliuose.
- Iš galo važiuojantys automobiliai jungtinėje įvažiavimo ir išvažiavimo juostoje, kurie gali būti paslėpti aklose zonose.

Artėjimas prie susijungimo - štai kaip tai padaryti

- Susipažinkite su matomumo ir prieigos sąlygomis.
- Ar yra priekiniai ir galiniai vairuotojai?
- Priderinkite greitį prie artėjimo ir jungimosi juostos ilgio, pakilimo ar nusileidimo, taip pat prie artimiausios greitkelio juostos vairuotojų greičio.

Taikant šį metodą taikoma sujungimo taisyklė.

Artėjimas prie eismo juostos - kaip tai daryti

- Artėjimo juostos pradžioje signalizuojate, kad norite persirikiuoti į kitą eismo juostą.
- Susipažinkite su matomumo ir prieigos sąlygomis.
- Ar eismo juostoje, į kurią norite persirikiuoti, yra iš paskos važiuojančių eismo dalyvių?
- Atsižvelkite į artėjimo juostos ilgį, nuolydį ar nuokalnę ir į kitus eismo dalyvius.
- Palikite vietos priekyje važiuojantiems, kad jie galėtų persirikiuoti į kitą eismo juostą prieš jus.
- Jei nėra galimybės įvažiuoti, signalizuodami iš galo ir įspėdami iš paskos važiuojančią transporto priemonę šviesoforo signalu, turite sumažinti greitį ir, jei įmanoma, sustoti, kad prieš jus būtų kuo ilgesnė laisva įvažiavimo juosta, o tada laukti, kol bus galimybė įvažiuoti.
- Priešingu atveju persirikiuokite į kitą eismo juostą pagal taisykles ir sąlygas.
- Jungtinėse įvažiavimo ir išvažiavimo juostose stebėkite kitus eismo dalyvius, signalizuojančius apie išvažiavimą.

Privažiavimas su kelio teise - štai kaip tai padaryti

- Laiku susipažinkite su apžvalgos ir prieigos sąlygomis.
- Ar iš paskos važiuoja eismo dalyviai? Kokiu greičiu jie važiuoja ir koks yra atstumas?
- Pritaikykite greitį.
- Parodykite kitiems vairuotojams, kad laikysitės savo kelio teisės.
- Atvažiuokite, kai yra vietos.

Čia yra greitėjimo juosta, kuri nesibaigia susiliejimo taisykle, tačiau prieš įvažiuojant į ją priešpriešiais važiuojantys automobiliai turi sustoti, kad praleistų greitkeliu važiuojančius automobilius. Čia reikia atkreipti dėmesį ir imtis taisomųjų veiksmų.

Vairavimas greitkelyje - štai kaip

- Privažiavus prie kelio, kurį laiką laikykitės dešiniosios eismo juostos viduryje, kad priprastumėte prie kelio ir eismo sąlygų, ir tik tada, jei reikia, pradėkite lenkti.
- Signalizuokite apie eismo juostos pakeitimą arba kitą reikšmingą transporto priemonės padėties pasikeitimą į šoną.
- Apvažiuokite tik kairiąja eismo juosta.
- Stebėkite įvažiavimo ir išvažiavimo sąlygas kuo toliau į priekį.
- Reguliariai tikrinkite greitį spidometru ir nustatykite didžiausią saugų ir leistiną greitį maršrute.
- Padėkite vairuotojams, važiuojantiems artėjančiomis juostomis, susijungti, reguliuodami greitį arba persirikiuodami į kitą eismo juostą.
- Jei yra kelios eismo juostos, vienu metu galite keisti tik vieną.
- Atkreipkite dėmesį į eismo juostų juostas ir kelio ženklus, ypač tuos, kurie susiję su eismo juostų priskyrimu, judėjimu eismo juosta, susijungimu ir išvažiavimu iš greitkelio.
- Apskritai greitkelyje manevruokite su didele saugumo atsarga ir orientuokitės anksčiau ir kruopščiau nei įprastame kelyje.

Išėjimas - štai kaip tai padaryti

- Orientuokitės, signalizuokite ir persirikiuokite į kitą eismo juostą likus pakankamai laiko iki išvažiavimo juostos pradžios.
- Ar saugu išeiti?
- Venkite lėtinti greitkelyje, ypač jei netoliese yra vairuotojų, važiuojančių iš paskos.
- Išvažiuokite iš greitkelio, kai tik prasideda išvažiavimo juosta.
- Sumažinkite greitį atsižvelgdami į kintančias sąlygas ir greičio apribojimus.

Išvažiuojant iš greitkelio lengvai gali susidaryti pavojingų situacijų, pavyzdžiui, jei priekyje važiuojantis vairuotojas staiga nori išvažiuoti iš greitkelio ir, tinkamai nesiorientuodamas, išvažiuoja prieš kitus vairuotojus. Greitkelyje greitis yra didelis ir padidėja nelaimingų atsitikimų rizika.

Išvažiavimas jungtine įvažiavimo ir išvažiavimo juosta

Greičio apribojimas dideliems automobiliams ir automobiliams su priekabomis.

Visuose greitkeliuose leistinas greitis yra 80 km/val. už:
- Sunkvežimiai ir sunkvežimių su priekabomis junginiai
- Autobusai, sveriantys daugiau kaip 3500 kg (su specialiu leidimu, bet 100 km/h)
- Automobiliai su priekaba, pvz., karavanu ar priekaba (su specialiu leidimu, bet ne didesniu kaip 100 km/h greičiu)
- Greičio apribojimas galioja greitkeliuose, nebent ženklai nurodo kitaip.

Prieš išvažiuodami palikite vietos priešais važiuojantiems priešpriešinėje eismo juostoje, kad jie galėtų įvažiuoti. Pakankamai greitai greitėdami ir važiuodami prie pat greitkelio krašto, už jūsų važiuojantiems artėjimo ir išvažiavimo juostoje parodysite, kad norite išvažiuoti iš greitkelio, jei tai įmanoma.

Važiuojamosios dalies juostos

- Neperbrauktas apvadas, po kurio eina punktyrinis apvadas. Čia po perbrauktos linijos suliejate. Jungtinėje artėjimo ir išvažiavimo eismo juostoje galite susijungti, jei nutrūksta perbraukta kraštinė linija. Jei laužytoji bordiūro linija prasilenkė be pertraukos, taikoma persirikiavimo į priešpriešinę eismo juostą taisyklė.

- Šviesoforai rodo, kad išimtiniais atvejais įvažiuojant į greitkelį galioja besąlygiška kelio teisė.

Kelio ženklai

- Rekomenduojamas greitis. Nurodo, kad kelias netinkamas važiuoti didesniu nei nurodytas greitis.

- Greitkelių sankryža. Nurodomas greitkelio sankryžos simbolis ir greitkelio sankryžos pavadinimas.

- Greitkelis rodo greitkelio pradžią.

- Greitkelio pabaiga. Paprastai įrengiamos tik greitkelio pabaigoje (ne prie išvažiavimų).

- Besąlygiška kelio teisė rodo, kad įvažiuojant į greitkelį išimties tvarka suteikiama besąlygiška kelio teisė.

- Sujungti rodo, kad turite laikytis sujungimo taisyklės.

- Susijungimo juostos progresavimas rodo, kur bus mažiau eismo juostų, kad būtų galima taikyti susijungimo taisyklę.

- Keitimo į kitą eismo juostą progresija rodo, kur bus mažiau eismo juostų, kad būtų galima taikyti keitimo į kitą eismo juostą taisyklę.

- Pavojingos sankryžos rodo, kad eismas iš šalutinio kelio turi užstoti jums kelią, taip pat blogas matomumas. Todėl T formos sankryžose turite būti itin atidūs.

- Nurodytos eismo juostos (galbūt su žemyn nukreiptomis rodyklėmis) rodo, kuriomis eismo juostomis galima važiuoti į lentoje matomas vietas.

- Įspėjimas apie nukrypimą iš eismo juostos rodo nukrypimą iš eismo juostos ir važiavimo kryptį. Ženklo apačioje nurodomas atstumas nuo ženklo iki išvažiavimo arba sankryžos.

- Greitkelio schemos orientacinėje lentoje nurodomas maršruto numeris ir kiekvienos atšakos kryptys. Lentelės apačioje nurodytas atstumas nuo lentelės iki išvažiavimo arba sankryžos.

- Posūkių nurodymai rodo, kad išvažiavimo juosta veda į lentoje matomas vietas.

- 500 m. išvažiavimo ženklas išankstiniai įspėjimai Važiavimo kryptys.

- 1500 m išvažiavimo ženklas rodo išvažiavimo numerį, o po jo - išvažiavimo pavadinimą. Ženkle paprastai taip pat nurodomas kito išvažiavimo numeris, pavadinimas ir atstumas iki jo.

- Išvažiavimo greičio indikacija rodo greitį, kuriuo galima važiuoti per posūkį su raudona posūkio rodykle įprastomis sąlygomis.

Draudžiama aplenkti

- sunkvežimiams ir sunkvežimių bei priekabų junginiams darbo valandos: 6-9 val. ryto ir 15-18 val. vakaro, pirmadieniais-penktadieniais

Avarinė erdvė (E34a) nurodo erdvę, kuri gali būti naudojama avariniam sustojimui.

Važiavimas greitkeliu

Greitkelyje galioja tos pačios taisyklės ir kelio ženklinimas kaip ir greitkelyje. Tačiau reikia žinoti keletą ypatingų dalykų.

§ Maksimalus leistinas greitis greitkelyje, įvažiavimo ir išvažiavimo keliuose yra 80 km/h.

Kai ribinis greitis vietoje padidinamas iki 100 km/h, tai nurodoma kelio ženkluose.

Vilkimas greitkelyje draudžiamas.

Rizikos sąlygos
Greitkelyje retai būna centrinė išlyga, todėl kyla pavojus, kad priešpriešinis eismas gali išvažiuoti iš kelio vidurio. Be to, sankryžose vyksta skersinis eismas. Čia ir pėstiesiems, ir vairuotojams leidžiama kirsti greitkelį.

Kelio ženklai

- Greitkelis rodo greitkelio pradžią.

- Greitkelio pabaiga. Paprastai įrengiami tik greitkelio pabaigoje (ne prie išvažiavimų).

17. vairavimas kartu su kitais.

Rizika ir nelaimingi atsitikimai

Per metus įvyksta maždaug 85 nelaimingi atsitikimai.

Maždaug 50 nelaimingų atsitikimų per metus.

Jei neteisingai įvertinamas atstumas iki dviratininkų ir mopedų vairuotojų, gali susidaryti pavojingos situacijos. Taip gali lengvai nutikti, nes jie linkę sukti. Vairuotojas
taip pat gali įstrigti dėl slidžios ar riebios dangos. Jei vairuotojas intensyviame eisme blogai orientuojasi ir manevruoja, nes yra automobilių ir už
pusių, yra pavojinga tendencija tiesiog pasiduoti srautui. Galiausiai pavojinga per ilgai žiūrėti į bėgimą į šonus, nes galite išsitraukti ir
taip prarandant galimybę matyti kelią priekyje ir už jo. Nelaimingi atsitikimai dažnai įvyksta, kai vairuotojas, mopedo vairuotojas ar dviratininkas sankryžoje išvažiuoja priešais automobilį. Kitais atvejais tai būna vairuotojai, kurie iškerta kelią priešais kitą eismo dalyvį arba jį "prispaudžia".

Maždaug 35 nelaimingi atsitikimai per metus.

Maždaug 35 nelaimingi atsitikimai per metus.

Orientavimasis ir manevravimas

Vairuodami kartu su kitais asmenimis turite išmokti atpažinti ir valdyti toliau išvardytus pavojus:
- Važiavimas kampu į galą, kuris gali būti paslėptas aklose zonose.
- Ženklai, kad motociklininkas judės į priekį tarp automobilių eilių tankiame, lėtai judančiame eisme.
- gretimoje eismo juostoje važiuojančios transporto priemonės, kurios linkusios svyruoti arba yra ypač jautrios šoniniam vėjui.
- Priekyje dešine eismo juosta važiuojančios transporto priemonės, kurioms manevruojant reikia naudotis daugiau nei viena eismo juosta, pavyzdžiui, sunkvežimiai su priekaba arba puspriekabė, kuriems reikia sukti į dešinę, tačiau prieš sukdami jie šiek tiek pasitraukia į kairę.
- Ženklai, kuriais vairuojamos transporto priemonės tankiame, lėtai judančiame eisme staiga keičia eismo juostas arba sankryžose suka į kairę priešais.
- Aklosios vietos apskritai.
- Skirtumas tarp šoninio ir pavėjinio vėjo, kai aplenkiamos didelės transporto priemonės.

Vairavimas kartu su kitais - štai kaip

- Reguliariai ir trumpai patikrinkite atstumą iki šalia jūsų važiuojančių keleivių.
- Ypač esant intensyviam eismui, žiūrėkite kuo toliau į priekį savo eismo juostoje. Taip stabilizuosite savo vairo mechanizmą ir padėtį, o persirikiuoti į kitą eismo juostą galėsite pasiruošti iš anksto.
- Atkreipkite dėmesį į vairuotojus, kurie, esant intensyviam eismui, teisėtai važiuoja iš dešinės pusės. Atkreipkite dėmesį į dviratininkus ir mopedų vairuotojus, važiuojančius iš dešinės, kurie lenkia jus iš vidaus, arba į tuos, kurie važiuoja šiek tiek priekyje gretimoje eismo juostoje ir nori persirikiuoti į kitą eismo juostą arba sankryžose sukti į kairę priešais jus.
- Keiskite eismo juostas tik tada, kai reikia pasukti, apvažiuoti eismą arba pasitraukti į dešinę ir pastatyti automobilį.
- Atsidurkite priekyje esančioje kolonoje. Tai gali reikšti, kad jums teks aplenkti kitą transporto priemonę iš dešinės. Šiuo atveju tai yra teisėta, nes tai ne aplenkimo, o apvažiavimo manevras.
- Venkite atsidurti kitų eismo dalyvių aklojoje zonoje, važiuodami šiek tiek į priekį arba atgal jų atžvilgiu.
- Laikykitės saugaus atstumo nuo eismo dalyvių ir transporto priemonių, kurios linkusios sukti.

Maždaug 25 nelaimingi atsitikimai per metus.

Kelio juostų klijavimas ir kt.

- Dviračio simbolis reiškia, kad dviratininkai ir mažų mopedų vairuotojai privalo važiuoti ta kelio dalimi. Dviračio simbolis eismo juostoje, kuri apibrėžiama ištisine kraštine linija, reiškia, kad ši juosta yra dviračių takas.

Venkite "spausti" dviratininkus, mopedų vairuotojus ir motociklininkus važiuodami greta jų ta pačia eismo juosta arba aplenkdami sustojusias transporto priemones iš dešinės pusės.

Autobuso simbolis. Žodis "BUS" ištisine bordiūro linija nubrėžtoje eismo juostoje reiškia, kad šia eismo juosta važiuoja autobusai. Jei šioje sankryžoje reikia sukti į dešinę, autobusų juostą kirskite prieš atitvarų liniją ir atsistokite už dviratininko.

Kelio ženklai

- Dviratininkai įspėja, kad važiuojamąja dalimi gali važiuoti dviratininkai ir mažų mopedų vairuotojai.

- Siauras kelias įspėja, kad kelias siaurėja, todėl galite tikėtis, kad priekyje keisis eismo juostos arba susijungs automobiliai.

- Šoninis vėjas įspėja, kad gali būti sunku išlaikyti eismo juostą.

- Sujungimas rodo, kad taikoma sujungimo taisyklė.

- Eismo juostos progresavimas su sujungimu.

- Eismo juostos keitimas keičiant eismo juostą.

Jei lenkiate transporto priemonę tam tikrai transporto priemonei skirtoje juostoje, pavyzdžiui, autobusą autobusų juostoje, tai yra ne aplenkimo, o apvažiavimo manevras.

Autobusų ir taksi simboliai

Autobusas.

Autobuso simbolis (Q 42). Tekstas BUS juostoje, apribotoje ištisine kelkraščio linija (Q 46) arba dviguba užtvara (Q 44), reiškia, kad šia juosta gali važiuoti tik važiuojantys autobusai.

Taksi.

Taksi simbolis (Q 44). TAXI simbolis juostoje, apribotoje ištisine kraštine linija (Q 46) arba dviguba užtvaros linija (Q 44), reiškia, kad ta juosta gali važiuoti tik taksi automobiliai. Simbolis gali būti naudojamas kartu su autobuso simboliu (V 42) ir nurodo, kad taksi automobiliai gali pasirinkti naudotis eismo juosta.

V 42 Autobuso piktograma.

V 44 Taksi piktograma.

V 45 Taksi simbolis, žymintis nulinės taršos automobilį.

V 46 Nulinės taršos automobilio simbolis.

Taksi ir nulinės emisijos automobiliai

TAKSI.

Tekstas "TAXI" žaliame fone, pavaizduotas eismo juostoje, apribotoje ištisine kraštine linija arba dviguba atitvarų linija, reiškia, kad ta eismo juosta gali važiuoti tik taksi automobiliai kaip nulinės emisijos transporto priemonės.
Simbolis rodo, kad taksi, kaip nulinės emisijos transporto priemonė, gali pasirinkti važiuoti šia juosta.
Šis simbolis gali būti naudojamas tik taksi stovėjimo aikštelėse, nurodant, kad aikštelėje gali stovėti tik taksi automobiliai kaip nulinės taršos transporto priemonės.
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su autobuso simboliu ir nurodo, kad taksi, kaip nulinės taršos transporto priemonė, gali pasirinkti važiuoti autobusų juosta.

Nulinės taršos automobiliai.

Simbolis juostoje, kurią riboja ištisinė kraštinė linija arba dviguba užtvara, reiškia, kad ta juosta gali važiuoti tik nulinės taršos transporto priemonės.
Simbolis rodo, kad netaršus automobilis gali pasirinkti važiuoti ta juosta.
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su autobuso simboliu ir nurodo, kad nulinės taršos transporto priemonės gali pasirinkti važiuoti autobusų juosta.
Nulinės taršos automobilis apibrėžiamas kaip:
Nulinės emisijos transporto priemonės eksploatacijos metu neišmeta oro taršos ir CO2, t. y. šiuo metu tai yra vandenilinės arba elektrinės transporto priemonės.

Ne visos autobusų juostos yra patvirtintos tokio tipo nulinės misijos vairavimas. Šiuo atveju tai turi patvirtinti atskira savivaldybė.
Todėl svarbu gerai susipažinti su savivaldybės interneto svetaine ir kitais viešais puslapiais.

Patikrinkite savo žinias

Cat. B - 7.16-7.17 skirsniai

Pasirinkite, jūsų manymu, tinkamus klausimus.

Kokie yra dažniausi nelaimingi atsitikimai?
Kaip greitai galima važiuoti greitkeliais su priekaba?
Ar turite duoti kelią vairuotojams, įvažiuojantiems į greitkelį iš nuvažiavimo kelio?
Ar galite vilkti kitą transporto priemonę greitkelyje?